2010-06-14-15 Beslut i regionfullmäktige

17.08

Mötet avslutades

17.05 Anmälda motioner

Under regionfullmäktiges sammanträde lämnades fem nya motioner in. En från Marianne Nilsson (KD) om fortsatt tillämpning av Lagen om valfrihetssystem. En från Stefan Kristiansson (MP) om att genomföra en klimatrevision för att utvärdera regionens beslut. En från Lars-Erik Hansson m.fl. (V) om en vetenskapligt grundad hälso- och sjukvårdsorganisation. Monica Selin (KD) lämnade in två motioner, en om att införa nattstopp i kollektivtrafiken och en om förbättrad vård för patienter med endometrios.

17.03 Motion om stöd vid förändringsarbete på regionens sjukhus

Göran Larsson (MP) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) får i uppdrag att initiera en dialog med de olika sjukhusen för att stödja och stärka sjukhusens utbyte av erfarenheter med varandra. Göran Larsson föreslår också att HSU och personalutskottet får i uppdrag att ta fram en strategi för hur sjukhusen bör arbeta med att utveckla medarbetarnas inflytande och påverkansmöjligheter i samband med förändringsarbeten på sjukhusen. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska vara besvarad med beslutet om politisk organisation för mandatperioden 2011-2014 som bland annat innebär inrättande av ett särskilt utskott för vårdproduktion i egen regi med just syftet att stödja erfarenhetsutbyte i enlighet med motionärens intentioner.

17.01 Motion om att kartlägga riskerna med avgaser i sjukhusens friskluftsintag

I en motion föreslår Göran Larsson (MP) och Ingrid Bergman (MP) att Västra Götalandsregionen ska kartlägga riskerna med att avgaser från helikoptrar och bilar sugs in i friskluftsintag på sjukhusen. Ärendet har tidigare återremitterats för kompletteringar till fastighetsnämnden och regionkansliet. Efter kontakt med Västfastigheter gör regionkansliet bedömningen att arbete i motionens riktning pågår i och med de regelbundna besiktningar av sjukhusens ventilationssystem som beskrivits av fastighetsnämnden. Regionfullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad med fastighetsnämndens yttrande.

16.58 Motion om mobila avskärmningar till regionens sjukhus

Stefan Kristiansson (MP) har i motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur man så snabbt som möjligt kan införskaffa mobila avskärmningar mot elektromagnetisk strålning till sjukhusen. Regionstyrelsen gör bedömningen att det baserat på erfarenheter och forskningsresultat saknas stöd för att mobila avskärmningar kan påverka symptom för patienter som relaterar sina besvär till elektromagnetiska fält. Regionfullmäktige beslutade att motionen avslås.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

16.50 Motion om möjligheten till internationell skolgång i Västra Götaland

I en motion föreslår Magnus Palmlöf (M) och Lars-Inge Stomberg (M) att regionutvecklingsnämnden ska få i uppdrag att inleda en dialog med näringsliv och kommuner om behovet av internationell skolgång samt utbildning på främst engelska på grundskole- och gymnasienivå i Västra Götaland. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska vara besvarad och hänvisade till att frågan redan diskuteras med representanter för näringslivet, kommunerna och akademin vid möten om tillväxt och utveckling samt att ansvaret för utbildning på denna nivå ligger hos kommunerna.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

16.45 Beslut om budget 2011

Efter 10 timmar och 20 minuters debatt med 144 inlägg och 93 repliker beslutade regionfullmäktige att anta Socialdemokraternas, Folkpartiets och Centerpartiets gemensamma förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011. I debatten talade 88 män och 56 kvinnor.

Majoritetspartierna föreslår oförändrad skattesats och lyfter fram satsningar på bland annat kollektivtrafik och sjukvård.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag. Reserverade sig gjorde också tre ledamöter utan partibeteckning.

Tisdag 15 juni

Budgetdebatten fortsätter och förväntas pågå till sen eftermiddag eller tidig kväll.


13.20 Budget 2011

Förhandlingarna om budgeten har startat och förväntas pågå resten av dagen och även fortsätta under morgondagen. Över 110 talare har anmält sig till talarlistan. Varje talare får maximalt använda 8 minuter för sitt anförande.

 

13.00 Stefan Jarl får Västra Götalandsregionens kulturpris 2010

Västra Götalandsregionens kulturpris 2010 går till Stefan Jarl, filmare och regissör bosatt på Kinnekulle. Kulturpriset instiftades 2004 och skall ”lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma”. 

Mer information i separat pressmeddelande...

 

Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2010-2021

Regionfullmäktige beslutade ställa sig bakom förslaget från Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland för perioden 2010–2021.

Den ekonomiska ramen för Västra Götalandsregionens regionala plan för transportinfrastruktur har lagts fast av regeringen och är 5 835 miljoner kronor för perioden 2010–2021. Pengarna fördelas på ett antal åtgärdsområden där de två största är regionala vägåtgärder (3 664 miljoner kronor) och medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder (1 332 miljoner kronor). Satsningarna på kollektivtrafiken ökas väsentligt jämfört med gällande plan. Nytt är att en miljöbedömning gjorts parallellt under planeringsprocessen. Tillsammans med medel i den nationella planen och det tidigare i år beslutade Västsvenska Infrastrukturpaketet innebär det infrastruktursatsningar på totalt ungefär 61 miljarder kronor i Västra Götaland.

Miljöpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 

Kompletteringar i krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård

Regionfullmäktige beslutade att fastställa flera justeringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Kompletteringar och justeringar baseras på synpunkter som har kommit in från vårdgivare, hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra enheter inom Västra Götalandsregionen samt på de erfarenheter som gjorts sedan starten. Innehållet i Krav- och kvalitetsboken ska följas av alla vårdcentraler i VG Primärvård.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för ett eget yrkande

 

Budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget för 2011 samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Regionfullmäktige beslutade godkänna budgetramen och verksamhetsplanen.

  

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

De sju landsting och regioner som har egna universitetssjukhus bildade 2006 kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för att gemensamt investera i och driva en anläggning för partikelbestrålning av cancerpatienter. Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

  

Ansvarsfrihet för stiftelser för verksamhetsåret 2009

Regionfullmäktige beslutade att bevilja följande verksamheter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009:

  • Styrelsen och rektor för Stiftelsen för Stenebyskolan
  • Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden
  • Förvaltningsledamöterna och verkställande direktören för Stiftelsen för Simmersröds
  • Barnhus
  • Direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered

 

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden verksamhetsåret 2009.

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 för de nitton samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland. Hämta årsredovisningarna

 

Serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010-2013

Regionfullmäktige beslutade att anta serviceprogrammet för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland. Idag bor närmare en tredjedel av invånarna i Västra Götaland, nästan en halv miljon människor, på landsbygden (orter med mindre än 3 000 invånare). Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) har tagit fram ett program för att förhindra att landsbygden utarmas på den kommersiella och offentliga service som krävs för att människor ska kunna bo och arbeta på landsbygen även i framtiden. Det handlar om tillgång mataffärer, bensinstationer, bank och post, barnomsorg, skolor och olika statliga och kommunala myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa och liknande.

Det övergripande målet med ”Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010-1013” är att uppnå god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för både medborgare och näringsliv på landsbygden. I programmet identifieras olika åtgärdsområden som kan bidra till eller är en förutsättning för tillgänglig service på landsbygden. Ett av dessa pekar på vikten av att utveckla samordnade servicelösningar mellan kommersiella och offentliga servicegivare. Det kan vara att undersöka om en lokal butik, bensinstation eller frisör kan samordna sin verksamhet med någon kommunal eller statlig verksamhet som exempelvis arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Åtgärderna i serviceprogrammet förväntas bidra till att fem bensinstationer kan drivas vidare, fem andra (eller samma) ska kunna börja sälja förnybara bränslen samt att 15 dagligvarubutiker ska kunna drivas vidare och utvecklas som serviceställen.

 

Förändrade priser för tandvård

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till prislista för tandvård från och med den 1 juli i år. Prisförändringarna gäller uteblivandeavgift, utbytesåtgärder, nya åtgärder för nationell frisktandvård samt nya åtgärder inom parodontologi, ortodonti och protetik.

 

Justeringar av arvodesbestämmelserna för kommittén för rättighetsfrågor och styrelsen för habilitering och hälsa

Regionfullmäktige beslutade fastställa arvodesnivåerna för ordförande i kommittén för rättighetsfrågor till 25 procent av grundarvodet och 20 procent för vice ordförande. För styrelsen för habilitering och hälsa beslutade regionfullmäktige att arvodet får 20 procent för ordförande och 15 procent för vice ordförande.

 

Villkorat aktieägartillskott till Innovatum AB

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen som en av stiftarna ger ett verksamhetsbidrag till Stiftelsen Innovatum på totalt 2,5 miljoner kronor. Bidraget är villkorat och Västra Götalandsregionen förutsätter att övriga stiftare lämnar motsvarande verksamhetsbidrag. Regionfullmäktige beslutar samtidigt att tillåta att Stiftelsen Innovatum, som ägare till Innovatum AB, förstärker bolagets ekonomi med ett aktieägartillskott på totalt 8 miljoner kronor.

 

Avslutande av ansvarsberedningens uppdrag

Ansvarsberedningen tillsattes av regionfullmäktige våren 2004 för att följa arbetet i den statliga ansvarskommittén. Ansvarskommittén redovisade sitt slutbetänkande 2007 och i juni i år förväntas riksdagen fatta beslut om att permanenta Västra Götalandsregionens uppdrag för regional tillväxt och utveckling. Regionfullmäktige beslutade att beredningens uppdrag är avslutat i och med riksdagens beslut. Ansvarsberedningen är därmed entledigad från sitt uppdrag.

 

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2011

Regionfullmäktige tog beslut om sammanträdestider preliminära tider för regionfullmäktiges sammanträden under 2001 och beslutade för egen del om regionstyrelsens sammanträdestider under 2011.

 

Budget 2011

Budgetförhandlingen flyttas på dagordningen och kommer att behandlas med start efter lunch.

 

Delårsrapport mars 2010

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten mars 2010. Västra Götalandsregionens resultat för första kvartalet är 261 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultatet är 350 miljoner kronor. Jämfört med budgeten för 2010 är resultatet i helårsprognosen drygt en miljard kronor bättre. Förklaringen till det bättre resultatet i helårsprognosen är i första hand att skatteintäkterna bedöms bli högre och kostnaderna för pensioner lägre jämfört med när budgeten lades.

Personal –färre, friskare och mer jämlika

Antalet anställda och antalet årsarbetare (antalet anställda omräknat i heltidstjänster) fortsätter att minska. Även sjukfrånvaron och framförallt långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska, både för män och för kvinnor. Kvinnornas medellöneutveckling var högre än männens både räknat i procent och i kronor. Kostnaderna för bemanningsföretag minskar både på sjukhusen och inom primärvården.

I samband med att vårdvalsmodellen VG Primärvård infördes i oktober förra året öppnade drygt 60 nya privata vårdcentraler, vilket lett till ett minskat uppdrag till Västra Götalandsregionens vårdcentraler. Personalanpassningen pågår och har hittills har övertaligheten blivit lägre än vad som befarades. De ekonomiska konsekvenserna av införandet av VG Primärvård har därmed hittills kunnat hållas inom de planerade omställningskostnaderna.

Västra Götalandsregionens delårsrapport 2010

 

Frågestund

Frågestund innebär att en ledamot ställer en fråga och får ett snabbt svar. Inga andra deltar i debatten.

Inga frågor ställdes under dagens sammanträde.

 

10.46 Problem med webbsändningen

Under morgonen har det varit problem att visa webbTV från fullmäktige på vår hemsida. Skulle problemen fortsätta går det att se sändningen på närradions hemsida: www.vgn.nu.

 

10.00 Mötet öppnas

Mötet öppnas den 14 juni 2010 10.00 med upprop.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m