2011-11-29 Beslut i regionfullmäktige

15.27 Mötet avslutas

Sammanträdet var fullmäktiges sista för 2011. Ordföranden avslutade mötet med att tacka ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna årets arbete och önskade samtliga en God Jul.

Fullmäktige sammanträder nästa gång den 7 februari 2012.

 

Interpellationsdebatten forsätter

Interpellationsdebatten startade underförmiddagen då den första interpellationen, Kristina Jonäng (C) om kollektivtrafiken, debatterades. Debetten av de tre kvarvarande interpellationerna avslutar fullmäktiges sammanträde.

2. Maria Kjellberg (M) om grön rehabilitering
3. Johan Fält (M) om Sahlgrenska Universitetssjukhusets möjligheter att klara vårdgarantin 2012
4. Gunilla Levén (M) om regionens arbete för att stärka möjligheterna för kvinnors företagande.

 

Valärenden

Regionfullmäktige beslutade att anta valberedningens förslag om val till styrelser och nämnder. Fullmäktige beslutade bland annat om ledamöter och ersättare till de två nya styrelserna för primärvård.

Primårvårdsstyrelsen

Gunilla Josefsson (S) Varekil - ordf.
Conny Johansson (S)Falköping
Per Tenggren (S) Göteborg
Marith Hesse (M) Sävedalen - v. ordf.
Monica von Martens (MP) Angered
Karlolof Fernow (FP) Lidköping
Inger Lilja (V) Falköping
Ulf Eriksson (C) Kinnarp
Valéria Kant (KD) Borås

Ersättare
Daniel Svensson (M) Göteborg
Stig Marklund (MP) Uddevalla
Sara Lund Persson (V) Göteborg

Styrelsen för beställd primärvård

Jim Aleberg (S) Alafors - ordf.
Stefan Carlsson (S) Svenljunga
Linn Brandström (M) Töreboda - v. ordf.
Azar Hedemalm (MP) Myggenäs
Vakant (FP)
Annika Enghamre (V) Billdal
Ingmarie Torstensson (V) Nödinge
Anne Sörqvist (C) Åmål
Kent Klarenius (KD) Mölndal

Ersättare
Fredrik Nordström (S) Skara
Johan Wiktorsson (M) Uddevalla
Ingvar andersson (MP) Västra Frölunda

 

Två motioner

Två motioner lämnades i under sammanträdet

  • Gunilla Levén (M) om medarbetarundersökningar
  • Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag till regionfullmäktige

 

14.12 Regionen stärker arbetet med jämställd vård

(Ärende 19) Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV) inrättades 2008 och var en markering från Västra Götalandsregionen om att ta problemet med omotiverade skillnader mellan könen på allvar.

Kunskapscentret är unikt i landet och dess syfte är att verka för och uträtta forskning och verksamhetsutveckling som bidrar till en jämställd vård mellan könen, att beakta det så kallade genderperspektivet.

Rapporter har visat att kön inte är den enda faktorn som föranleder omotiverade skillnader inom vården. Faktorer som exempelvis ålder, etnicitet, religion och sexualitet kan spela roll. Jonas Andersson (FP) föreslår i en motion att KVJ:s uppdrag ska breddas till att innefatta hela fältet jämlik vård, bland annat ovan nämnda faktorer.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och ger styrelsen i uppdrag att förbereda de åtgärder som krävs för ett breddat uppdrag till Kunskapscentrum för jämställd vård.

Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

 

14.00 Motion om barns rättigheter besvarad

(Ärende 18) I en motion från maj 2011 föreslår Monica Selin (KD) och Valéria Kant (KD) att Västra Götalandsregionen ta fram en handlingsplan för barn och unga och att utreda ett Barnbokslut.

Handlingsplanen ska ha sin grund i FN:s konvention om barnets rättigheter och bland annat öka kunskapen hos olika yrkesgrupper om barns rättigheter och gynna samarbetet mellan olika verksamheter som möter barn. Barnbokslutet ska bland annat innebära att regionen gör en årlig uppföljning av de verksamheter som kommit i kontakt med barn och familjer.

Kommittén för rättighetsfrågor konstaterar i ett yttrande att en handlingsplan för att tillämpa FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2010-2014 finns framtagen. Handlingsplanen innehåller också bland annat metodutvecklingsarbete kring barnrättsbokslut.

Med kommitténs yttrande som underlag anser regionfullmäktige att motionen är besvarad.

 

13.53 Motioner redovisas i fullmäktige

(Ärende 17) Enligt kommunallagen ska alla motioner som inte beretts klart inom ett år anmälas till regionfullmäktige i en så kallad motionsbalans. I årets motionsbalans finns 40 motioner. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att alla bifallna motioner också ska redovisas i fullmäktige. Elva motioner har bifallits sedan juni 2011.

Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna handlingar till handlingarna.

 

13.50 Prissättning av lokaler revideras

(Ärende 16) Den konkurrensutsatta verksamheten inom Västra Götalandsregionen ska kunna verka under samma förutsättningar som privata aktörer. Därför beslutade regionfullmäktige att marknadshyra ska tillämpas vid uthyrning av lokaler som ägs av Västra Götalandsregionen, både till de konkurrensutsatta delarna av såväl den egna tandvården som verksamheterna inom VG Primärvård.

 

13.47 Regionen vill bygga ut gång- och cykelbanor

(Ärende 15) Genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet i Västra Götaland vill Västra Götalandsregionen främja trafiksäkerhet och stimulera turismen. Dessutom är möjligheten att kunna välja att cykla när man ger sig ut på kortare resor positivt ur både miljö- och hälsosynpunkt.

Fullmäktige beslutafr att regionutvecklingsnämnden får använda 25 miljoner kronor av det egna kapitalet för att komplettera utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde 2011-11-15
 

13.32 Ny organisation för språktolkförmedling

(Ärende 14) Tillsammans med fem västsvenska kommuner vill Västra Götalandsregionen bilda ett kommunalförbund för att öka kvaliteten och tillgängligheten på området språktolkning. Syftet är också att de tolktjänster som erbjuds ska bidra till att grundläggande rättigheter om likabehandling, saklighet och opartiskhet uppnås.

Regionfullmäktige beslutade bland annat att Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad bildar ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar. På sikt ska även andra kommuner kunna ansluta sig. Regionfullmäktige beslutade också att Västra Götalandsregionen beställer samtliga tolktjänster från det nya kommunalförbundet.

 

13.29 Reglemente för primärvårdsstyrelser

(Ärende 13) Från den 1 januari 2012 ersätts dagens fem primärvårdsstyrelser med två.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa de framtagna reglementena. Regionfullmäktige beslutade också att den ena, kallad "Primärvårdsstyrelsen", kommer att ha ansvar för de offentliga vårdcentralerna och som ingår i vårdvalssystemet VG Primärvård och att den andra, kallad "Styrelsen för beställd primärvård", kommer att ha ansvar för den övriga verksamheten, exempelvis ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och barn- och ungdomsmedicin.

 

13.26 Regionstyrelsen godkännde kompetensplattform

(Ärende 12) I december 2009 etablerade Västra Götalandsregionen, på regeringens uppdrag, en kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering i Västra Götaland. Tillsammans med länets fyra kommunalförbund har regionen tagit fram en handlingsplan som bland annat innehåller långsiktiga mål för just detta.

Syftet med handlingsplanen är att skapa en långsiktig strategisk inriktning som samhällsaktörer kan ställa sig bakom och stödja för att stärka samarbetet mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken.

Regionfullmäktige godkände Handlingsplan för Kompetensplattform Västra Götaland.

 

13.23 Investeringsplan återremitterad

(Ärende 11) Regionfullmäktige beslutade att återremittera förslaget till investeringsplan för 2011-2012 och fördelning av låneramar 2012.

 

Regionen förvärvar fastighet för kyla

(Ärende 10) Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen vill köpa en del av en fastighet av Trollhättans stad. I fastigheten ska det byggas en kylanläggning för NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Fastigheten, som ägs av Trollhättan Energi, innehåller idag en fjärrvärmecentral.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna överenskommelse och ansökan av fastighetsreglering, avseende del av Trollhättan Skogshöjden 1:3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att underteckna handlingar i samband med förvärvet.

 

Förslag till förtydligande av arvodesbestämmelser

(Ärende 9) Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag för att förtydliga arvodesbestämmelserna. Förslaget innebär att en politiker, som för att fullfölja sitt förtroendeuppdrag, tagit så mycket tjänstledigt att det påverkar antalet betalda semesterdagar har rätt till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Om ett sammanträde förläggs till en dag då den förtroendevalde har semester har den förtroendevalda inte rätt till ersättning.

Regionfullmäktige godkände förslaget till förändringar i arvodesbestämmelserna.

 

Styrdokument fastslagna för 2012

(Ärende 8) För att öka tydligheten kring Västra Götalandsregionens styrdokument beslutar regionfullmäktige varje år vilka visioner, policys och riktlinjer som gäller för kommande året. Överordnat styrdokument är budgeten som årligen fastställs av fullmäktige. Budgeten innehåller, förutom de ekonomiska ramarna, de frågor som politikerna vill att verksamheterna ska fokusera på och arbeta med det kommande året. Budgeten och övriga styrdokument uttrycker regionens förhållningssätt och ska ligga till grund för verksamheternas arbete.

Sedan förra årets beslut har två tidigare styrdokument ersatts med nya: Miljöpolitiskt program 2011-2013 har ersatt Miljöpolicyn från 2004 och IS/IT-strategi 2012-2013 har ersatt IT-visionen från 2007. Tre nya styrdokument har tillkommit: Riktlinjer för medlemskap i organisationer, Krisledningsplan samt Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård.

Fullmäktige beslutade att fastslå styrdokumenten för 2012 och slog samtidigt fast att budgeten är det överordnade styrdokumentet för regionens verksamheter.


13.00 Västra Götalands jämställdhetspris: Teater tar priset – igen

Regionteater Väst blev vinnare av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2011. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen. Det är andra gången teatern får priset.

Läs mer om priset i pressmeddelande

 

12.00 Lunch

 

10.56 Interpellationer

1. Interpellation av Kristina Jonäng (C) om kollektivtrafiken i Västra Götaland - svar på interpellation

Interpellationsdebatten fortsätter efter att övriga ärenden på dagordningen har behandlats. 

 

10.05 Frågestund

1, Fråga från Tommy Larsson (SD) till Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist (S) om Västtrafiks ansvar för busslinjerna om en eventuell olycka sker.

2, Fråga från Gunilla Druve Jansson (C) till regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) om projekt Landsbygdsväg.

3, Fråga från Bertil Jonsson (M) till ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg Claes-Göran Borg (V) om den akuta sjukvården vid sjukhuset i Lidköping.

4, Fråga från Clas-Åke Sörqvist (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om satsningar på lokalsjukhusen.

5, Fråga från Jimmie Stranne (SD) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om bussterminalernas uppställningsplatser.

6, Fråga från Ulrik Hammar (FP) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om regionens anställningsaförhållanden.

7, Fråga från Jonas Andersson (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförrande Helen Eliasson (S) om ledtider vid sjukhusens akutmottagningar.

9, Fråga från Benny Strandberg (KD) till Salgrenska Universitetssjukhusets ordförande Kerstin Brunnström (S) om riskfyllda transporter mellan Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus.

 

10.00 Sammanträdet öppnas

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m