2010-02-02 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg den 2 februari 2010 kl 10.00.

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellation

8. Revidering av regionens finansiella riktlinjer och beredning och organisationsdokument.

9. Nytt namn för Styrelsen för handikappverksamheten

10. Ny styrelse för Agnesbergs Folkhögskola

11. Styrdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter inom Handikappförvaltningen

12. Tillstånd för Västsvenska Turistrådet AB att sälja aktier i Turismens Utredningsinstitut AB

13. Framställningar från primärvården att använda eget kapital

14. Regler om över- och underskott samt eget kapital för VG Primärvård

15. Framställan från fastighetsnämnden om försäljning av det färdigbyggda parkeringsdäcket på SU/Sahlgrenska

16. Försäljning av fastigheten Skogome 2:235

17. Tomträttsavtal Göteborg Rågården 12:6

18. Leasing ambulanshelikoptern och utökning av investeringsram

19. Gröna Rehab - permanentning av verksamheten

20. Motion av Lena Jagers Bladini (V) om att låta regionens fria kulturgrupper ta del av GöteborgsOperans kompetens

21. Motion av Göran Larsson (MP) om översyn av inseminationsverksamheten på SU med syfte att åtgärda den diskriminering som förekommer av lesbiska par

22. Motion av Gunilla Levén (M) "Inrätta ett utvecklingskansli"

23. Motion av Johnny Magnusson m. fl. (M) om inrättande av en strokeinterventionsenhet

24. Motion av Stefan Kristiansson m. fl. (MP) om att regionen och kommunerna i Västra Götaland gör ett tydligt ställningstagande mot Kärnkraft

25. Motion av Karin Greenberg (C) om utrangering av utrustning som kan användas som bistånd

26. Motion av Pär Lundqvist (FP) om sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster

27. Anmälan om inkomna motioner

28. Valberedningens förslag till val

29. Ev. fortsättning interpellationer

 

Vänersborg den 21 januari 2010

Hans Aronsson

Ordförande

 

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m