2011-10-25 Beslut i regionfullmäktige

14.42 Mötet avslutas

 

14.35 Inlämnade motioner

Fyra motioner lämnades in under sammanträdet.

 • Gunilla Leven (M) m fl om att sätta Västra Götaland på den kulinariska världskartan.
 • Mimmi von Troil (M) om företagsakademi för kvinnor.
 • Cecilia Andersson (C) om förbättrad företagshälsovård för regionens anställda.
 • Monica Selin (KD) om att inrätta ett regionalt barnskyddsteam.


Motion om regionalt idrottsmuseum avslås

Karin Grenberg (C) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om regionen och Stiftelsen Idrottsmusei Vänner i Göteborg kan samarbeta om ett regionalt idrottsmuseum för att ta tillvara intresset för idrottens arv och betydelse för samhällets utveckling.

Fullmäktige avslog motionen med hänvisning till kulturnämndens yttrande där nämnden menar att det redan idag finns utrymme inom kulturnämndens arbete för utveckling och dialog om idrottens möjligheter och samhällsansvar. En dialog med idrottsrörelsen ingår i kulturnämndens arbetsområde och ryms idag inom Västarvets uppdrag.
 

Motion om inlandssjöfartens framtid besvarad

I en motion till regionfullmäktige vill Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) att inlandssjöfarten ska finnas med när de framtida transportsystemen planeras. Motionärerna vill också att sjöfarten ska ingå i omställningen till förnyelsebara drivmedel.
 
Fullmäktige beslutade att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden anser att motionärernas önskemål redan är tillgodosedda med det arbete som bedrivs inom ramen för Vänersamarbetet och utredningen om stråket Göta älv – Vänerhamn.

Avslag på motion om Värmlandsomröstning

Billy Bertilsson (SVG) föreslår i en motion att befolkningen ska få rösta om en eventuell ny regionbildning av Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland.

Regionfullmäktige beslutade att motionen avslås. Fullmäktige gör bedömningen att det grundläggande utredningsarbete som gjorts är tillräckligt samt att en beredning av utredningens resultat pågår inom de politiska partierna.

Motion om vaccination mot rotavirusinfektioner bifallen

Magnus Berntsson (KD) föreslog i en motion i april att Västra Götalandsregionen ska utreda de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av att låta rotavirusvaccin ingå i det ordinarie vaccinationsprogrammet i Västra Götaland.

Rotaviruset är globalt sett den vanligaste orsaken till akut svår gastroenterit, alltså diarré och kräkningar, hos små barn. I Sverige räknar man med att alla barn upp till tre års ålder insjuknar en eller flera gånger i en rotavirusinfektion. Införandet av rotavirusvaccination i nationella barnvaccinationsprogram i flera länder har visat positiva resultat.

Regionfullmäktige biföll motionen och skickar svaret vidare till program- och prioriteringsrådet för övervägande av införande av rotavirusvaccination i Västra Götaland.

 

14.07 Ny organisation för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin

Regionfullmäktige beslutade att Institutet för stressmedicin (ISM) och Hälsan & Arbetslivet bildar gemensam förvaltning under en egen nämnd från och med den 1 januari 2012.

Tanken är att Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och ISM tillsammans kan öka förutsättningarna för regionens verksamheter att veta mer om stressrelaterad ohälsa och behandlingsmetoder och att tjänsterna till verksamheterna därmed kan utvecklas. Hälsan & Arbetslivet arbetar redan idag nära ISM i en rad utvecklingsprojekt, bland annat vad gäller hälsofrämjande ledarskap och metoder för att upptäcka och behandla stressrelaterad ohälsa.

14.00 Delårsrapport augusti – nollresultat väntas för 2011

Västra Götalandsregionen beräknas göra ett ekonomiskt nollresultat för 2011. Det visar prognosen i den senaste delårsrapporten. I jämförelse med årets underbalanserade budget är prognosen en förbättring med drygt en halv miljard kronor. Resultatprognosen är dock 100 miljoner sämre än föregående prognos från maj 2011.

Delårsresultatet för augusti redovisar ett överskott på 634 miljoner kronor men resultatet är 722 miljoner sämre än samma period förra året. Inkomsterna från skatter, statsbidrag och den kommunala utjämningen har ökat med 1,7 procent. Samtidigt har dock verksamheternas nettokostnader ökat med 4,5 procent vilket bidragit till en sämre resultatutveckling än förra året.

Regionfullmäktige godkände delårsrapporten.

13.00 utdelning av utdelning av Västra Götalandsregionens handikappsidrottsstipendium.

Text och bild publiceras inom kort.

 

12.00 Lunch

 

11.57 Ägarförhållanden i AB Transito förändras

AB Transito är ett bolag som ägs gemensamt av flera trafikhuvudmän, däribland Västtrafik. Västtrafiks andel är 0,5 procent. Bolagets uppgift är bland annat att upphandla tåg och finansiera lokal- och regiontåg.

Som framtida helägare till Västtrafik beslutade regionfullmäktige att de aktier som Västtrafik har i AB Transito ska överlåtas till Västra Götalandsregionen. Dessutom ska Västra Götalandsregionen köpa ytterligare aktier i bolaget.

10.56 Interpellation

- Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser. Svar på interpellationen

 

10.14 Frågestund

Ledamöterna i fullmäktige har ställt 11 frågor.

 1. Fråga från Patrik Ehn (SD) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om anställningsavtalet för nya regiondirektören.
 2. Fråga från Annika Tännström (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om beställar- utförarsystemet.
 3. Fråga från Daniel Rondslätt (SD) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om ett teknikhistoriskt museum.
 4. Fråga från Matz Dovstrand (SD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om en eventuell flytt av jourmottagningen i Strömstad.
 5. Fråga från Tommy Larsson (SD) till Västtrafiks ordförande om Västtrafikt ansvar för busslinjerna om en eventuell olycka sker.
 6. Fråga från Kristina Grapenholm (FP) till kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) om den audiovisuella tillgängligheten.
 7. Fråga från Jonas Andersson (FP) till ägarutskottets ordförande Gert-Inge Andersson (S) om investeringsplan 2012-2014 och investeringsramar 2012.
 8. Fråga från Jonas Andersson (FP) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Bohuslän Jan-Åke Simonsson (S) om möjligheterna för vårdöverenskommelser innan den 31 oktober.
 9. Fråga från Gunilla Levén (M) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om rimligt mål för utnyttjande av bemanningsföretagen.
 10.  Fråga från Conny Brännberg (KD) till kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) om avtal avseende stadsbusstrafiken.
 11.  Fråga från Helena Holmberg (FP) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg Hisingen Elise Norberg Pilhem (V) om situationen för avdelning 605 och 606 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 6 Högsbo. 

 

10.03 Sammanträdet öppnas

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m