2010-09-21 Beslut i regionfullmäktige

14.50 Sammanträdet avslutat

14.59 Valärenden

Fullmäktige tog beslut om ett antal val enligt valberedningens förslag.

14.49 Fem nya motioner

Fyra nya motioner har lämnats in till regionfullmäktige. Det är en från Karin Greenberg (C) om byråkrati runt kostnadsersättning förhindrar vård till europeiska patienter. En från Birgitta Losman (MP) om att ta bort förmånsbilarna för toppchefer och politiker i Västra Götalandsregionen. En motion från Roland Karlsson m.fl. (FP) om analys och utvärdering av NU-sjukvården. En från Magnus Berntsson (KD) om tillgänglig sjukvårdsrådgivning i hela regionen under hela dygnet. Samt en motion från Soili Brunberg m.fl. (MP) om att ta ansvar för kompetenta språk- och teckentolkar.

14.48 Kartläggning innan införande av centrum för sällsynta diagnoser

Johnny Magnusson (M) föreslår i en motion att ett centrum för sällsynta diagnoser ska inrättas på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen genom att en inventering och kartläggning först ska genomföras tillsammans med andra aktörer och intressenter.

14.44 Kostnadsneutralt system med personalbilar ska utredas

Regionfullmäktige beslutade att utreda ett system med så kallad personalbil för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Bilen ska vara en miljöbil som betalas genom avdrag på lönen. Förutsättningen för systemet är att det är kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen och att de anställda bara får välja att köra miljöbilar. Förslaget om personalbilar kommer från Conny Brännberg (KD) i en motion.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag.

14.30 Regional plan för biogasutveckling

I en motion vill Sören Kviberg (V) att förutsättningarna om ett samråd med kommunerna om en översiktlig planering av infrastrukturen för biogas ska utredas. Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med att miljönämnden kommer att presentera en samlad regional plan för biogasutveckling.

14.02 Översyn av antal slutenvårdsplatser utreds

I en motion vill Marianne Nilsson m.fl. (KD) att en översyn görs av antalet slutenvårdsplatser. Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. I beslutet hänvisas till det uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektören tidigare fått av hälso- och sjukvårdsutskottet om framtidens hälso- och sjukvård, där en översyn av vårdplatserna ingår.

13.55 Skene lasaretts framtida roll och uppdrag ska utredas

I en motion vill Johnny Magnusson m.fl. (M) och Monica Selin m.fl. (KD) att förutsättningarna för att ombilda Skene lasarett till en fristående enhet ska utredas.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad. I beslutet hänvisas till det uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektören tidigare fått av hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda och stärka närsjukvården samt belysa lokalsjukhusens roll och uppdrag i framtiden.

Beslutet avgjordes genom votering. 90 biföll regionstyrelsens förslag, 54 röstade för bifall till motionen, 5 ledamöter avstod från att rösta.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. Även sjukvårdspartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

13.13 Motion om Karlsborgsbanan avslogs

I en motion vill Birgitta Losman med flera (MP) att den regionala infrastrukturplanen lämna ett uppdrag åt regionutvecklingsnämnden att påbörja arbetet med att återuppta tågtrafiken på Karlsborgsbanan.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till Beredningsgruppen för regionutveckling som menar att Karlsborgsbanans framtid redan tidigare utretts och diskuterats och att man fattat beslut om nedläggning. Berörda kommuner och kommunalförbundet Skaraborg har tydligt deklarerat att man inte haft något emot detta beslut.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

11.53 Motion om att undvika ohälsosamma transfetter

Göran Larsson (MP) och Birgitta Losman (MP) föreslår i en motion att maten som serveras i Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara fri från skadliga transfetter. Regionkansliet bedömer att arbete i motionens riktning pågår genom projektet Skolmatsakademin och att skadliga transfetter ska undvikas vid framtida upphandlingar av livsmedel. Regionfullmäktige beslutade därför att motionen ska anses vara besvarad.

11.48 Motion om inrättande av en särskild canceravdelning för ungdomar och vuxna

Johnny Magnusson med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna att inrätta en särskild canceravdelning för ungdomar och yngre vuxna. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas. Regionstyrelsen föreslår fortsatt utredning inom ramen för den regionala cancerstrategin för att förbättra cancervården för ungdomar, yngre vuxna och deras anhöriga. Utredningen ska ske tillsammans med de verksamheter som idag vårdar de aktuella patienterna.

11.42 Motion om sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland

Göran Larsson (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen utformar och inför ett sprutbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad och hänvisade till att Västra Götalandsregionen inte på egen hand kan besluta om ett sprutbytesprogram utan att det måste ske i samverkan med berörda kommuner. Hälso- och sjukvårdsutskottet har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inleda en dialog med Göteborgs stad om samverkan kring ett regionalt sprutbytesprogram.

11.22 Yttrande över motion av Gunilla Levén (M) om kompetensutveckling för all personal

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att det i personalvision 2010 arbetas in en målsättning om att all personal ska ha ett kompetensutvecklingsprogram där regelbunden vidareutbildning ingår. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad och hänvisade till att verksamheterna redan idag en gång om året ska redovisa måluppfyllelse för både individuella utvecklingsplaner och kompetensförsörjningsplaner.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

11.15 Motion om att öka Västra Götalandsregionens konkurrenskraft inom kollektiva transportlösningar

I en motion föreslår Birgitta Losman (MP) att Västra Götalandsregionen ska utreda förutsättningarna för en regional forsknings- och utvecklingsplattform för kollektiva transportlösningar.

Regionutvecklingsnämnden konstaterar i ett yttrande att det idag redan pågår utvecklingsarbete om hållbara transportlösningar inom programmet InMotion och att detta kan förstärkas med inriktning mot kollektiva lösningar. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

11.03 Motion om cykelpooler för att komplettera kollektivtrafiken

Birgitta Losman (MP) föreslår i en motion att Västtrafik ska få i uppdrag att införa cykelpooler vid större stationer och resecentra. Regionutvecklingsnämnden säger i sitt remissvar att den kommer att framföra förslaget om att utreda behovet av cykelpooler till Västtrafik samt att erfarenheter från liknade initiativ i Vårgårda och Göteborg bör tas till vara. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

10.57 Motion om kultur på recept

Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna att genomföra ett pilotprojekt med kultur på recept i samverkan med lämpliga aktörer. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen och med hänvisning till ett yttrande från hälso- och sjukvårdsutskottet. I yttrandet slås fast att resultaten från studier inom området på andra håll i Sverige bör inväntas och utvärderas innan möjligheterna för ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen undersöks.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat ge regiondirektören i uppdrag att följa utvecklingen påområdet och återkomma med initiativ när resultaten från de pågående studierna är klara.

Miljöpartiet reserverade mot beslutet till förmån för motionen.

10.48 Program för ungas inflytande och delaktighet

Regionfullmäktige beslutade att anta Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet. Bakgrunden till programmets framtagande är en motion från Ulla-Britt Hagström (-) och tidigare beslut i regionfullmäktige.

Programmet riktar sig till ungdomar 13-25 år. I programmet finns tre mål. De säger att alla unga ska ha en reell möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över Västra Götalandsregionens verksamheter, att alla unga ska ha en reell möjlighet att kommunicera med Västra Götalandsregionens beslutsfattare och få återkoppling på sina förslag samt att alla unga ska ha en reell möjlighet att nå beslutsfattare och få tillgång till information om Västra Götalandsregionens verksamhet och beslutsgång genom strukturer där unga känner sig bekväma.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

10.34 Tillbyggnad GöteborgsOperan

Regionfullmäktige beslutade att gå in som garant för de ökade hyreskostnader som en tillbyggnad av GöteborgsOperan medför. Göteborgs stad äger operans hus och tomt. Tillbyggnaden av ett nytt scenkonsthus beräknas kosta 150 miljoner kronor.

Tillbyggnaden ger enligt operans styrelse utrymme för fler dansföreställningar, större möjligheter för repetitioner, orkesterkonserter och uthyrning. Operans styrelse ser också möjligheter till större möteslokaler som kan användas av fler verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet

10.22 Partistöd 2011-2014

Grunderna för partistöd regleras i kommunallagen. Omfattningen och formerna för stödet beslutas av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade fastställa reglerna för partistödet för 2011 – 2014 till ett fast belopp på 27,79 kronor per invånare samt att detta belopp räknas upp med tre procent årligen. För 2011 motsvarar det ett totalt anslag på drygt 43,6 miljoner kronor, som fördelas dels som fast belopp, dels per mandat.

Sjukvårdspartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

10.15 Köp av tomt i Göteborg

Regionfullmäktige beslutade att godkänna köpet av tomten Göteborg Änggården 18:2 vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Tomten köps för att säkerställa möjligheten för fortsatt helikopterlandningsplats. Fastigheten förvärvas med tomträtt. Avgälden uppgår till 184 000 kronor per år under de första tio åren.

10.13 Försäljning av tomt i Uddevalla

Regionfullmäktige beslutade att godkänna försäljningen av fastigheten Uddevalla Kapelle 1:7 för 25.000 kronor. Tomten på 412 kvadratmeter ligger i anslutning till fastigheten Uddevalla Epidemisjukhus som Västra Götalandsregionen sålde år 2004.

10.12 Ny reservkraft på SU/Östra

Reservkraftaggregaten på Östra sjukhuset i Göteborg är från 70- och 80-talen och saknar bra avgasrening. Dessa måste därför bytas ut innan årsskiftet. En ny reservkraftanläggning och en tillbyggnad kostar 64,5 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade att delfinansiera investeringen med drygt 41 miljoner kronor.

10.11 Regionarkivet arkivmyndighet för Regionteater Väst

Regionfullmäktige beslutade att Regionarkivet, på samma sätt som för Västra Götalandsregionens övriga helägda bolag, blir arkivmyndighet även för Regionteater Väst. 

10.08 Fastställande av styrdokument, visioner och policyer för regionens verksamheter

Regionfullmäktige besluta fastställa vilka styrdokument, visioner och policyer som ska gälla för 2010-2011.

10.00 Mötet öppnat

Mötet öppnas den 21 september 2010 öppnades 10.00 med upprop. 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m