2011-04-12 Beslut i regionfullmäktige

21.40 Mötet avslutat

Efter nära 11 timmars debatt förklarade ordföranden mötet avslutat.

17.20 Interpellationsdebatten fortsätter

En interpellation debatterades under förmiddagen. Regionfullmäktiges sammanträde fortsätter nu med debatt av kvarvarande åtta interpellationerna.

Partibidrag från regeringen inför omvalet

Knappt fem miljoner kronor. Det har regeringen beviljat Västra Götalandsregionen inför omvalet den 15:e maj. Pengarna ska gå till de politiska partiernas informationsinsatser. Regionfullmäktige beslutade att hälften av pengarna ska delas lika mellan de partier som har mandat i regionfullmäktige och att resten av pengarna delas per mandat.

Tolv motioner inlämnade

Under tisdagens regionfullmäktige lämnade ledamöterna in tolv motioner.

 • Motion av Monica Selin (KD) om regional vårdplatsgaranti.
 • Motion av Karin Greenberg (C) om regionalt idrottsmuseum.
 • Motion av Billy Bertilsson (SVG) om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken.
 • Motion av Billy Bertilsson (SVG) om folkomröstning om storregion.
 • Motion av Monica Selin (KD) med flera om à la carte på sjukhusen.
 • Motion av Lars Nordström (FP) om att upphandla IT-verksamhet.
 • Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om enhetspris i kollektivtrafiken.
 • Motion av Magnus Berntsson (KD) om vaccin mot rotavirusinfektioner.
 • Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om inlandssjöfartens framtid.
 • Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om handlingsplan för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.
 • Motion av Gunilla Druve Jansson (C) om att införa en barnlinje på sjukvårdsupplysningen - 1177.
 • Motion av Annika Tännström (M) om telefonrådgivning inom psykiatrin. 

Motion om krafttag mot bemanningsföretagen besvarad

Annette Ternstedt (V) föreslår i en motion till fullmäktige att regionstyrelsen tar fram en handlingsplan för att göra Västra Götalandregionen oberoende av bemanningsföretag.

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med personalutskottets yttrande. Personalutskottet menar att regionens förvaltningar medvetna om ambitionen att minska beroendet av bemanningsföretag och att de arbetar med frågan.

På nationell nivå pågår redan en diskussion och att det finns ett gemensamt förhållningssätt att minska sjukvårdssektorns beroende av bemanningsföretag.

När det gäller schemaläggning av läkarna är det redan nu, med gällande avtal, möjligt att schemalägga läkarnas arbetstid vilket verksamheterna arbetar med för att uppnå en effektiv produktionsplanering.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Beslutet om motionens andra att-sats, om en nationell handlingsplan och förbud för landstingen att hyra läkare av varandra, avgjordes genom votering. 79 ledamöter röstade för förslaget att motionens andra att-sats är besvarad medan 70 ledamöter röstade för att andra att-satsen skulle avslås.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

16.00 Motion om förbättrad vård för prostatacancerpatienter besvarad

I en motion till fullmäktige föreslår miljöpartisterna Birgitta Losman och Göran Larsson att regionstyrelsen och de medicinska sektorsråden ska utreda hur prostatavården ska utvecklas i framtiden. Motionärerna vill också att man utvecklar en regional handlingsplan för vårdkedjan för patienter med prostatacancer.

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad och hänvisar till att hälso- och föreslagit att utvecklingsarbetet för att förbättra vården för människor med prostatacancer ska fortsätta inom ramen för den regionala cancerstrategin.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad.

Motion om hälsocertifierade vårdcentraler besvarad

Valéria Kant (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hälsocertifierade vårdcentraler.

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande. Enligt utskottet pågår flera arbeten i linje med motionärens vilja och flera av remissinstanserna i regionen är positiva till motionens förslag. Socialstyrelsen har under 2010 tagit fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.  Både regionens nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och kontoret för VG Primärvård anser att ett arbete med hälsocertifiering bör ingå i ett kommande regionuppdrag kring införandet av de nationella riktlinjerna.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslutet avgjordes genom votering. 94 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag om att motionen är besvarad. 48 ledamöter röstade för att motionen ska bifallas. 3 ledamöter avstod och 4 ledamöter deltog inte i röstningen.

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Motion förstudie om Kinnekullebanan bifallen

I en motion till fullmäktige föreslår vänsterpartisterna Sören Kviberg och Claes-Göran Borg att regionstyrelsen ska ta initiativ till en förstudie om att rusta upp och elektrifiera Kinnekullebanan.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas.

Inga nattstopp för kollektivtrafiken

Monica Selin (KD) föreslår i en motion att Västtrafik ökar säkerheten för ensamma resenärer genom att införa så kallade nattstopp som innebär att en ensam resenär nattetid själv får bestämma var bussen ska stanna längs färdvägen.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Regionstyrelsen hänvisar till trafikförordningens regler och de bestämmelser som särskilt gäller fordon i linjetrafik. Kortfattat innebär bestämmelserna att fordon inte får stanna där det kan innebära fara eller hinder för övrig trafik och att föraren, när avstigning sker mellan hållplatser, har ansvar att följa trafikreglerna att upprätthålla trafiksäkerheten.

Om trafiksäkerheten upprätthålls anser styrelsen att avstigning kan vara möjligt vid andra ställen än hållplatser. Styrelsen anser samtidigt att det inte finns någon anledning att införa en rätt för resenärer att begära nattstopp.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

15.03 Nya sammanträdestider för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2011

Regionvalet den 15 maj innebär att regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdestider 2011 behöver justeras. Regionfullmäktige beslutade att mötena den 10 maj och den 13 juni ställs in. Dessutom föreslår det avgående fullmäktige om en ny mötesdag den 19 augusti och att mötet den 24 oktober ställs in så att fullmäktige under 2011 sammanträder:

 • 14 juni, det nyvalda fullmäktiges första sammanträde
 • 21 juni
 • 19-20 september, budgetmöte
 • 25 oktober
 • 29 november

Arvoden för kollektivtrafiknämnden

Regionfullmäktige beslutade om arvoden för kollektivtrafiknämndens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

Övergångsregler för arvodesbestämmelser

Regionvalet den 15 maj kan innebära att de politiska uppdragen omfördelas och att ledamöter förlorar sitt uppdrag och därmed sitt arvode. Valet räknas som en extraordinär händelse. Arvodesberedningen föreslår därför regionfullmäktige beslutar att de ledamöter som i och med omvalet förlorar sin fasta ersättning, under en övergångsperiod på tre månader, kan beviljas en övergångsersättning för sina tidigare uppdrag. Enligt förslaget ska ersättningen samordnas med nya arvoden och anställningar.

Regionfullmäktige fastslog arvodesberedningens förslag till övergångsregler för arvodesbestämmelserna

Ändring i regionutvecklingsnämndens reglemente

När Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för Västtrafik och kollektivtrafiken i Västra Götaland från den 1 januari 2012 kommer en ny nämnd, kollektivtrafiknämnden, att ta över ansvaret för kollektivtrafikfrågorna.

Regionfullmäktige beslutade att ansvaret för kollektivtrafiken ska strykas ur regionutvecklingsnämndens reglemente.

Ny kollektivtrafiknämnd inrättas

När Västra Götalandsregionen blir regional myndighet för länets vill man tillämpa en modell med beställare och utförare och vill därför bilda en ny nämnd för kollektivtrafiken. Nämnden blir beställare och ska även bereda strategiska frågor inom sitt område inför beslut i regionfullmäktige. Nämnden ska också kunna företräda regionen i de samverkansorgan som skapas tillsammans med representanter för länets kommuner.

Regionfullmäktige beslutade att inrätta en kollektivtrafiknämnd och att anta reglemente för den nya kollektivtrafiknämnden.

14.57 Regionen tar fullt ansvar för kollektivtrafiken

Från och med 1 januari 2012 ska Västra Götalandsregionen ta över hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Detta kommer att ske i samverkan med samtliga berörda kommuner.

Enligt tidplanen ska avtalet undertecknas vid Västtrafiks årsstämma, 27 maj 2011. För att möjliggöra övertagandet kommer det att genomföras en skatteväxling på 43 öre.

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen blir kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalands län.

13.40 Slutrapport av kunskapsöverföring – att bygga broar

I slutrapporten ”Kunskapsöverföring – att bygga broar” presenteras förslag på utveckling av redan existerande forum för kommunikation. Detta för att gemensamt arbeta mot målet full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Regionfullmäktige beslutade att lägga informationen om slutrapporten till handlingarna.

13.30 Miljöpolitiskt program återremitterades

2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera det miljöpolitiska programmet. Beslutet avgjordes genom votering. 78 ledamöter röstade för återremiss medan 69 ledamöter röstade för att frågan skulle avgöras vid dagens sammanträde. Två ledamöter deltog inte i omröstningen.

13.52 Regionen hyr ut mark till vindkraftspark i Munkedal

Rabbalshede Kraft AB planerar att bygga sex kraftverk i vindkraftsparken ”Dingleskogens vindkraftverk” nordöst om Dingle i Munkedal. Vindkraftsparken kommer att göra intrång på mark som tillhör Dingle naturbruksgymnasium och därför vill Rabbalshede Kraft AB upprätta ett arrendeavtal på 30 år med Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna arrendeavtalet. Ersättningen för arrendet beräknas till mellan 100 000 och 200 000 kronor om året. Ersättningsnivån beror dels på hur många kraftverk som byggs men också på hur mycket el som produceras vid kraftverken.

13.51 Fastighet vid Uddetorps naturbruksgymnasium säljs

Regionfullmäktige beslutade att fastigheten Skara Tvetalund 2:1 ska säljas. Affären omfattar två äldre byggnader som idag tillhör Uddetorps naturbruksgymnasium. Skolan har inte längre användning för byggnaderna som, om de inte säljs, annars skulle rivas. En rivning skulle kosta 150 000 till 200 000 kronor men nu säljs istället byggnaderna och den intilliggande marken. Affären har värderats till 50 000 kronor.

13.47 Patientnämndernas årsredovisningar

Patientnämnderna har överlämnat årsredovisning till verksamheten 2010 till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen

13.45 Ja till fler operationer mot fetma och satsningar på barn och unga med psykisk ohälsa

Fler patienter bör få genomgå operationer mot fetma och vårdgarantin bör stärkas för barn och unga med psykisk ohälsa. Detta är två förslag som har regionstyrelsens stöd.

Under 2010 remitterades patienter för så kallade obesitasoperationer, kirurgiska ingrepp mot fetma, där en del operationer kommer att utföras först i år. Kostnaden beräknas till tio miljoner kronor. Det är hälso- och sjukvårdsutskottet som har begärt att få använda en del av sitt eget kapital.

Västra Götalandsregionen har också fått statsbidrag på 43,3 miljoner kronor för förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Eftersom statsbidraget kom sent har regionen ännu inte kunnat utnyttja pengarna utan de ingår i sin helhet som en del i hälso- och sjukvårdsutskottets överskott för 2010. Nu vill hälso- och sjukvårdsutskottet att pengarna kommer till användning.

Regionfullmäktige beslutade att säga ja till framställan i båda fallen.

13.43 Bokslutsdispositioner för 2010 godkända

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för 2010. I korthet innebär beslutet en omfördelning av det egna kapitalet mellan regionens verksamheter. Från de verksamheter som redovisar ett positivt eget kapital överförs närmare 303 miljoner kronor dels till verksamheter med negativt eget kapital, närmare 127 miljoner kronor, dels till moderförvaltningen, drygt 176 miljoner kronor.

En nyhet i bokslutsdispositionerna för 2010 att det egna kapitalet för Västra Götalandsregionens tandvård ska behandlas på samma sätt som regionens egna verksamheter inom VG Primärvård eftersom även tandvården är konkurrensutsatt.

13.43 Årsredovisningen godkänd

Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för 2010 blev ett överskott på 205 miljoner kronor. Trots de senaste årens ekonomiska oro klarade sig regionen bättre än väntat. Resultatet för 2010 är 119 miljoner kronor bättre jämfört med resultatet för 2009.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen.

För mer information se pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 22 mars.

12.20 Styrelser och nämnder beviljades anvarsfrihet

Revisorskollegiet har överlämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2010. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas för var och en av de granskade nämnderna och styrelserna.

Regionfullmäktige beslutade att bevilja regionstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet för förvaltning och räkenskaper 2010.

13.00 Utdelning av Västra Götalandsregiognens interna miljöstipendium

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde delades Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium på totalt 40 tusen kronor ut till tre mottagare, en person och två grupper. Läs mer om utdelningen i pressmeddelandet

11:50 Lunch

Fullmäktige har lunchuppehåll och återsamlas 13.00 för utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium. Förhandlingarna återupptas ca 13.15.

10.48 Interpellationer

Interpellationer innebär att en ledamot ställer en något mer omfattande fråga och alla ledamöter får delta i debatten. Interpellationssvaren lämnas före mötet och finns publicerade på hemsidan i anslutning till dagordningen.

Nio interpellationer har lämnats in till dagens debatt i fullmäktige. En interpellation om flygresornas roll för att locka affärsresenärer, turister och övriga besökare till Västra Götaland debatterades under förmiddagen. Interpellationsdebatten läggs nu sist på dagordningen och fortsätter när alla övriga ärenden på dagordningen klarats av.

 • Kristina Jonäng (C) om flygresornas roll för att locka affärsresenärer, turister och övriga besökare till Västra Götaland Interpellationssvar

10.05 Frågestund

 • Fråga från Kristina Jonäng (C) till regionutvecklingsnämndens ordförande, Birgitta Losman (MP), om fordonsindustrins utveckingsmöjligheter.
 • Fråga från Magnus Berntsson (KD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, Helén Eliasson (S), om besparingar inom psykiatrin i Göteborg.
 • Fråga från Ann-Christine Sinomsson (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, Helén Eliasson (S), om lika villkor för offentliga och privata aktörer inom VG Primärvård.
 • Fråga från Daniel Rondslätt (SD) till Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (S), om DSB First.
 • Fråga från Elving Andersson (C) till kulturnämndens ordförande, Annelie Stark (S), om kulturen i Uddevalla.
 • Fråga från Jonas Andersson (FP) till ägarutskottets ordförande, Gert-Inge Andersson (S), om kontantlös vård.
 • Fråga från Helena Holmberg (FP) till Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (S), om Västtrafiks hantering av butiker som säljer och fyller på deras biljetter.

10.00 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet den 12 april 10.00 med upprop.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m