2011-09-19-20 Beslut i regionfullmäktige

19.40 Mötet avslutas

19.36 En motion inlämnad

I samband med sammanträdet lämnades en motion in till fullmäktige.

Karin Greenberg (C) lämnade in en motion om att motivera rökstopp inför operation.


19.34 Budget för 2012 fastslagen

Efter en drygt 13 timmar lång budgetdebatt fastslog regionfullmäktige Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012.

Partiernas budgetförslag

Beslutet avgjordes genom votering. 73 ledamöter röstade ja till regionstyrelsens förslag att fastslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budget för 2012. 38 ledamöter röstade till förmån för moderaternas förslag. 37 ledamöter avstod från att delta i den sista omröstningen till förmån de egna budgetförslagen.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

 

09.00 Tisdag 20/9 Sammanträdet återupptas

Budgetdebatten fortsätter

 


18.00 Sammanträdet avslutas för dagen

 

13:20 Måndag, budgetdebatten startar

 

13.00 Birgitta Andersson får Västra Götalandsregionens kulturpris 2011

Idag mottog Birgitta Andersson, en av Sveriges mest folkkära skådespelerskor, född och uppvuxen i Mariestad, Västra Götalandsregionens kulturpris 2011. Hennes karriär innehåller ett stort antal rollkaraktärer i filmer, TV-serier, revyer och kabaréeter som gått rakt in i publikens hjärtan.

Utdelningen hölls traditionsenligt på regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg och ackompanjerades av vispoeten Martin Bagge, som överraskade Birgitta med att framföra ett par sångnummer. Priset lämnades över av Kjell Nordström, regionfullmäktiges ordförande och Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

 

11.55 Motion om IT-upphandling bifallen

Lars Nordström (FP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens IT-verksamhet ska upphandlas för perioden fram till nästa val och därefter utvärderas. Nordström menar att målen för sammanslagningen av regionens IT-verksamhet under servicenämnden, att pressa priserna och höja servicenivån, inte uppnåtts men skulle kunna infrias genom en upphandling.

Regionfullmäktige beslutar att motionen bifalles och att styrelsen får i uppdrag att utreda vilka delar av reigonens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

 

11.47 Strategi för IT-verksamheten

Regionfullmäktige vill att styrningen, samordningen och effektiviteten ska förbättras i Västra Götalandsregionens IT-verksamhet. Fullmäktige beslutade därför att anta en IS/IT-strategi (InformationsSystem/ InformationsTeknik).

Strategin innebär bland annat att styrningen inom IT-området framöver ska bli tydligare och utgå från gemensamma strategier, prioriteringar och finansiering.

Syftet med IS/IT-strategin är att möta både interna och externa, nuvarande och framtida krav på IT-verksamheten. Strategin ska förbättra organisationens förmåga att möta allmänhetens och medarbetarnas krav på utförda tjänster genom IT-stöd i olika former. En detaljerad plan för genomförandet kommer att tas fram under hösten 2011.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att regiondirektören före årets slut ska redovisa ett förslag till ett första steg i en outsourcingstrategi. Bakgrunden till strategin är ett beslut i styrelsen i juni i år att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

 

11.40 Miljöpolitiskt program samlar miljömålen för Västra Götalandsregionen

År 2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

I det miljöpolitiska programmet finns förslag till åtgärder som ska genomföras de kommande tre åren. Programmet ska göra regionens interna miljöarbete tydligare för verksamheterna och lyfta fram de mål och strategier som finns beslutade.

De mål som ska ha uppnåtts 2013 är bland annat att:
• De anställdas resor i tjänsten med bil och flyg ska ha minskat med 10 procent.
• Elanvändningen i de egna fastigheterna ska ha minskat.
• Utsläppen av lustgas ska ha minskat med 25 procent.
• Det källsorterade avfallet ska vara minst 50 procent.
• Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 35 procent av den totala livsmedelsbudgeten.

Det miljöpolitiska programmet 2011-2013 samlar de miljömål som Västra Götalandsregionen beslutat om i budgeten, resepolicyn från 2008, kemikaliestrategin från 2008 och klimatstrategin från 2009.
Regionfullmäktige beslutade att det miljöpolitiska programmet för 2011-2013 fastställs och att berörda nämnder, styrelser och bolag ska genomföra de uppdrag som ges i det miljöpolitiska programmet samt att miljöpolicyn från 2004 upphävs.

 

11.35 400 miljoner avsätts till framtida pensioner

Västra Götalandsregionen reserverar ytterligare 400 miljoner till framtida pensioner. Det beslutade regionfullmäktige. Sedan 2005 har Västra Götalandsregionen fattat flera beslut med samma inriktning, att reservera delar av regionens likvida medel för framtida pensionsutbetalningar. Hittills har regionen reserverat närmare 1,5 miljarder kronor till pensionerna.

De 400 miljonerna som nu avsätts kommer från de fastighetsförsäljningar som genomfördes under 2010. Efter avsättningen kommer pensionsreserven att uppgå till 1,9 miljarder kronor.

 

11.32 55 miljoner i bidrag till en ny järnvägsbro i Göteborg

Regionutvecklingsnämnden får på egen begäran använda 55 miljoner kronor av det egna kapitalet som ett bidrag till en ny järnvägsbro över Göta Älv vid Marieholm i Göteborg. Det beslutade regionfullmäktige. Därmed skulle bygget kunna komma igång tidigare än beräknat.

Regionfullmäktige beslutade att regionutvecklingsnämnden får använda 55 miljoner av det egna kapitalet som ett förskott till en ny järnvägsbro i Göteborg.

Länk till hela pressmeddelandet


11.30 Riktlinjer för Västra Götalandsregionens medlemskap i organisationer och föreningar

Regionfullmäktige antar nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens medlemskap i organisationer och föreningar. De nya riktlinjerna innebär bland annat att medlemskapet ska medföra nytta för regionen, att organisationen eller föreningen ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer och stödja regionens vision Det goda livet.

Regionstyrelsen ska besluta om medlemskap där Västra Götalandsregionen står som medlem medan nämnder, styrelser och bolag själva beslutar om medlemskap i ”branschspecifika” organisationer eller nätverk.

11.29 Begäran om avtrappningsstöd till Sjukvårdspartiet avslogs men frågan bereds politiskt

Sjukvårdspartiet Västra Götaland (SVG) förlorade i och med omvalet i maj sina platser i regionfullmäktige. Partiet miste inte bara platserna utan även Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd för sin verksamhet. SVG har nu begärt ett extra partistöd som hjälp för nedtrappningen av verksamheten. Partiet hänvisar till att kommunallagen ger stöd för avtrappningspengar till de partier som måste avveckla sin verksamhet efter ett val.

Enligt Västra Götalandsregionens regelverk för partistöd finns idag ingen möjlighet att få extra stöd för avtrappning. För det skulle det krävas en att fullmäktige beslutar om en ändring av reglerna.

Regionfullmäktige beslutade att avslå Sjukvårdspartiets begäran om extra pengar. Regionstyrelsen har tidigare beslutat för egen del beslutat att överlämna frågan om en framtida förändring av reglerna till de politiska sekreterarna för beredning.

 

11.28 Ny prislista föreslås för folktandvården

Regionfullmäktige beslutar att priserna för vissa behandlingar inom folktandvården höjs. Höjningen är en följd av den allmänna kostnadsutvecklingen och förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Tandvårds- och läkemedelsverket. Kostnaden för en undersökning föreslås dock bli oförändrad.

 

11.25 Fem primärvårdsstyrelser blir två vid årsskiftet

Dagens fem primärvårdsstyrelser i Västra Götalandsregionen, blir från och med 2012 två styrelser. Det beslutade regionfullmäktige.

Förändringen av styrningen av primärvården är en fortsättning på de förändringar i den politiska organisationen som fullmäktige beslutade om i juni 2010. Förändringen är också en konsekvens av den förändring som primärvården genomgått sedan vårdvalsmodellen VG-Primärvård infördes för två år sedan.

Beslutet innebär att en styrelse får ansvaret för de cirka 115 offentliga vårdcentralsenheterna som drivs utifrån regelverken i krav- och kvalitetsboken i VG Primärvård, och en styrelse för den övriga verksamheten, exempelvis ungdomsmottagningar, mödrahälsovård, sjukgymnastik och barn- och ungdomsmedicin.

De nya primärvårdsstyrelsernas uppdrag, reglemente, sammansättning och säte är inte klart. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med dessa frågor senast i november 2011.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för regionstyrelsens förslag.

 

10.40 Krav- och kvalitetsboken för 2012 revideras

Regionfullmäktige beslutade att revidera Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken styr uppdraget till de vårdenheter som ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell VG Primärvård.

Bland justeringarna kan nämnas:
    • Patientavgiften för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda höjs från 200 till 300 kronor.
    • Patientavgiften för telefonrecept tas bort.
    • Äldre, kroniskt sjuka och personer med sammansatta behov ska erbjudas fast läkarkontakt.
    • Patienter som är inskrivna i hemsjukvård ska erbjudas hembesök minst en gång per år.
Dessutom beslutades om ett antal förändringar i ersättningssystemet och kostnadsansvaret för vårdcentralerna.

Beslutet baseras på synpunkter från vårdgivare, hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra enheter inom Västra Götalandsregionen samt på de erfarenheter som gjorts sedan starten.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

10.10 Frågestund

Fråga från Patrik Ehn (SD) till reigonstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om överenskommelsen om villkor mm i samband med upphörnaden av tjänstemannen Johan Assarssons tjänst.

10.00 Ordförande öppnar mötet

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m