2010-03-16 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
tisdagen den 16 mars 2010 kl 10.00.

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer
- Göran Larsson (MP) om nedläggningen av Tomatisverksamheten på BUP i Strömstad IP-svar Göran Larsson
- Sören Kviberg (V) om Västtrafik brister i information Ip-svar Sören Kviberg
- Jan Alexandersson(V) om allas rätt till tillgänglighet IP-svar Jan Alexandersson
- Claes-Göran Borg (V) om förebyggande arbete inom VG Primärvård IP-svar Claes-Göran Borg
- Antette Ternstedt (V) om tolkningen av Kravboken och barnens bästa IP-svar Annette Ternstedt

8. Politisk organisation för nästa mandatperiod

9. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

10. Tilläggsdirektiv till regionfullmäktiges beslut § 213/2008 om administrativa lokaler i Göteborg

11. Förslag om länstrafikansvarig för kollektivtrafiken i Västra Götaland

12. Motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om att regionens upphandlingar kan stimulera det lokala och regionala näringslivet

13. Motion av Birgitta Losman m. fl. (MP) om rätt färg på fisken

14. Anmälan av inkomna motioner 

15. Valberedningens förslag till val

16. Ev. fortsättning interpellationer  
 

Vänersborg den 3 mars 2010

Hans Aronsson, Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m