2010-06-14-15 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg den 14-15 juni 2010 med start måndagen den 14 juni kl 10.00.

Behandlingen av budgetärendet kommer att påbörjas efter utdelningen av Kulturpriset.


Den 14 juni kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset 2010


Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen

8. Budget 2011

9. Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2011

10. Avslutande av ansvarsberedningens uppdrag

11. Villkorat aktieägartillskott till Innovatum AB

12. Justeringar av arvodesbestämmelserna för kommittén för rättighetsfrågor och styrelsen för habilitering och hälsa

13. Konsekvenser till följd av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets förändringar i prislistan avseende tandvård samt priser på nytillkomna åtgärder

14. Serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010-2013

15. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden verksamhetsåret 2009. Årsredovisningarna finns på dessa länkar eller hos regionfullmäktiges sekreterare http://dok.vgregion.se/webbdok/view?doc=DDMM85NCGY

16. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered

17. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2009

18. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget för 2011

19. Kompletteringar/justeringar av krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2011

20. Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland under perioden 2010-2021

21. Motion av Magnus Palmlöf m.fl. (M) om möjligheten till internationell skolgång i Västra Götaland

22. Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) om mobila avskärmningar till regionens sjukhus

23. Motion av Göran Larsson m.fl. (MP) om att kartlägga riskerna med avgaser i sjukhusens friskluftsintag

24. Motion av Göran Larsson (MP) om stöd vid förändringsarbete på regionens sjukhus

25. Anmälan av inkomna motioner

26. Valärenden - Valberedningens förslag till val

Samtliga handlingar och budgetförslag finns tillgängliga på Regionkansliet,
Residenset i Vänersborg, tel 0521-27 52 55


Vänersborg den 2 juni 2010

Hans Aronsson
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m