2010-04-27 Beslut i regionfullmäktige

Sammanträdet avslutat 15.30

15.27 Fem inkomna motioner

Under regionfullmäktiges sammanträde lämnades fem nya motioner in. Tre från Birgitta Losman (MP) varav en om att satsa på solenergi i Västra Götalandsregionens verksamheter, en om åtgärdsplaner för att nå miljömålen och en tillsammans med Göran Larsson (MP) om att återuppta trafiken på Karlsborgsbanan under nästa mandatperiod. Vidare har Birgitta Losman tillsammans med Stefan Kristiansson (MP) lämnade in en motion om ett målmedvetet och strukturerat miljöarbete i Västra Götalandsregionen. Den femte motionen har Stefan Kristiansson (MP) lämnat in och handlar om att ta tillvara möjligheterna i hållbar turism.

15.22 Motion om utbildning i posttraumatiskt stressyndrom bifallen

Regionfullmäktige beslutade att bifalla Rosie Rothsteins och Sewon Ekbergs (FP) motion om att utbilda personalen inom primärvården för att bättre kunna upptäcka och ge vård vid posttraumatiskt stressyndrom.

15.10 Motion om bärbara datorer till förtroendevalda

I en motion till regionfullmäktige föreslår Goran Meriwani med flera (S) att regionfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ha tillgång bärbara datorer med nätverkskort som Västra Götalandsregionen tillhandahåller.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad genom dagens beslut att ge regionstyrelsen i uppdrag av att fortsätta utvecklingsarbetet med en politikerportal på Internet samt att noga följa servicenämndens pågående projekt om förtroendevaldas tillgång till handlingar med mera.

15.05 Ingen revidering av Västra Götalands folkhälsopolitiska policy

I en motion till regionfullmäktige har Göran Larsson med flera (MP) föreslagit att Västra Götalands Folkhälsopolitiska policy ska revideras. Motionärerna menar bland annat att den antagna Folkhälsopolitiska policyn för Västra Götaland bör få en tydligare koppling till de nationella folkhälsomålen.

Regionfullmäktige beslutade att motionens två första att-satser ska avslås. Fullmäktige beslutade också att den tredje att-satsen, om att Folkhälsokommittén ska få i uppdrag att "söka forsknings- och utvecklingssamarbete för att följa upp och bidra med kompetens kring genomförande vad gäller de folkhälsopolitiska målen i Västra Götaland", är besvarad med regionstyrelsens yttrande. Styrelsen hänvisar till att initiativ till samarbeten redan tagits i form av gemensamma möten med representanter för regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden.

14.47 Patientnämndernas årsredovisning

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om patientnämndernas verksamhet 2009. Enligt reglementet ska patientnämnderna varje år inför fullmäktige redovisa det senaste årets verksamhet.

För 2009 visar patientnämndernas årsredovisning på problem med bland annat tillgänglighet, vårdgaranti och bemötandet.

Läs mer i pressmeddelandet från patientnämnderna

14.40 Årsredovisning 2009

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2009 med föreslagna bokslutsdispositioner.

Läs mer information om årsredovisningen finns i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 6 april.

13.30 Styrelser och nämnder beviljades ansvarsfrihet för 2009

På rekommendation från revisorerna beslutade regionfullmäktige att bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Trots revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet för samtliga styrelser och nämnder finns några smärre påpekanden. Det handlar då om ekonomiskt underskott för året och i några fall även negativt eget kapital.

Läs mer i pressmeddelandet från revisorerna.

13:00 Utdelning av Västra Götalandsregionens miljöstipendium

Västra Götalandsregionens miljöstipendium delas 2010 ut till tre stipendiater för deras särskilda insatser inom regionens interna miljöarbete. Stipendierna på sammanlagt 35 000 kronor delas i år ut för införandet av ett miljöledningssystem samt arbetet med att minska läckage och användning av lustgas. Stipendierna delades ut av fullmäktiges ordförande Hans Aronsson i samband med regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen.

Mer information med bilder kommer inom kort att publiceras i ett pressmeddelande samt på Västra Götalandsregionens hemsida.

12.00 - 13.00 Uppehåll för lunch

Fullmäktigesammanträdet gör uppehåll för lunch och återsamlas 13.00.

Första ärende efter lunch blir utdelningen av Västra Götalandsregionens miljöstipendium. Därefter behandlas ärende 9, 10 och 11 om revision och årsredovisningar.

12.00 Fossilfria verksamheter år 2020

Sören Kviberg (V) vill i en motion till fullmäktige att förutsättningarna för att Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara oberoende av fossila energislag år 2020 ska utredas.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad genom de utredningar som har gjorts i samband med svaret på motionen. Fastighetsnämnden menar att målet att regionens verksamheter ska vara fossilfria 2020 är möjligt att uppnå. Västtrafik tog beslut för två år sedan om att vara fossilfria till 90 procent år 2020. Att man inte kan nå 100 procent beror på att tillgängliga bränslen innehåller en liten andel fossilt bränsle och att det på vissa små orter kan vara mycket kostsamt att försörja fordonen med förnybart bränsle.

11.46 Motion om att stötta personalinitiativ besvarad

I en motion till regionfullmäktige vill Gunilla Levén (M) att regionstyrelsen ska ta fram förslag till hur man kan stötta och ta tillvara personalens initiativ och goda idéer för att stärka ett innovativt klimat och en ökad delaktighet för personalen inom sjukvården.

Regionstyrelsen skriver i ett svar till motionen att Västra Götalandsregionen uppfyller de krav man kan ställa på en attraktiv arbetsgivare genom att personalens initiativ redan idag uppmuntras, uppmärksammas och tas till vara inom regionens verksamheter. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

11.33 Aktieöverlåtelseavtal – förvärv av mark för Angereds Närsjukhus

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till avtal om aktieöverlåtelse mellan Västra Götalandsregionen och ISP Angered Development 1 AB om aktierna i Angered Development 2 AB. Syftet är att förvärva mark för att bygga Angereds Närsjukhus i Göteborg. Planerad byggstart är 2011 och inflyttning 2014.

11.31 Godkänt tilläggsavtal för Samrehab Mark – Svenljunga

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till tilläggsavtal för Samrehab Mark-Svenljunga. Samrehab är en samverkan för rehabilitering av patienter mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna Mark och Svenljunga, under en gemensam politisk nämnd.

11.27 Uppföljning av de tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om uppföljningen av de tillfälliga fullmäktigeberedningarna. Regionfullmäktige har beslutat om sju tillfälliga fullmäktigeberedningar. Uppföljningen av beredningarna är ett uppdrag till regionstyrelsen och ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

11.25 Natur- och kulturturismprogram

Regionfullmäktige beslutade att anta förslaget till natur – och kulturturismprogram för Västra Götaland.

Syftet med programmet är att få aktörerna inom natur- och kulturturismen att samverka för att utveckla besöksmål i Västra Götaland. Det kan ge fler och bättre upplevelser för medborgarna och besökare i Västra Götaland, skapa arbetstillfällen och ge bättre förutsättningar för kulturen att utvecklas. Intentionen är att förädla det som redan finns.

Programmet har tagits fram i en bred samverkan mellan Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götaland, verksamheter med regionala uppdrag, civilsamhället och kommunalförbunden. Arbetet har visat att natur- och kulturturismen är ett utvecklingsområde med stor potential.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

10.31 Interpellationer

Interpellationer innebär att en ledamot ställer en något mer omfattande fråga och alla ledamöter får delta i debatten. Interpellationssvaren lämnas före mötet och kan läsas i dagordningen till höger på sidan.

  • Sören Kviberg (V) om reklam på Västtrafiks hemsida.

Tillbakatagen interpellation: Annette Ternstedts (V) interpellation om tolkningen av kravboken och barnens bästa har återtagits av frågeställaren och behandlas inte vid dagens sammanträde.

10.10 Frågestund

Frågestund innebär att en ledamot ställer en fråga och får ett snabbt svar. Inga andra deltar i debatten.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Kerstin Brunnström (S) svarade på en fråga från Stefan Caplan (M) om en utredning om neonatalsjukvården på SU/Mölndal.
  • NU-sjukvårdens ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) svarade på en fråga från Sven Olsson (MP) om läget inom ambulanssjukvården.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Kerstin Brunnström (S) svarade på en fråga från Lars-Erik Hansson (V) om operationsköer i Göteborg.
  • Regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson (C) svarade på en fråga från Otto Linton (M) om betalsystem för trängselskatten.
  • Regionrådet Johnny Nilsson (S) svarade på en fråga från Mats Abrahamsson (M) om regionbildning tillsammans med Värmland.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Kerstin Brunnström (S) svarade på en fråga från Birgitta Losman (MP) om lokalinvestering av BUP på SU.


10.07 Yttranderätt för regionstyrelsens ordförande

Regionfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att regionstyrelsens nytillträdde ordförande, Gert-Inge Andersson, får rätt att yttra sig vid regionfullmäktiges sammanträden.

Gert-Inge Andersson, från Trollhättan, är inte ledamot i fullmäktige och endast ledamöter har rätt att tala. Dagens beslut om ett undantag från regeln som gör det möjligt för styrelsens ordförande att till exempel svara på frågor och interpellationer.

Styrelsens ordförande måste inte vara fullmäktigeledamot och får inte automatiskt en plats i fullmäktige. Fullmäktiges ledamöter får sina platser vid de allmänna valen vart fjärde år. Under mandatperioderna kan en ledamot endast ersättas om en partikollega från samma valkrets avgår. Regionstyrelsens tidigare ordförande, Roland Andersson, som tillhör valkretsen i Borås och behåller sin plats i fullmäktige fram till höstens val.

10.00 Mötet öppnas

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m