2010-10-19 Beslut i regionfullmäktige

14.25 Sammanträdet avslutades

14.20 Inkomna motioner

Två nya motioner lämnades in till sammanträdet. En från Sören Kviberg m.fl. (V) om att rusta upp Kinnekullebanan och en från Marianne Nilsson m.fl. (KD) om att satsa på rehabilitering hos lokalsjukhusen.

14.19 Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Regionfullmäktige beslutade att lägga redovisningen av motionsbalansen och de bifallna motionerna till handlingarna. Motionsbalansen är en årlig redovisning av inlämnade och bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska de motioner som inte behandlats inom ett år från inlämnandet anmälas till regionfullmäktige. Sedan förra årets sammanställning har 40 nya motioner lämnats in. 

14.18 Motion om att utveckla verktygen för uppföljning av projekt bifallen

Gunilla Levén med flera (M) vill i en motion att uppföljning och utvärdering av projekt- och programverksamheten inom tillväxt- och utvecklingsområdet ska bli bättre på att belysa insatsernas bidrag till hållbar utveckling. Regionfullmäktige beslutade att regionutvecklings-, miljö- och kulturnämnderna får i uppdrag att tillämpa och utveckla den utvärderingsmodell som tagits fram inom regionutvecklingssekretariatet och att motionen därmed är bifallen.

14.08 Hanteringen av val och nomineringar förenklas

Regionfullmäktige beslutade att berednings- och beslutsordningen för val och nomineringar, från januari 2000, ska bytas mot en ny aktuell och enklare ordning. Berednings- och beslutsordningen specificerar samtliga val till styrelser och nämnder samt hur valen ska beredas och beslutas.

Med regionstyrelsens förslag ändras principen för valberedningens arbete. Med undantag för representation i internationella sammanhang kommer valberedningen framöver endast lämna sina förslag till val till regionfullmäktige. Den nya berednings- och beslutsordning innebär även att regionstyrelsen får mandat att själv besluta om val till egna utskott, beredningar och styrgrupper samt samarbetsorgan.


 14.07 Ändringar i reglementen för nämnder, styrelser och kommittéer

Inför den nya mandatperioden har regionfullmäktige tidigare beslutat om förändringar i den politiska organisationen. Regionfullmäktige beslutade därför idag om ändringar i flera reglementen för nämnder, styrelser och kommittéer.

14.06 Ändrad tid för vårdöverenskommelser med mera

För att ge nämnder och styrelser mer tid till beredning av uppdrag och överenskommelser beslutade regionfullmäktige att förlänga tiden för inlämning med en månad till den 30 november då även detaljbudget och flerårsplan ska vara klara.

13.30 Utdelning av handikappidrottsstipendier 2010

Det årliga stipendium på 100 000 kronor till handikappidrott i Västra Götaland går i år till:

  •  Simon Jacobsen, sitski, Göteborg, 25.000 kronor
  • Anna Carin Ahlqvist, bordtennis, Göteborg, 25.000 kronor
  • Robin Ljungkvist, bowling och kula, Götene, 15.000 kronor
  • Göteborgs rullstolsidrottsförening, rullstolsinnebandy, 20.000 kronor
  • Marita Mattsson, ledare inom ridning, Vara, 15.000 kronor

Nytt för årets stipendieutnämning är att idrottare som utövar sporterna sitski, ridning, kula och bowling får stipendier

12.00 Lunch

Sammanträdet avbryts för lunch. 

11.21 Avtackning avgående ledamöter

Förhandlingarna avbryts fram till lunch för en ceremoni för avtackning av de ledamöter som lämnar regionfullmäktige, 71 stycken. Dagens sammanträde är det sista för denna mandatperiod. Nästa regionfullmäktige den 2 november blir med de nyvalda ledamöterna.

11.20 Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen.

 Västra Götalandsregionens ekonomiska utveckling är fortsatt positiv. Det visar delårsrapporten för augusti 2010 med en prognos på plus 500 miljoner kronor för helåret 2010. Det är en förbättring mot resultatet förra året med 414 miljoner. Förbättringen beror framförallt på bättre skatteintäkter, det statliga konjunkturstödet till kommuner och landsting samt en lägre kostnadsnivå.

Nettokostnaderna ökade jämfört med samma period förra året, men ökningstakten är lägre än tidigare år och beräknas stanna på 3,6 procent för 2010. Det är framför allt sjukhusens arbete för att nå ekonomisk balans som fått allt större genomslag och som bromsat kostnadsutvecklingen väsentligt.

Personalkostnadsökningen är lägre än övriga kostnadsökningar och förväntas stanna på 1,4 procent inklusive köp från bemanningsföretag. Antalet anställda fortsätter att minska liksom kostnaderna för bemanningsföretagen inom både sjukhus- och primärvård. Sjukfrånvaron fortsätter att minska bland både kvinnor och män. Det är framförallt de långa sjukskrivningarna som minskar.

Regionfullmäktige beslutade godkänna delårsrapporten.

10.05 Interpellationer.

Två interpellationer debatterades. Det var en interpellation från Annette Ternstedt (V) om hur vi kan stödja "Utvägs" förebyggande arbete och en från Sören Kviberg (V) om vi behöver klartecken för järnvägen.

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m