2010-11-02 Beslut i regionfullmäktige

13.40 Sammanträdet avslutat

13.38 Inkomna motioner

En motion anmäldes som inkommen. Det är en motion från Kerstin Keen (FP) om kampanj för "vit alkoholfri februari" i Västra Götaland.

13.35 Underlag till Regional kulturplan 2011-2012

Regionfullmäktige beslutade godkänna underlaget till Regional kulturplan 2011-2012. Genom den regionala kulturplanen förstärker Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland inflytandet och ansvaret för fördelningen av statliga bidrag till kulturområdet. Det gör att möjligheten till regionala prioriteringar och variationer ökar.

De verksamheter som ska ingå i den nya modellen för fördelning av bidrag till kulturverksamheter är:

  • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • Regional museiverksamhet
  • Konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • Regional arkivverksamhet
  • Filmkulturell verksamhet
  • Regional biblioteksverksamhet

I samverkan med nationella nivån vill Västra Götalandsregionen diskutera Filmens framtidsformer, Trappan, Dansområdet, Musik Direkt, Kulturarvsområdet, Den samtida musiken, El Sistema, Interkulturell pedagogik, En plattform för ungas delaktighet, Nationell plattform för arkitektur med fokus på barn och ungdomars deltagande, Ett tidskriftscentrum, Bild och formområdet

Underlaget till regional kulturplan har tagits fram tillsammans med kommunernas företrädare och kulturverksamheter.

Beslutet togs efter votering där 139 röstade för förslaget och tio mot.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

13.15 Arbetsordning för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade anta en reviderad arbetsordning för Västra Götalandsregionen. Arbetsordningen fastställer att det ska vara 149 ledamöter i regionfullmäktige och att sätet ska vara Vänersborg. Vidare att sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00. Arbetsordningen styr också bland annat ordningen för extra sammanträden samt inställda eller ändrade sammanträden.

13.10 Fullmäktiges arbetsformer 2011-2014

Regionfullmäktige beslutade att fastställa förslaget till nya arbetsformer för regionfullmäktige för mandatperioden 2011-2014. Beslutet innebär att nuvarande arbetsformer behålls i stort och vidareutvecklas. Förändringar är att förbättra informationen till allmänheten om de frågor som behandlas på regionfullmäktige bland annat genom information på vgregion.se, i kungörelseannonserna och genom att använda sociala medier.

För att öka ledamöternas delaktighet och stärka fullmäktiges roll kommer tillfälliga fullmäktigeberedningar med inriktning på olika ämnen att tillsättas.  

13.05 Annonsering av fullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige beslutade om vilka tidningar kungörelserna ska annonseras i. Tidningarna ska uppfylla givna kriterier och beslutet blev att annonsering ska ske i Alingsås Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Dalslänningen, Göteborgs-Posten, Strömstads Tidning, Metro (Göteborg), Nya St-tidningen, Lysekilsposten, Falköpings Tidning, Hjo Tidning, Mariestads-Tidningen, Nya Lidköpings-Tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, TTELA och Ulricehamns Tidning.

13.00 Sammanträdestider för fullmäktige

Regionfullmäktige beslutade att om sammanträdestider för resten av året och nästa år. Det kommer att bli ett sammanträde till i år, den 30 november. 2011 blir det sammanträde den 1 februari, 12 april, 10 maj, 13-14 juni, 20 september, 24-25 oktober och den 29 november. Dessutom kommer ett extra sammanträde att hållas den 17 mars för att ta beslut om huvudavtal för Västtrafik, inför att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare av bolaget, och beslut om skatteväxling med kommunerna.

13.00 Inkallseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser.

Regionfullmäktige beslutade om i vilken ordning ersättare ska gå in när ordinarie ledamot är frånvarande.

11.50 Val av arvodesberedning

Regionfullmäktige valde ledamöter till arvodesberedningen, en ledamot från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige. Till ordförande valdes Birgitta Johansson (S) och till vice ordförade valdes Staffan Kronholm (M).

11.45 Val av regionstyrelse

Regionfullmäktige valde socialdemokraten Gert-Inge Andersson till regionstyrelsens ordförande. Till vice ordförande valdes moderaten Johnny Magnusson. Till övriga ledamöter valdes: Karin Engdahl (S), Leif Blomqvist (S), Helen Eliasson (S), Alex Bergström (S), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Billy Bertilsson SVG), Annika Tennström (M), Gunilla Levén (M), Martin Andreasson (M), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (FP) och Monica Selin (KD).  

Till ersättare i regionstyrelsen valdes: Lena Hult (S), Jan-Åke Simonsson (S), Frank Andersson (S), Anneli Stark (S), Kerstin Brunnström (S), Göran Larsson (MP), Ulrika Frick (MP), Anette Ternstedt (V), Elsie Benjaminsson (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Marit Hesse (M), Linn Brännström (M), Kristina Garpenholm (FP), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD).

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Den politiska ledningens representanter benämns regionråd medan övriga ledamöter benämns oppositionsråd.

11.20 Val av valberedning

Mötet valde Frank Andersson (S) till valberedningens ordförande. Till vice ordförande valdes Agneta Granberg (M). Valberedningen består av ledamöter från regionfullmäktige, en ledamot från varje parti.

11.15 Val av vice ordföranden i regionfullmäktige

Regionfullmäktige valde Conny Brännberg (KD) till 1:e vice ordförande och vice Joakim Larsson (MP) till 2:e vice ordförande.

10.54 Val av ordförande i regionfullmäktige

Sammanträdet valde efter sluten votering Kjell Nordström (S), Skara, till ny ordförande i regionfullmäktige. Kjell Nordström fick 75 röster medan motkandidaten Conny Brännberg KD, Skövde, fick 74 röster.

10.00 Fullmäktiges första sammanträde för mandatperioden öppnar med upprop.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m