2010-11-30 Beslut i regionfullmäktige

 17.15 Mötet avslutas

16.51 Val av ledamöter styrelser och nämnder

Regionfullmäktige valde ledamöter och ersättare till alla nämnder och styrelser inför bytet vid årskiftet.

Listan med regionfullmäktiges val av ledamöter och ersättare

16.52 Tre nya motioner

Till regionfullmäktige anmäldes tre nya motioner under sammanträdet. En från Johan Fält (M) om en sänkning av vårdgarantin för behandling av cancersjuka från 90 dagar till 14 dagar. En från Ann-Christine Simonsson (C) om att prova att inrätta en investeringsfond för ungas utveckling och hälsa. Den tredje är från Gunilla Levén (M) om näringslivsprogram i samverkan.

16.50 Motion om internetuppkoppling till unga som vårdas på sjukhus avskrivs

I en motion har Rigmor Salomonsson (V) föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda förutsättningarna för att barn och ungdomar ska få tillgång till internetuppkoppling när de vårdas vid regionens sjukhus. På begäran från motionärens partikansli beslutade regionstyrelsen föreslå att fullmäktige avskriver motionen på grund av allt för lång handläggningstid.

16.38 Motion om utveckling av grön rehabilitering delvis bifallen

Maria Abrahamsson (M) och Monica Selin (KD) har i en motion lämnat flera förslag till hur grön rehabilitering kan utvecklas.

Regionfullmäktige beslutade att delvis bifalla motionen och tar initiativ till samarbetsprojekt och medverkar till att sprida goda exempel för öppna upp för grön rehabilitering i hela Västra Götaland.

Däremot avslog regionfullmäktige motionärernas förslag om att utreda en certifiering för de aktörer som vill erbjuda grön rehabilitering.

16.25 Regionen vill göra det möjligt för fler volontärer i vården

Conny Brännberg (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram ett regelsystem för överenskommelser med det civila samhället för att göra det möjligt för volontärer att bli mer delaktiga i hälso- och sjukvården.

Enligt motionen skulle människor som utför ideellt arbete vara ett värdefullt komplement och en förstärkning till det professionella arbete som regionens anställda utför. Conny Brännberg menar dock att det idag finns en rad hinder för att volontärarbetet ska kunna utvecklas, även om stödföreningar, brukar- och frivilligorganisationer utför volontärinsatser i anknytning till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas och att regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelsystem i enlighet med motionens intentioner.

16.12 Motion om inriktning för hållbar turism besvarad

I en motion föreslår Stefan Kristiansson med flera (MP) att Västsvenska Turistrådet ska få större möjlighet att utveckla inriktningen mot hållbar turism och för detta ändamål använda de fyra miljoner kronor som tidigare öronmärkts för en satsning på flyget för Göteborg Plus.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens och Västsvenska turistrådets yttranden som pekar på att Västsvenska Turistrådet redan idag arbetar för en långsiktigt hållbar turist- och besöksnäring.

I samband med beslutet gjordes tillägg att regionstyrelsen ska få information om hur Västsvenska Turistrådet arbetar med olika transportslag. 

16.07 Satsning på solenergi ska utredas

Birgitta Losman (MP) förslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska arbeta fram en plan för systematisk ökning av användning av solenergi inom de egna verksamheterna. Idag finns mindre installationer och frågan undersöks men det finns inte ett systematiskt arbete.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen genom att ge uppdraget att utreda en systematisk ökning av solenergi i Västra Götalandsregionens egna verksamheter. En sådan satsning kan även bidra till Västra Götalandsregionens profil som föregångare i hållbarhetsfrågor och driva utvecklingen för ett oberoende av fossila bränslen i Västra Götaland.

16.00 Ja till motion om kulturpass

Conny Brännberg (KD) förslår i en motion att möjligheterna till ett kulturpass i Västra Götaland ska utredas. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen genom att möjligheterna till ett kulturpass utreds.

Kulturpasset ska möjliggöra för barn och föräldrar att tillsammans utnyttja det stora kulturutbud som Västra Götaland kan erbjuda. Det kan innebära att familjer för en viss summa pengar kan köpa ett årskort som laddas med ett antal upplevelser samt fritt inträde på några av Västra Götalandsregionens kulturarrangemang.

För ungdomar kan kulturpasset vara en del av fritidskortet och berättiga till studentrabatter och fria inträden. Passen kan också vända sig till nyinflyttade i Västra Götaland.
Den huvudsakliga tanken med kulturpasset är att man ska betala för sitt pass men att det utformas med någon typ av bonussystem så att man kan samla poäng att lösa in vid framtida kulturbesök.

I motionen föreslås också att kulturpasset ska tas fram i samarbete med Västtrafik. Tanken är att även resan till kulturupplevelsen ska vara rabatterad. 

15.54 Motion om åtgärdsplan för att nå miljömålen

Birgitta Losman (MP) förslår i en motion att det tas fram en samlad åtgärdsplan för att nå de regionala miljömålen. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad eftersom man redan inlett samtal med länsstyrelsen om ett samarbete kring åtgärdsarbetet.

15.52 Köp av ”Vita huset” i Göteborg godkänt

Regionfullmäktige beslutade att godkänna det avtal som innebär att Västra Götalandsregionen köper fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:56, det så kallade ”Vita Huset”, av Göteborgs kommun för 88 miljoner kronor. I avtalet ingår även en eventuellt tillkommande köpesumma på 650 kronor per kvadratmeter för byggrätt på fastigheten.

Västra Götalandsregionen planerar att bygga om det tidigare stationshuset samt bygga till fastigheten i syfte att samla den egna Göteborgsbaserade administrativa verksamheten till en adress i centrala Göteborg. I fastigheten planeras möteslokaler och en arbetsplats för 900 personer.

Det så kallade ”Vita huset” byggdes som stationshus för Berslagsbanan intill centralstationen i Göteborg men har sedan järnvägen förstatligades och persontrafiken flyttades till centralstationen använts för olika administrativa verksamheter.

15.27 Trängselskatt en gång per 60 minuter och mindre zon

Regionfullmäktige beslutade att yttra sig till trafikverket över utformningen av den planerade trängselskatten i Göteborg. I yttrandet föreslår Västra Götalandsregionen att det geografiska området ska minskas enligt det förslag som kallas skatteområde Gul och att den så kallade flerpassageregeln ska vara 60 minuter.

Skatteområde Gul innebär att ett mindre område på Hisingen ingår i zonen för trängselskatt men att effekten för intäkter, minskad trängsel och minskad miljöpåverkan blir likvärdigt med det tidigare förslaget kallat Blå. Med skatteområde Gul blir det dessutom färre betalstationer och zonen har bättre förutsättningar att uppfattas som enkel och logisk.

Västra Götalandsregionen förordar också en flerpassageregel på 60 minuter. Det innebär att om man med bil passerar flera betalstationer inom 60 minuter, kommer bilen bara att beskattas en gång.

I sitt yttrande vill Västra Götalandsregionen med hänsyn till konkurrensaspekter att även utländska fordon ska kunna beskattas.

Beslutet avgjordes genom votering. 130 ledamöter röstade för regionstyrelsens röslag, 7 emot och 7 avstod från att rösta. Fem ledamöter deltog inte i omröstningen. 

Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

15.26 Revers till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Enligt nya principer för landstingens och regionernas skulder till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag AB, ska Västra Götalandsregionens nuvarande skuld till LÖF regleras genom en revers på hela det nuvarande skuldbeloppet, 1 010 miljoner kronor. Försäkringsbolaget hanterar landstingens och regionernas ersättningar för patientskador.

Regionfullmäktige beslutade om att utfärda en revers för Västra Götalandsregionens skuld till LÖF på 1 010 miljarder kronor.

15.25 Beslut om personalvision

Regionfullmäktige antog vid dagens sammanträde förslaget till Personalvision 2021. Visionens syfte är att beskriva hur Västra Götalandsregionens anställda ska fungera tillsammans och bäst leva upp till organisationens uppdrag – att bidra till invånarnas hälsa, trygghet och framtidstro.

Visionens tre framtidsbilder beskriver Västra Götalandsregionen som organisation och arbetsplats, samt medarbetares och chefers grundläggande människosyn och förhållningssätt till det egna och gemensamma arbetet.

I 19 punkter beskrivs de möjligheter, förväntningar och krav som en anställning i Västra Götalandsregionen innebär.

Personalvision 2021, som är Västra Götalandsregionens andra personalvision i ordningen, utgår från Vision Västra Götaland – Det goda livet samt den gemensamma värdegrund och verksamhetsidé som regionfullmäktige tidigare beslutat om i Västra Götalandsregionens plattform.

Visionen är resultatet av en omfattande och bred process där representanter från många olika yrken, de flesta förvaltningar och fackliga organisationer deltagit.

Personalvisionen blir nu efter beslut utgångspunkten i arbetet med policydokument, strategier, kriterier och planer inom olika områden och en hjälp för dialogen om värderingar, förhållningssätt, vanor och beteenden på Västra Götalandregionens arbetsplatser de kommande tio åren.

Beslutet togs efter votering om ett tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna om att personalen ska tala god svenska. Vid votering röstade 135 ledamöter att avslå tilläggsyrkandet, sju röstade för yrkandet och två avstod från att rösta. Fem ledamöter deltog inte alls i voteringen.

14.52 Tre nya reglementen för styrelse och nämnder

Regionfullmäktige beslutade att anta nya reglementen för Naturbruksstyrelsen, Fastighetsnämnden och Servicenämnden enligt förslag.

Ändringarna innebär bland annat att nuvarande Gymnasiestyrelsen byter namn till Naturbruksstyrelsen, och att styrelsen får politiskt tillsatta ledamöter (försöksverksamheten med opolitisk styrelse upphör).

För fastighetsnämnden och servicenämnden innebär förändringarna bland annat ett tillägg om information till regionstyrelsen i strategiska frågor inom respektive område. Dessutom ska fastighetsnämnden aktivt verka för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutet innebär även en justering av antal ledamöter och ersättare i styrelserna för Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Beslut om förändringar i den politiska organisationen

Regionfullmäktige beslutade om ändringar och kompletteringar i den politiska organisationen för den kommande mandatperioden.

Fastighetsnämnden och servicenämnden föreslås få vardera elva ordinarie ledamöter och fem ersättare. Förslaget innebär också att presidierna i respektive nämnd får en ordförande och två vice ordförande.
Styrelserna för regionens folkhögskolor föreslås få sju ordinarie ledamöter och tre ersättare, idag finns sju ersättare.

Från och med den 1 januari 2012 träder en ny lag om kollektivtrafiken i kraft. Enligt den nya lagen ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på reglemente och arbetsordning. Förslaget ska vara klart för beslut i mars 2011.

14.50 Oförändrad skattesats för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att skattesatsen för nästa år ska vara oförändrad, 10 kronor och 45 öre. Det gör att skattesatsen är oförändrad sedan 2005 då den höjdes från 10 kronor och 25 öre.

14.45 Budgetbeslut

 Nya satsningar på 243 miljoner i budgeten
Regionfullmäktige beslutade att budgeten för 2011 som togs i juni ska gälla med några kompletteringar.

I juni i år beslutade regionfullmäktige budgeten för nästa år samt inriktning för åren 2012 och 2013. Budgetförslaget lades av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Den nya politiska ledningen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet la på dagens sammanträde fram samma budget men med kompletteringar som innebär nya satsningar på 243 miljoner kronor.

Sedan budgetbeslutet i juni har de ekonomiska förutsättningarna ändrats främst genom ökade statsbidrag i regeringens budget och ändrade bedömningar av skatteunderlagstillväxten. Samtidigt visar prognosen på ökade pensionskostnader på drygt 253 miljoner kronor nästa år.

Ökade intäkter och ökade kostnader samt bland annat en förändring som innebär att medfinansieringen av det västsvenska infrastrukturpaketet helt får belasta 2010 års resultat, ger att satsningar på 243 miljoner kronor kan göras på Västra Götalandsregionens verksamheter nästa år.

Satsningarna fördelas så här:
- Västra Götalandsregionens sjukhus behöver stabilisera sin ekonomiska situation och tillförs därför 200 miljoner kronor. 
- En översyn av prisbilden på regionala resor behöver genomföras. I väntan på denna översyn tillförs Västtrafik 40 miljoner kronor.
- Ny lagstiftning har gett patientnämnderna ett utvidgat uppdrag. För att klara detta tillförs patientnämnderna två miljoner kronor.
- Kulturnämnden tillförs en miljon kronor.

Förutom kompletteringarna kvarstår regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 när det gäller verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Beslutet togs efter votering där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets budgetförslag ställdes mot Moderaternas förslag. Voteringen utföll så att 74 ledamöter röstade för ledningens förslag, 39 på Moderaternas och 36 ledamöter avstod från att rösta.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

13.00 Utdelande av Jämställdhetspriset

Vid regionfullmäktige sammanträde idag utdelades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2010. Priset går i år till slutenvårdsavdelningen 244 på SU/Mölndal.

Avdelningen får priset för att personalen har ställt frågor om vården genom att modigt självrannsaka sig själva och sina uppfattningar hur vården bedrivs ur ett genusperspektiv. Personalen har därefter analyserat statistik och sökt svar i forskning. Personalen har sedan ändrat i en del förhållningssätt och rutiner.

Personal har bildat arbetsgrupper för fortsatt självärdering av sin arbete. Arbetet har resulterat i att flera psykiatriska avdelningar har diskuterat genusperspektivet och arbetets resultat har behandlats på ledningsgruppsmöten. Arbetet har även resulterat i överväganden att ändra organisation av sluten och öppenvården.

Priset delades ut av Kjell Nordström, regionfullmäktiges ordförande, Conny Brännberg, vice ordförande och Karin Engdahl, personalutskottets tidigare ordförande. Ingegerd Madsén, verksamhetschef psykiatrin SU/Mölndal, och Pia Rydell, vårdenhetschef avdelning 244, mottog priset.

12.00 Lunch

Fullmäktige bryter sammanträdet för lunch. Når ledamöterna återsamlas klockan 13.00 blir det utdelning av årets Jämställdhespris. Därefter fortsätter ordinarie sammanträde med debatter och beslut.  

11.05 Budget 2011

Budgetdebatten pågår. Regionfullmäktige har att ta ställning till fem olika budgetförslag. Ett från den politiska ledningen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ett från Moderaterna, ett från Krisdemokraterna, ett från Folkpartiet och ett från Centerpartiet.

10.25 Interpellationsdebatt

Två frågor från Kerstin Keen (FP) bevarades av regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S). En fråga är om Västra Götalandsregionens resursfördelningsmodell och den andra om projektet Framtidens måltider. Skriftliga svaren på interpellationerna finns i dagordningen.

10.16 Frågestund

Fråga från Martin Andreasson (M) till Frank Andersson (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd 5 om att styra kvalitet och medicinska resultat i beställningsprocessen.

Fråga från Annika Tännström (M) till Gert-Inge Andersson (S) regionstyrelsens ordförande om den styrande minoritetens syn på entreprenörskap i vården.

10.14 Upprop

10.02 Information från Vänersborgs kommun

Kanslichefen i Vänersborgs kommun hälsar ledamöterna välkomna till kommunen och kommunhuset.

10.00 Regionfullmäktige öppnat

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m