2010-10-19 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg tisdagen den 19 oktober 2010 kl 10.00.

Kl 11.15 Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige
Kl 13.15 Utdelning av handikappidrottsstipendier 2010

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer
– Annette Ternstedt (V) ”hur kan vi stödja ”Utvägs” förebyggande arbete?” Svar på interpellationen...

– Sören Kviberg (V) ”Vi behöver klartecknen för järnvägen”  Svar på interpellationen...

8. Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen

9. Ändrad tid för vårdöverenskommelser mm

10. Reglementen för styrelser och nämnder

11. Hantering av Västra Götalandsregionens val och nomineringar

12. Motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om att utveckla verktygen för uppföljning och utvärdering av projektverksamheten på tillväxt- och utvecklingsområdet

13. Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

14. Anmälan av inkomna motioner

15. Valärenden – valberedningens förslag till val

16. Ev. fortsättning interpellationer

Vänersborg den 6 oktober 2010

Hans Aronsson
Ordförande

uiqt|wBsrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m