2010-02-02 Beslut i regionfullmäktige

16.05 Mötet avslutas

16.03
27. Anmälan om inkomna motioner

I samband med regionfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att lämna motioner. Vid dagens sammanträde lämnade moderaten Gunilla Levén in en motion om kompetensutveckling för all personal. Fullmäktige beslutade att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning.

16.01
26. Motion om att ge sjukgymnaster rätt att sjukskriva patienter avslogs

Pär Lundqvist (FP) föreslår i en motion att på försök ge utvalda sjukgymnaster rätt att sjukskriva patienter. Regionfullmäktige avslog motionen och hänvisade bland annat till att en motsvarande motion på nationell nivå avslogs av Riksdagen samt att det är bättre att regionalt satsa på att utveckla sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivande läkare i större grad använder sig av sjukgymnaster och andra professioner för att göra bedömningar vid sjukskrivningar.

15.57
25. Motion om samordning av utrustning som kan användas som bistånd besvarad

Sedan två år tillbaka har Västra Götalandsregionens bolag Sahlgrenska International Care arbetat med att samordna insamlingen av utrangerad sjukvårdsutrustning till internationellt bistånd. Verksamheten har hittills skett i projektform. Karin Greenberg (C) föreslår i en motion att projektet ska permanentas. Sedan motionen lämnats in har regionstyrelsen beslutat att projektet ska permanentas. Regionfullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad.

15.42
24. Motion om kärnenergifritt Västra Götaland avslogs

Stefan Kristiansson med flera (MP) vill i en motion att Västra Götalandsregionen ska samverka med kommunerna i Västra Götaland om en utredning för att se hur Västra Götaland ska kunna förbli fritt från uranbrytning och kärnkraft.

Regionfullmäktige avslog motionen och hänvisade till att det idag varken förekommer uranbrytning, kärnkraftsreaktorer eller planer på slutförvaring av kärnbränsle i Västra Götaland och att det enda bidraget till kärnkraften är den kärnkraftsel som förbrukas. Regionfullmäktige hänvisade även till att Västra Götalandsregionen genom projektet Smart Energi bjudit in samtliga kommuner i länet för samverkan för klimatsmarta inköpsbeslut där Grön el är ett av ämnesområdena.

Ärendet avgjordes genom votering i två omgångar. Den första voteringen gällde om ärendet skulle avgöras vid dagens möte eller om det skulle återremitteras. Resultatet blev 123 ja (beslut vid dagens möte), 18 nej (återremiss), fem avstod och tre voterade ej. Den andra voteringen gällde avslag eller bifall till motionen och resulterade i 125 ja (avslag), nio nej (bifall), elva avstod och fyra voterade ej.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

15.07
23. Motion om inrättande av en strokeinterventionsenhet besvarad

I en motion föreslår Johnny Magnusson med flera (M) att Västra Götalandsregionen ska inrätta en särskild interventionsenhet för strokesjukvård.
Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisade till att det redan pågår ett arbete med att ta fram förslag till neurovaskulära interventionsenheter inom regionen samt hur strokepatienter ska kunna övervakas och få snabb behandling.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.  

15.00
22. Motion om utvecklingskansli avslogs

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen ska skapa ett utvecklingskansli för att ta tillvara, stimulera och stötta initiativ bland privata vårdgivare, personal eller ideell verksamhet som vill etablera sig inom regionens verksamheter.
Regionfullmäktige avslog motionen och hänvisade till att regionutvecklingsnämnden redan idag kan stötta den som vill starta eget företag samt att ingen av intressenterna i det intraprenadprojekt som drevs mellan 1999 och 2000 gick vidare med att starta ett företag.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för egna förslag.

14.38
21. Motion om översyn av inseminationsverksamheterna på SU besvarad

För åtgärda diskriminering av lesbiska par har Göran Larsson (MP) i en motion föreslagit att regionen ska göra en översyn av inseminationsverksamheten vid Sahlgrenska Univeristetssjukhuset, SU.
Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisade till att den väntetid på två år som är praxis för insemination gäller för alla par.

14.36
20. Motion om att utreda utökat samarbete mellan GöteborgsOperan och de fria konstutövarna bifallen

I en motion föreslår Lena Jagers Bladini (V) att Västra Götalandsregionen ska utreda förutsättningarna för ett utökat samarbete mellan GöteborgsOperan och de fria konstutövarna i Västra Götaland.
Regionfullmäktige beslutade att motionen är bifallen med ett yttrande från kulturnämndens. Kulturnämnden har i och med yttrandet genomfört den utredning som Lena Jagers Bladini (V) föreslår. Nämnden konstaterar att en hel del samarbeten mellan GöteborgsOperan och det fria scenkonstlivet redan pågår och att det kommer att utses kontaktpersoner för att formalisera samarbetet.

14.25
19. Gröna Rehab-verksamheten permanentas

Gröna Rehab är ett projekt som sedan 2006 arbetar med rehabilitering i trädgårdsmiljö för personer som har eller är i riskzonen att få en stressrelaterad sjukdom. Regionfullmäktige beslutade att Gröna Rehab blir en permanent verksamhet med Göteborgs Botaniska trädgård som huvudman.

Se separat pressmeddelande...

14.04
18. Regionen vill leasa ambulanshelikopter

Regionfullmäktige beslutade att öka investeringsramen för 2010 med 52 miljoner kronor för att kunna leasa en ny ambulanshelikopter. För att uppfylla kraven från den europeiska luftfartsmyndigheten och Västra Götalandsregionens krav på ambulanshelikopter har en ny helikopter beställts. Helikoptern är begagnad och ska byggas om. Västra Götalandsregionen kommer att bemanna helikoptern med vårdpersonal samt leasa helikoptern. Diskussioner pågår med andra huvudmän med helikoptrar och styrelsen menade att regionen ska verka för att en nationell samordning av räddnings-/ambulanshelikoptrar.

13.53
17. Köp av Göteborg Rågården

Regionfullmäktige beslutade att fastigheten Göteborg Rågården ska köpas med tomträtt för byggande av rättspsykiatrisk vårdbyggnad.

13.51
16. Försäljning av fastigheter testamenterade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionfullmäktige beslutade att fastigheten Skogome 2:235 ska säljas. Fastigheten har testamenterats till Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ett bidrag till barncancerforskningen vid sjukhuset.

13.50
15. Försäljning av parkeringsdäck vid Sahlgrenska sjukhuset

Regionfullmäktige beslutade att det nyuppförda parkeringsdäcket vid Sahlgrenska sjukhuset ska säljas till Göteborgs Stads Parkerings AB för cirka 110 miljoner kronor vilket motsvarar parkeringsdäckets bokföra värde. Efter försäljningen ska parkeringsdäcket hyras tillbaka. Hyran som ska täcka kapitalkostnader, drift, underhåll samt arrendeavgift inklusive fastighetsskatt kommer att betalas med de intäkter som parkeringsavgifterna ger.

13.43
14. Reglerna för användning av primärvårdens egna kapital ändras

Regionfullmäktige beslutade att ändra reglerna för användning av primärvårdens egna kapital. Enligt beslutet ska

  • primärvårdsverksamhetens egna kapital delas upp mellan VG Primärvård och verksamheter inom primärvården som inte ingår i VG Primärvård.
  • det nuvarande kravet på godkännande från regionstyrelsen för att få använda eget kapital tas bort från och med 2011.
  • begränsningsregeln om att det egna kapitalet får vara maximalt 2 procent av regionersättningen tas bort för den verksamhet som omfattas av VG Primärvård. Detta gäller för det egna kapital som upparbetats från och med 2010.

13.42
13. Primärvården får använda eget kapital till uppgradering av vårdsystem

Regionfullmäktige beslutade att primärvårdsförvaltningarna får använda delar av det egna kapitalet, sammanlagt 15,8 miljoner kronor till uppgradering av primärvårdens vårdinformationssystem.

13.40
12. Västsvenska Turistrådet får sälja aktier i Turismens Utredningsinstitut AB

Regionfullmäktige beslutade att Västsvenska Turistrådet får sälja hela sitt innehav, 35 procent, av aktier i Turismens Utredningsinstitut AB till Handels Utredningsinstitut AB under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut.

13.38
11. Nytt gemensamt styrdokument för handikappförvaltningen

Regionfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde om ett nytt styrdokument för handikappförvaltningens verksamhet från och med 2010. För första gången kommer nu ett gemensamt styrdokument att gälla för hela verksamheten. Styrdokumentet innehåller en regiongemensam syn på inriktning, omfattning, mål och kvalitet för verksamheterna inom handikappförvaltningen. Dagens beslut upphäver de tidigare policyerna för habilitering av barn, ungdomar och vuxna samt habilitering och rehabilitering av personer med hörsel- och synskador.

Läs mer i pressmeddelandet från hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 4 november 2009.

13.07
10. Ny styrelse för Agnesbergs Folkhögskola

Mellan 2007 och 2009 har Agnesbergs Folkhögskola bedrivits som en filial till Göteborgs Folkhögskola. Men från och med den 1 januari är Agnesberg självständigt och därmed Västra Götalandsregionens sjunde folkhögskola. Skolan är Sveriges enda folkhögskola för romer. Inte bara eleverna utan även stor del av personalen på skolan är romer.
Regionfullmäktige anser i och med dagens beslut att skolan bör organiseras på samma sätt som Västra Götalandsregionens övriga folkhögskolor och beslutade därför att skolan får en egen styrelse och att skolan ska följa samma reglemente som Västra Götalandsregionens andra folkhögskolor.

13.05
9. Styrelsen för handikappverksamheten byter namn

Regionfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att styrelsen för handikappverksamheten byter namn till ”Styrelsen för habilitering & hälsa.”  Namnbytet innebär att även den verksamhet som styrelsen ansvarar för ska byta namn till ”Habilitering och Hälsa. Verksamheten kallades tidigare för Handikappförvaltningen.

13.00
8. Regionen reviderar de finansiella riktlinjerna

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förändringarna i riktlinjerna för finansförvaltningen och pensionsmedelsförvaltningen.

12.00

Sammarträdet gör uppehåll för lunch och återupptas 13.00

Vid en separat ceremoni i samband med lunchen kommer Rabbalshede Kraft, Marks kommun, Sotenäs kommun och Dalslandskommunernas kommunalförbund att underteckna en avsiktsförklaring för ett gemensamt klimatarbete i Västra Götaland. Tidigare har ett 60 - tal andra organisationer och kommuner redan undertecknat samma avsiktsförklaring.

Arbetet med Smart energi kommer inom kort att kunna följas på www.vgregion.se/smartenergi Till dess hänvisar vi till www.vgregion.se/forumvastragotaland

Den viljeyttring som undertecknas lyder i sin helhet: ”Klimatet är vår tids stora ödesfråga! Användningen av fossila bränslen måste minska kraftigt. Detta ska ske genom en mer effektiv energianvändning och en övergång till förnybar energi. I ett gemensamt åtagande och med denna manifestation visar vi att vi är med och agerar NU!”

11.00
Interpellationer

11.45 - Amanda Åhall (V) om vilket uppdrag Kunskapscentrum har för jämställd vård? Svar till Åhalls interpellation från hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, Jonas Andersson.

11.10 - Agneta Granberg (M) om Botaniska trädgården. Svar på Granbergs interpellation från miljönämndens ordförande, Per-Olov Blom.

11.00 - Birgitta Losman (MP) om hur det går med Västtrafiks miljö- och klimatstrategi. Svar på Losmans interpellation från ordföranden i Västtrafiks styrelse, Leif Blomqvist.

10.10
Frågor

Ingrid Fjällmyr (SVP) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om läget i NU-sjukvården.

Roland Wanner (MP) ställde en fråga till Ulrik Hammar (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd Tredstad, om tillgänglighet till bassängträning för människor med stora rörelsehinder.

Soili Brunberg (MP) ställde en fråga till kulturnämndens ordförande Lars Nordström (FP) om situationen i Göteborgs folkhögskolas filialer i Biskopsgården och Bergsjön.

Birgitta Losman (MP) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) om ökat inrikesflyg är förenligt med Västra Götalandsregionens klimatarbete.

Arne Lernhag (M) ställde en fråga till Jan-Åke Simonsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd 4, om de föreslagna neddragningarna i Öckerö kommun.

Jan Alexandersson (V) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) om centrala system för högkostnadsskyddet.

10.00
Upprop

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m