2010-11-30 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Kompletta handlingar

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 30 november 2010 kl 10.00

Kl 13.00  Utdelning av regionens jämställdhetspris 2010

Kl 10.00
1.  Sammanträdets öppnande

2.  Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.  Tidpunkt för protokollets justering

4.  Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5.  Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.  Frågestund

7.  Interpellationer

- Kerstin Keen (FP) om regionens resursfördelningssystem. Svar till interpallationen om resursfördelningssystem

- Kerstin Keen (FP) om projektet Framtidens måltider. Svar till interpallationen om Framtidens måltider

8.  Komplettering av budget 2011

9.  Skattesats 2011

10. Vissa justeringar av beslutet om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation från 2011

11. Nya reglementen för naturbruksstyrelsen samt fastighetsnämnden och servicenämnden samt reglementet för regionens folkhögskolor

12. Personalvision 2021

13. Förändrade principer för Landstingens Ömsesidiga  Försäkringsbolag AB (LÖF)

14. Yttrande till Trafikverket över förfrågan om att gemensamt be regeringen revidera Göteborgsbilagan till Lag om Trängselskatt

15. Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpeavtal avseende förvärv av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:61 för ett nytt Regionens Hus

16. Motion av Birgitta Losman (MP) om åtgärdsplan för att nå miljömålen

17. Motion av Conny Brännberg (KD) om införande av ett kulturpass i Västra Götalandsregionen

18. Motion av Birgitta Losman (MP) om att satsa på solenergi i Västra Götalandsregionens egna verksamheter

19. Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) om att ta tillvara möjligheterna i hållbar turism

20. Motion av Conny Brännberg (KD) om volontärer i vården

21. Motion av Maria Abrahamson (M) och Monica Selin (KD) om att utveckla grön rehabilitering

22. Motion av Monica Selin (KD) om rutiner i samband med suicid och suicidförsök

23. Avskrivning av motion – Rigmor Salomonsson (V) om bredband även till sjuka barn och ungdomar

24. Anmälan av inkomna motioner

25.  Valärenden (utdelas vid mötet)

-  Valberedningens förslag till val

26.  Ev. fortsättning interpellationer

 

Vänersborg den 17 november 2010

Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&srmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m