2010-11-02 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med nyvalda regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 2 november 2010 kl 10.00.

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Val av ordförande i regionfullmäktige
 6. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige
 7. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 8. Val av valberedning
 9. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen
 10. Val av arvodesberedning
 11. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser (utdelas vid mötet)
 12. Frågestund
  13.Sammanträdestider för fullmäktige återstoden av 2010 och för 2011. Dnr RSK 66-2010
 13.  Annonsering av fullmäktiges sammanträden. Dnr RSK 444-2010
 14. Fullmäktiges arbetsformer 2011-2014. Dnr RSK 1031-2009
 15. Arbetsordning för regionfullmäktige. Dnr RSK 1031-2009
 16. Underlag till Regional kulturplan 2011-2012. Dnr RSK 667-2010
 17. Anmälan av inkomna motioner
 18. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val. Dnr RSK 3-2010


Vänersborg den 19 oktober 2010

Mariella Olsson
Ålderspresident

uiqt|wBsrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m