2011-06-21 Beslut i regionfullmäktige

13.50 Mötet avslutas

13.40 Val av ledamöter styrelser och nämnder

Regionfullmäktige valde ledamöter och ersättare till alla nämnder och styrelser. Ledamöter och ersättare utsågs för tiden från den 20 juli 2011 till och med den 31 december 2014.

Hela listan med val av ledamöter och ersättare.

Två motioner anmälda

Under regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in en motion:

  • Jonas Andersson (FP) om vårdval inom sjukgymnastik
  • Helena Holmberg (FP) om verklig närsjukvård i Angereds närsjukhus

11.23 ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” näringslivsprogram för länet

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ta fram ett näringslivsprogram i samverkan med andra aktörer. Syftet med programmet är att peka på utmaningar och konkreta insatser för näringslivsområdet.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Styrelsen menar att det redan finns program och strategier för att stötta näringslivet i och med visionsdokumentet ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”. Hur visionen ska genomföras finns i strategier och program som är vägledande för Västra Götalandsregionens, kommunernas och andra aktörers arbete för tillväxt och hållbar utveckling i länet.

Tillsammans utgör de regionala tillväxtprogrammen och underliggande program en del i ett redan ett sammanhållet näringslivsprogram av det slag som efterfrågas i motionen. Styrelsen menar vidare att det är viktigt att strategier och program kontinuerligt ses över och anpassas till nya förutsättningar och behov som strukturomvandlingen och globaliseringen medför.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

11.52 Avslag på motion om att avveckla förmånsbilar

I en motion föreslår Birgitta Losman (MP) att systemet med förmånsbilar till politiker och högre tjänstemän ska avvecklas samt att arbetet med fungerande bilpooler för politiker och tjänstemän ska påskyndas. Birgitta Losman vill också att arvodesberedningen och regionstyrelsen inleder ett arbete med att förändra förmånssystemet på det sätt som hon föreslagit i motionen.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till de tre yttrandena från arvodesberedningen, miljönämnden och personalutskottet.

Miljöpartiet deltog inte i beslutet

11.45 Motion om vetenskaplig studie om hälso- och sjukvårdsstyrning besvarad

Hur har den ökade andelen privat vård påverkat samverkan och styrning av hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen? I en motion till regionfullmäktige har vänsterpartisterna Lars-Erik Hansson, Amanda Åhall och Claes-Göran Borg föreslagit en vetenskaplig studie för att ta reda på detta.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar i sitt förslag till att liknande arbete som det som motionärerna vill initiera redan pågår.

Beslutet avgjordes genom votering med 81 röster för regionstyrelsen förslag att motionen är besvarad. 66 ledamöter röstade för yrkandet om avslag till motionen. 2 ledamöter deltog ej i rösningen.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkparitet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett yrkade om avslag till motionen.

11.08 Motion om ”Vit månad” besvarad

Västra Götalandsregionen bör genomföra informationsinsatser för en alkoholfri så kallad ”vit månad” i februari. Det föreslår Kerstin Keen (FP) i en motion till regionfullmäktige. Insatserna ska enligt motionären främja en minskad alkoholkonsumtion i Västra Götaland.

I ett yttrande till regionstyrelsen bedömer folkhälsokommittén att Västra Götalandsregionen i första hand bör satsa på att tillämpa Socialstyrelsens riktlinjer beträffande levnadsvanor och alkoholbruk. Först därefter bör man överväga en eventuell informationsinsats.
Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad med hänvisning till folkhälsokommitténs yttrande.

10.56 Sammanträdestider för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2012

Regionfullmäktige beslutade att under 2012 sammanträda den 7 februari, 17 april, 15 maj, 11-12 juni, 18 september, 22-23 oktober och den 27 november.

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänhet och media. De annonseras i media och börjar klockan 10.00. Sammanträdena går också att följa på webben, www.vgregion.se

10.55 Fastighetsaffär för vårdcentral i Stora Höga

Vårdcentralen i Stora Höga bedrivs idag i tillfälliga lokaler och bygglovet för lokalerna löper ut den 31 oktober 2011. Västra Götalandsregionen har nu fått möjlighet att köpa en tomt för att uppföra en fastighet för en mer långsiktig och permanent lösning för vårdcentralen. Västra Götalandsregionen får köpa tomten, som ligger intill de tillfälliga lokalerna, av Stenungsunds kommun under förutsättning att regionen bygger en ny vårdcentral.

Regionfullmäktige beslutade att genomföra fastighetsaffären för att bygga permanenta lokaler för vårdcentralen i Stora Höga.

10.54 Ytterligare 45 miljoner till Västsvenska paketet

Stora satsningar på infrastrukturen i Göteborg och Västra Götaland kommer att genomföras de närmaste åren genom miljardsatsningarna i det så kallade Västsvenska paketet. Satsningarna beräknas ge effekter både för Göteborg, hela Västra Götaland och även för Sverige som helhet. Nya beräkningar av kostnaderna för Västlänken gör att de totala kostnaderna stigit med 4 miljarder kronor till 34 miljarder. Även Västra Götalandsregionens andel av kostnaderna stiger därmed.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till tilläggsavtal för åtgärder som ska genomföras inom det Västsvenska paketet fram till 2013. Därmed ska Västra Götalandsregionen avsätta ytterligare 45 miljoner kronor och att Västra Götalandsregionens bidrag till projektet därmed blir totalt 865 miljoner kronor.

Beslutet avgjordes genom votering. 140 ledamöter röstade för att godkänna tilläggsavtalet. 9 ledamöter röstade för avslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

10.00 öppnas

Ordföranden öppnar mötet, upprop

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m