2010-03-16 Beslut i regionfullmäktige

15.45 Anmälan inkomna motioner

Under regionfullmäktiges sammanträde lämnades följande motioner in för behandling:

 • Magnus Berntsson (KD) om valfrihetssystem för gynekologi och mödrahälsovård
 • Maria Abrahamsson (KD) och Monica Selin (KD) om att utveckla grön rehabilitering
 • Birgitta Losman (MP) och Göran Larsson (MP) om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna
 • Conny Brännberg (KD) om volontärer i vården
 • Conny Brännberg (KD) om införande av personalbil
 • Conny Brännberg (KD) om införande av ett kulturpass i Västra Götalandsregionen

15.40 Valärenden

Regionfullmäktige tog bland annat beslut om att utse Gert-Inge Andersson (S) från Trollhättan till ny ordförande för regionstyrelsen från och med 12 april i år.

15.35 Regionen slutar servera utrotningshotad fisk

Miljöpartisterna Birgitta Losman och Stephan Gyllenhammar föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens verksamheter ska sluta upphandla och servera hotad, rödlistad, fisk. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisade bland annat till att servicenämnden den 3 februari i år beslutade vilka krav och kriterier som ska användas vid kommande upphandlingar av fisk. Utgångspunkten är Miljöstyrningsrådets fisklista.

15.25 Upphandlingar ska stimulera lokala näringslivet

Gunilla Levén med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska kartlägga i vilken utsträckning mindre, lokala och regionala företag lämnar anbud i regionens upphandlingar. Motionärerna vill även se förslag på hur tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och upphandlingarnas utformning kan förbättra dessa företags möjligheter att delta i Västra Götalandsregionens upphandlingar.

Regionfullmäktige ställde sig bakom delar av motionen, att kartlägga i vilken utsträckning mindre, lokala och regionala företag lämnar anbud i regionens upphandlingar.

15.10 Västra Götalandsregionen vill bli ensam ägare till Västtrafik från 2012

Regionfullmäktige ställde sig bakom att Västra Götalandsregionen den 1 januari 2012 tar över ansvaret för kollektivtrafiken och blir ensam ägare till Västtrafik. Idag äger regionen Västtrafik tillsammans med de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Målet är att alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till en likvärdig kollektivtrafik oavsett var i länet man bor. Idag är förutsättningarna olika eller mycket olika för länets kommuner. Skillnader i beskattningsbara inkomster, åldersstruktur samt social och geografisk struktur påverkar behoven av kollektivtrafik men också kommunernas möjligheter att ge invånarna likvärdiga tjänster i hela länet.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån ett eget tilläggsyrkande om att sista att-satsen utgår.

14.50 Fortsatt utredning om nytt Regionens hus i centrala Göteborg

Regionfullmäktige beslutade att fortsätta utreda ett nytt Regionens Hus i centrala Göteborg. Sedan ett par år utreder Västra Götalandsregionen möjligheterna att samlokalisera de Göteborgs-baserade administrativa verksamheterna till ett gemensamt kontor i centrala Göteborg. Idag återstår ett förslag, att köpa Bergslagsbanans tidigare stationsbyggnad i närheten av centralstationen. I planerna ingår dessutom att uppföra ett antal nya byggnader i anslutning till det gamla stationshuset.

14.45 Nya arvodesbestämmelser

Regionfullmäktige beslutade att höja grundarvodet för mandatperioden 2010-2014 till 58.000 kronor per månad och att dagarvodet ska höjas från 2,3 till 2,5 procent av grundbeloppet.

Arvodesberedningen fick i uppdrag att göra nödvändiga justeringar av antalet ledamöter och ersättare till följd av beslutet om ny politisk organisation.

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sjukvårdpartiet och Johan Kanmert (S) reserverade sig mot förslaget till förmån för egna förslag.

13.50 Förändrad politisk organisation

Regionfullmäktige beslutade att den politiska organisationen ska ändras efter höstens val. Bland annat försvinner kommittéer, beredningarna slås samman och två nya utskott skapas.

Regionstyrelsens ekonomiutskott och personalutskott försvinner och frågorna samlas i ett nybildat utskott för ägarfrågor.

Etikkommittén och handikappkommittén försvinner. Etikkommitténs frågor övergår till hälso- och sjukvårdsutskottet. Handikappkommitténs frågor övergår till en nybildad kommitté för rättighetsfrågor. Den nya kommittén ska bland annat stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter och verka för uppmärksamhet på särskilt utsatta grupper. Kommittén för rättighetsfrågor ska också arbeta för att förhindra diskriminering av alla slag.

Primärvården har genomgått stora förändringar i samband med VG Primärvård där bland annat ett stort antal nya privata vårdcentraler. Därför skapas ett nytt utskott för vårdproduktion i egen regi. Utskottet ska ha en samordnande och stödjande funktion gentemot utförarna.

Nytt är också FoU-beredningen som ska vara Västra Götalandsregionens överordnade organ i forsknings- och utvecklingsfrågor.

En annan stor förändring är att dagens tre beredningar för region- och kommunföreträdare, som bereder långsiktiga strategiska utvecklingsfrågor inom regional utveckling, kultur och miljö, nu slås samman till en gemensam beredning för hållbar utveckling. Beredningen ska utveckla samverkan med regionen och kommunerna för ett gemensamt agerande för Västra Götalands bästa.

Sedan 2007 har Västra Götalandsregionen på försök haft fyra utförarstyrelser (Skaraborgs sjukhus, Primärvården Göteborg, Gymnasiestyrelsen och Göteborgs Konsert AB) med ledamöter som inte är aktiva i politiska partier. Bedömningen är att försöket inte tillfört något mervärde jämfört med utförarstyrelser med politiker. Därför upphör försöksverksamheten och styrelserna kommer att bestå av politiker kommande mandatperiod.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Miljöpartiet och Sjukvårdpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett yrkande från Miljöpartiet.

13.00 Mötet fortsätter efter lunchuppehållet

12.00 Lunch

Regionfullmäktige bryter sammanträdet för lunch. Startar igen klockan 13.00. De interpellationer som inte hunnits med kommer att debatteras sist efter beslutsärendena i eftermiddag.

10.18  Interpellationer

Interpellationer innebär att en ledamot ställer en något mer omfattande fråga och alla ledamöter får delta i debatten. Interpellationssvaren lämnas före mötet och kan läsas i dagordningen till höger på sidan.

 • Interpellationen ställd av Annette Ternstedt (V) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om tolkningen av Kravboken och barnens bästa bordlades.
 • Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) svarar på Claes-Göran Borgs (V) interpellation om förbyggande arbete inom VG Primärvård.
 • Jonas Andersson (FP) svarar på Jan Alexanderssons (V) interpellation om allas rätt till tillgänglighet.
 • Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist (S) svarar på Sören Kvibergs (V) interpellation om Västtrafik och snön.
 • Ordförande i NU-sjukvårdens styrelse Britt-Marie Andrén Karlsson (S) svarar på Göran Larssons (MP) interpellation om nedläggning av Tomatismetoden vid BUP i Strömstad.

10.05  Frågestund

Frågestund innebär att en ledamot ställer en fråga och får ett snabbt svar. Inga andra deltar i debatten.

 • Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) svarar på fråga från Johnny Magnusson (M) om annons från Västra Götalandsregionen.
 • Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) svarar på fråga från Birgitta Losman (MP) om risk för överkonsumtion av receptfria läkemedel.

 

Sammanträdet startar den 16 mars 10.00 med upprop.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m