2011-02-01 Beslut i regionfullmäktige

15.02 Ordföranden förklarar mötet avslutat

15.00 Inlämnade motioner

Två motioner lämnades in till fullmäktige i samband med mötet. En motion från Monica Selin (KD) om suicidprevention på internet samt en motion från Mariella Olsson (FP) och Kristina Grampenholm (FP) om avgiftsfri vaccination för riskgrupper i Västra Götaland.

14.58 Centrum för kvinnor med endometrios ska utredas

Regionfullmäktige beslutade att bifalla Monica Selins (KD) motion om att utreda behoven och förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kvinnor med svår endometrios.

Hälso- och sjukvårdsutskottet konstaterar i sitt yttrande att vårdbehovet för kvinnor med endometrios i stor utsträckning är tillgodsosett. Men vid mer avancerad sjukdom kan det finnas ett stort behov och vara av ett stort värde för patienten med ett tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande. En sådan centrumbildning för kvinnor med svår endometrios finns inte idag vilket nu ska utredas.

Endometrios är en kronisk hormonberoende inflammatorisk sjukdom som bland annat omfattar menstruationsrelaterad smärta, smärta vid samlag samt infertilitet. Mer information om sjukdom och behandling finns att läsa på 1177.se

14.50 Motion om hälsoundersökningar besvarad

Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion att det ska bli möjligt för invånarna i Västra Götaland att ta ett eget ansvar för sin hälsa genom förebyggande hälsokontroller på vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. För att göra detta möjligt menar motionären att det behövs ett samlat program och en prislista för kvalitetssäkrade hälsokontroller.

Regionfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad. Vårdenheterna inom VG Primärvård har, enligt krav- och kvalitetsboken, ett uppdrag som täcker hälsoundersökningar samt att utskottet i oktober 2010 fastställde en specifikation av hälsoundersökningar och ett frågeformulär som sektorsrådet för allmänmedicin tagit fram.

14.45 Fritt val av hjälpmedel ska undersökas

Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska införa Fritt val av hjälpmedel och göra det möjligt för brukarna att själva välja hjälpmedel.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad men att regionstyrelsen ska undersöka om det går att öka patientens valmöjligheter av hjälpmedel utan att öka kostnaderna eller riskera samarbetet med länets kommuner.

Regionfullmäktiges beslut avgjordes genom votering. 133 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag om att motionen är besvarad, 14 röstade till förmån för motionen. Två ledamöter avstod.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.
 

14.25 Uttag ur föräldraförsäkringen redovisas årligen i ”Personalstatistik”

I en motion föreslår Sören Kviberg (V) att Västra Götalandsregionen ska mäta jämställdheten inom verksamheterna i samband med budgetuppföljningen. Kviberg vill att verksamheterna ska redovisa fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller uttagna dagar ur föräldraförsäkringen.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad. De efterfrågade uppgifterna redovisas varje år i rapporten ”Personalstatistik”.

14.14 Motion om målmedvetet och strukturerat miljöarbete

Birgitta Losman (MP) och Stefan Kristiansson (MP) vill i en motion att Västra Götalandsregionen ska vidta åtgärder för att regionens verksamheter ska arbeta målmedvetet och strukturerat med miljöarbetet.

I svaret på motionen hänvisas till kommande miljöprogram och uppdrag som lämnats till regionstyrelsen och miljönämnden. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med dessa hänvisningar.

14.11 Motion om klimatrevision besvarad

Stefan Kristiansson (MP) vill i en motion att en klimatrevision ska genomföras för att se hur beslut de senaste åren fört oss närmare eller längre ifrån klimatambitionerna.

I svaret på motionen redovisas det pågående arbetet och de uppföljningar som görs inom klimatområdet. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med de redovisningar som görs.

14.08 Komplettering av arvodesbestämmelserna

Arvodesberedningen har föreslagit kompletteringar av arvodesbestämmelserna. Anledningen är förändringarna i den politiska organisationen som fullmäktige beslutade i november 2010. Fastighets- och servicenämndernas presidier utökas till tre förtroendevalda ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordföranden. Dessutom införs arvoden för presidiet i styrelsen för Institutet för stressmedicin.

Regionfullmäktige fattade beslut i enlighet med arvodesberedningens förslag.

14.00 Vård för svårt sjuka barn ska utvecklas

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska utveckla vården i livet slutskede för barn och ungdomar. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska i samarbete med sjukhusen arbeta in åtgärderna i överenskommelserna för vård 2012.

I Västra Götaland är det varje år omkring 20-25 barn och ungdomar i åldern 0-19 år som är i behov av vård i livets slutskede. Omkring 5-10 av dessa unga vistas på sjukhus när de avlider. Detta framgår av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Behovet av kvalificerad vård i livet slutskede finns för i huvudsakligen tre kategorier barn och ungdomar:

• De med en neurologisk obotlig sjukdom.
• De med cancersjukdom där den medicinska behandlingen visat sig vara otillräcklig.
• Obotligt hjärtsjuka eller de med svåra hjärnskador efter olyckshändelser.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsavdelning bedömer att de geografiska avstånden omöjliggör en koncentration av vård i livets slutskede till ett sjukhus så kallad hospicevård. Det är också uteslutet att bedriva denna form av vård på varje sjukhus. Däremot kan vården för unga i livets slutskede utvecklas, detta oavsett om vården sker i hemmet, via växelvård, på sjukhus eller i andra former. Kompetensen inom regionens verksamheter behöver därför förstärkas när det gäller det medicinska, psykosociala, emotionella och andliga omhändertagandet.

Regionfullmäktige ger i och med dagens beslut hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att utveckla hospicevården för unga med livshotande sjukdomar. Detta ska ske i samarbete med berörda sjukhus och förvaltningen Habilitering & Hälsa.

13.46 Underåriga slipper vårdavgift

Regionkansliet har utrett hur Västra Götalandsregionen ska hantera kraven på underåriga när det gäller vårdavgifter eller avgifter för uteblivna besök. Det handlar om de fall, där kraven inte kan ställas till förmyndare. Regionfullmäktige beslutade att ingen avgift ska tas ut i de aktuella fallen.

13.43 Miljarder till nya tåg

Västtrafik behöver köpa in nya tåg för att klara den kommande trafikökningen. Det ansåg Västra Götalandsregionens fullmäktige som i dag ställde sig bakom en investering på drygt 1,3 miljarder kronor.

Styrelsen för Västtrafik AB har lämnat in två förslag på investeringar till Västra Götalandsregionen om inköp av tåg: Elva pendeltåg som tillsammans kostar 682 miljoner kronor och Sex Regina trevagnståg för den regionala trafiken som tillsammans kostar 673 miljoner kronor.

Orsakerna till investeringsbehovet är flera. I Göteborgsområdet finns målet att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas fram till år 2025 och redan om två år införs trängselskatt i Göteborg. Dessutom införs snabbare och tätare tågtrafik Göteborg-Trollhättan-Vänersborg 2013. Detta sammantaget ökar kraven på tågtrafiken.

Det behövs också reservfordon för att öka pålitligheten och punktligheten. Kraven på bekvämlighet gör också att ståplatser ska begränsas till kortare sträckor.

13.10 Krishanteringsplan

Regionfullmäktige beslutade att fastslå förslaget till Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen.

13.02 Ny avgift för hälsoundersökning

Regionfullmäktige beslutade att en hälsoundersökning ska kosta 1625 kronor. Hälsoundersökning kan ses som en service för dem som känner sig friska men ändå vill kontrollera att de inte är sjuka. Hälso- och sjukvårdsutskottet har tidigare fastställt vilka undersökningar och provtagningar som ska ingå i en hälsoundersökning. Avgiften motsvarar självkostnadspris och ingår inte i högkostnadsskyddet. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har avgiften för hälsoundersökning varit 500 kronor. Det har dock inte varit tydligt vad som ska ingå i en hälsoundersökning. Antalet personer som själva efterfrågar en hälsoundersökning är få och antalet hälsoundersökningar som bekostas av den enskilde är mycket begränsade.

13.00 Förhandlingarna återupptagna

12.00 Lunch.

Förhandlingarna startar igen 13.00.

10.29 Interpellationer

Under sammanträdet besvarades och debatterades två interpellationer.

  • Ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, Helen Eliasson (S), besvarade en interpellation från Monica Selin (KD) om självmord och Internet.
  • Ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, Helen Eliasson (S), besvarade en interpellation från Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser.

10.05 Frågestund

Frågestund innebär att en ledamot ställer en fråga och får ett snabbt svar. Inga andra deltar i debatten.

  • Regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson (S), besvarade en fråga från Kristina Jonäng (C) om satsningar på Ostindiefararen Göteborg.
  • Kulturnämndens ordförande, Annelie Stark (S), besvarade en fråga från Ulf Eriksson (C) om digitalisering av biografer i Västra Götaland.
  • Personalutskottets ordförande, Sören Kviberg (V) besvarade en fråga från Gunilla Levén (M) om pensionsavgångar.

10.00 Ordföranden öppnar mötet - upprop

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m