2011-06-14 Beslut i regionfullmäktige

14.16 Mötet avslutas

 

14.12 Åtta motioner anmälda

Under regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna i åtta motioner:

 • Roland Abwin (SVG) om att reformera tandvården
 • Jonas Andersson (FP) om ökad kunskap om jämlik vård
 • Birgitta Losman (MP) om att avveckla kärnkraften - en folkhälsofråga
 • Rosie Rothstein (FP) om service och sjukvården - underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler
 • Monica Selin (KD) om första hjälpen till vid psykisk ohälsa
 • Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) om modern och trygg ambulanssjukvård
 • Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultrusatsningar - verktyg för ett friskare liv
 • Karin Grenberg (C) om vårdcentral för patienter med svåra funktionsnedsättningar/multihandikappade
 • Monica Selin och Valéria Kant (KD) om barns rätt till hälsa och inflytande

Regionfullmäktige beslutade att lämna motionerna till regionstyrelsen för beredning 

14.06 Avslag på motion om biologiska mediciner till reumatiker

Marianne Nilsson (KD) vill att personer med reumatism lättare ska få tillgång till nya biologiska mediciner. Hon skriver i en motion till regionfullmäktige att patienter på Gotland och i Skåne har möjlighet att få nya biologiska mediciner utskrivna medan man i Västra Götalandsregionen anser att de är för dyra.

Regionfullmäktige beslutade att följa regionstyrelsens förslag att avslå motionen. Styrelsen menar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fattat sina subventionsbeslut och därför anser styrelsen att prioriteringen när det gäller subventionerade läkemedel är avgjord. Enligt Socialstyrelsens preliminära riktlinjer ska biologiska läkemedel ges när annan läkemedelsbehandling vid svår reumatism inte räcker till. Just nu pågår ett arbete i regionen med konsekvensanalyser av Socialstyrelsens riktlinjer.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

13.56 Motion om kortare väntetider för cancerpatienter avslagen

I en motion till regionfullmäktige föreslår Johan Fält (M) att Västra Götalandsregionen ska utreda om väntetiden för behandling av vuxna cancerpatienter kan begränsas till 14 dagar istället för de 90 dagar som gäller för de flesta andra diagnoser. Fält vill även att väntetiderna inom vården ska redovisas utifrån faktisk väntetid och att cancervården blir ett första försöksområde för faktiska väntetider.

Regionstyrelsen anser i ett svar till motionen att det är olämpligt med en regional vårdgarantigräns på 14 dagar för behandling av vuxna cancerpatienter. Styrelsen hänvisar till att tiden kan vara för kort för nödvändiga utredningar och samråd som också involverar flera medicinska kompetenser.

När det gäller frågan om faktiska väntetider anser styrelsen att regionen bör invänta det nationella utvecklingsarbetet kring inom uppföljning och Socialstyrelsens arbete kring väntetider innan en uppföljning av faktiska väntetider prövas inom cancervården.

Regionfullmäktige beslutade att följa regionstyrelsens förslag och avslå motionen.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

13.33 Köper tomtmark för nya Regionens hus i Göteborg

Västra Götalandsregionen planerar att samla den administrativa verksamheten i Göteborg på en plats, nya Regionens hus, vid centralstationen i Göteborg. Enligt planerna kommer nya Regionens hus bestå av två byggnader; dels Bergslagsbanans tidigare stationshus, och dels av en nybyggnation. Hösten 2010 fick regionen möjlighet att köpa det gamla stationshuset av kommunägda HIGAB men marken där den nya byggnaden planeras ingick inte i köpet.

Västra Götalandsregionen har nu fått möjlighet att även köpa marken där den nya byggnaden ska uppföras. Säljare är Göteborgs stad.

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen köper marken för 65 miljoner kronor.

I nya Regionens hus planeras konferenslokaler och arbetsplatser för administrativ personal men även mötes- och representationsmöjligheter.

13.30 Avtal klart – Västra Götalandsregionen ensam ägare till Västtrafik från 2012

I början av 2012 blir Västtrafik enligt planerna ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Samtidigt blir Västra Götalandsregionen enligt den nya kollektivtrafiklagen myndighet för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

För att Västtrafik ska kunna bli ett helägt bolag inom regionen måste kommunerna överlåta sina aktieandelar i bolaget till Västra Götalandsregionen. Dessutom måste bolaget få en ny bolagsordning.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna regionkansliets förslag till ny bolagsordning.

13.28 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - ansvarsfrihet för 2010

De sju landsting och regioner som har egna universitetssjukhus bildade 2006 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för att gemensamt investera i och driva en anläggning för partikelbestrålning av cancerpatienter. Resultatet för 2010 blev ett underskott på 4 miljoner kronor och ett negativt eget kapital på drygt 5,6 miljoner kronor. Revisorerna har påpekat att kommunalförbundet inte uppfyller kommunallagens balanskrav. Kommunalförbundet har upprättat långsiktiga mål och en handlingsplan för att på sikt uppnå balans i ekonomin.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Fullmäktige beslutade även att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling år 2012.

13.26 Ansvarsfrihet 2010 för samordningsförbunden

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för de 19 samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland.

Fullmäktige beslutade även att det utgående egna kapitalet från Samordningsförbundet Skövde och Samordningsförbundet HjoTiborg överförs till det nybildade Samordningsförbundet SkövdeHjoTiborg.

13.25 Ansvarsfrihet för stiftelser för verksamhetsåret 2010

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för:
Styrelsen och rektor för Stiftelsen för Stenebyskolan
Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden
Förvaltningsledamöterna och verkställande direktören för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus 
Direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered

13.24 Halverad energianvändning vid Kärnsjukhuset 2030

Västra Götalandsregionen arbetar för att halvera energianvändningen i sina egna fastigheter fram till år 2030. Regionfullmäktige beslutade därför att 50 miljoner kronor ska investeras för att minska energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde. 

13.23 Inget beslut om ny politisk organisation för primärvården

Det blev inget beslut om ny politisk organisation för primärvården. Regionfullmäktige beslutade att återremittera frågan till regionstyrelsen. Ledningen och oppositionen har tidigare lagt två olika förslag till ny politisk organisation. Ledningen har föreslagit en styrelse medan oppositionen föreslagit två. Fullmäktige var överens om att återremittera frågan för att utreda om det är möjligt att istället för två förslag hitta en bred politisk enighet kring gemensamt förslag.

13.07 Annonsering av fullmäktiges sammanträden

Inför varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige i vilka tidningar i Västra Götaland som fullmäktiges sammanträden ska annonseras. Efter valet i höstas beslutade regionfullmäktige om annonseringen. Efter omvalet måste fullmäktige fatta beslut om annonseringen för den egna mandatperioden fram till 2014.

Regionfullmäktige beslutade att kungöra sina sammanträden i följande tidningar: Alingsås tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalslänningen, Göteborgs-Posten, Strömstads tidning, Metro (Göteborgsupplagan), Nya St-tidningen, Lysekilsposten, Falköpingstidning, Hjo Tidning, Mariestadstidningen, Nya Lidköpings-tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, TTELA och Ulricehamns tidning samt Västgöta-bladet.

Fullmäktige gav även regionstyrelsen i uppdrag att revidera listan över i vilka tidningar som fullmäktiges sammanträden ska kungöras.

13.03 Fullmäktiges sammanträdestider 2011

Vid första sammanträdet efter ett val fattar det nytillträdda regionfullmäktige beslut om tiderna för sammanträdena under resten av året.

Fullmäktige beslutade att under resten av 2011 beslutar sammanträda:

 • 21 juni
 • 19-20 september
 • 25 oktober
 • 29 november

13.00 Sammanträdet återupptas

12.00 Uppehåll för lunch

Fullmäktige samlas åter vid 13.00

11.58 Delårsrapporten mars

Året första delårsrapport visar att Västra Götalandsregionens ekonomi som helhet är i balans. Kvartalsresultatet för hela koncernen är 88 miljoner bättre än väntat för perioden. Samtidigt som några av sjukhusen fortsätter att redovisa underskott beräknas helårsresultatet för koncernen blir ett överskott på 100 miljoner kronor, en förbättring med 387 miljoner i jämförelse med budgeten.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten för mars 2011 samt att finansiera en utökning av antalet ST-läkare inom VG Primärvård med 42 miljoner kronor.

Mer information om delårsrapporten finns i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

11.19 Interpellation

- Ann-Christine Simonsson (C) om valfrihet i vården - gäller det även inom akutpsykiatrin? Svar till interpellationen

11.12 Frågestund

Fråga från Jonas Andersson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om vad som kommer att hända med Sahlgrenska International Care AB?

11.11 Inkallseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser.

Regionfullmäktige beslutade om i vilken ordning ersättare ska gå in när ordinarie ledamot är frånvarande.

11.09 Val av arvodesberedning

Regionfullmäktige valde ledamöter till arvodesberedningen, en ledamot från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige. Till ordförande valdes Birgitta Johansson (S) och till vice ordförade valdes Staffan Kronholm (M).

11.05 Val av valberedning

Mötet valde Frank Andersson (S) till valberedningens ordförande. Till vice ordförande valdes Agneta Granberg (M). Valberedningen består av ledamöter från regionfullmäktige, en ledamot från varje parti. 10. Val av arvodesberedning

11.02 Val av regionstyrelse

Regionfullmäktige valde Gert-Inge Andersson (S) till regionstyrelsens ordförande. Till vice ordförande valdes Johnny Magnusson (M). Till övriga ledamöter valdes: Karin Engdahl (S), Leif Blomqvist (S), Helen Eliasson (S), Alex Bergström (S), Lena Hult (S), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Annika Tennström (M), Gunilla Levén (M), Martin Andreasson (M), Kristina Jon��ng (C), Jonas Andersson (FP) och Monica Selin (KD).

Till ersättare i regionstyrelsen valdes:

Jan-Åke Simonsson (S), Frank Andersson (S), Anneli Stark (S), Kerstin Brunnström (S), Claes Redberg (S), Göran Larsson (MP), Ulrika Frick (MP), Anette Ternstedt (V), Elsie Benjaminsson (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Marit Hesse (M), Linn Brännström (M), Kristina Grapenholm (FP), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD).

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Den politiska ledningens representanter benämns regionråd medan övriga ledamöter benämns oppositionsråd.

10.34 Val av vice ordföranden i regionfullmäktige

Regionfullmäktige valde Conny Brännberg (KD) till 1:e vice ordförande.
Till 2:e vice ordförande valdes Joakim Larsson (MP), Göteborg. Valet av 2:e vice ordförande avgjordes genom votering. 129 röster för Joakim Larsson (MP) och 10 röster för Mikael Andersson (SD), Lindome. Tre röster var blanka.

10.12 Val av ordförande i regionfullmäktige

Sammanträdet valde Kjell Nordström (S), Skara, till ordförande i regionfullmäktige för den nya mandatperioden.

10.00 Första fullmäktigesammanträdet för nya mandatperioden öppnas

Ålderspresident Mariella Olsson, öppnar mötet den 14 juni 10.00 med upprop.

Ordförande, förste och andre vice ordförande ska väljas under förmiddagen. I väntan på valet leder ålderspresidenten sammanträdet.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m