2010-09-21 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg tisdagen den 21 september 2010 kl 10.00.

 1. 10.00 Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Fastställande av styrdokument, visioner och policier för regionens verksamheter 2010-201. Dnr RSK 435-2010
 8. Arkivmyndighet för Regionteater Väst. Dnr RSK 511-2010
 9. Framställan från fastighetsnämnden om ny reservkraftanläggning vid SU/Östra. Dnr RSK 11-2010
 10. Förslag från fastighetsnämnden att sälja fastigheten Uddevalla Kapelle 1:7. Dnr RSK 11-2010
 11. Tomträttsavtal Göteborg Änggården 18:2. Dnr RSK 11-2010
 12. Partistöd 2011-2014. Dnr RSK 255-2006
 13. Hemställan från GöteborgsOperan om regionens garanti för tillbyggnad av nytt scenkonsthus. Dnr RSK 2-2010
 14. Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet (Ungdomspolitiskt program). Dnr RSK 150-2010
 15. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) angående kultur på recept i Västra Götaland. Dnr RSK 1129-2009
 16. Motion av Birgitta Losman (MP) om cykelpooler för att komplettera kollektivtrafiken. Dnr RSK 1082-2009
 17. Motion av Birgitta Losman (MP) om att öka regionens konkurrenskraft inom kollektiva transportlösningar. Dnr RSK 1089-2009
 18. Motion av Gunilla Levén (M) om kompetensutveckling för all personal. Dnr RSK 173-2010
 19. Motion av Göran Larsson (MP) om sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland. Dnr RSK 1073-2009
 20. Motion av Johnny Magnusson m.fl. (M) om inrättande av särskild canceravdelning för ungdomar och yngre vuxna. Dnr RSK 927-2009
 21. Motion av Göran Larsson m.fl. (MP) om att undvika ohälsosamma transfetter. Dnr RSK 652-2008
 22. Motion Birgitta Losman m.fl. (MP) om att återuppta trafiken på Karlsborgsbanan under nästa mandatperiod. Dnr RSK 317-2010
 23. Motion av Johnny Magnusson m.fl. (M) och Monica Selin m.fl. (KD) – Låt Skene bli ett självständigt närsjukhus. Dnr RSK 281-2009
 24. Motion av Marianne Nilsson m.fl. (KD) om en översyn av antalet slutenvårdsplatser. Dnr RSK 922-2009
 25. Motion av Sören Kviberg (V) om samordnande planeringsansvar för biogasens infrastruktur. Dnr RSK 1021-2009
 26. Motion av Conny Brännberg (KD) om införande av personalbil. Dnr RSK 271-2010
 27. Motion av Johnny Magnusson m.fl. (M) om inrättande av ett centrum för sällsynta diagnoser på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Dnr RSK 1023-2009
 28.  Anmälan av inkomna motioner. Dnr RSK 528, 615-2010
 29.  Valärenden -  Valberedningens förslag till val. Dnr RSK 3-2010

 

Vänersborg den 7 september 2010

Hans Aronsson
Ordförande

 

uiqt|wBsrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m