2010-04-27 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg tisdagen den 27 april 2010 kl 10.00.

13.00 Utdelning av miljöstipendium

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Yttranderätt för regionstyrelsens ordförande

7. Frågestund

8. Interpellationer

- Sören Kviberg (V) om reklam på Västtrafiks hemsida. IP-svar Västtrafik

Tillbakatagen interpellation: Annette Ternstedts (V) interpellation om tolkningen av kravboken och barnens bästa.

9. Revisionsberättelse för 2009 års verksamhet

10. Årsredovisning 2009

11. Årsredovisning för patientnämndsverksamheten

12. Natur- och kulturturismprogram

13. Uppföljning av de tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag

14. Tilläggsavtal för Samrehab Mark-Svenljunga

15. Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av avtal om aktieöverlåtelse avseende markanskaffning för Angereds Närsjukhus

16. Motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om vården – en plats för initiativ, engagemang och entreprenörskap

17. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om fossilfria verksamheter i Västra Götalandsregionen 2020

18. Motion av Göran Larsson m.fl. (MP) om att revidera Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy

19. Motion av Goran Meriwani m.fl. (S) om bärbara datorer till förtroendevalda

20. Motion av Rosie Rothstein m.fl. (FP) om posttraumatiskt stressyndrom

21. Anmälan om inkomna motioner

22. Valärenden – Valberedningens förslag till val

23. Ev. fortsättning interpellationer

Vänersborg den 13 april 2010-04-19

Hans Aronsson
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m