2011-02-01 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen
den 1 februari 2011 kl 10.00

Kompletta handlingar


Kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellationer
- Monica Selin (KD) om självmord och Internet. Svar till interpellationen om självmord och Internet.
- Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser. Svar till interpellationen om brist på vårdplatser.

8.   Gemensam specifikation och avgift för hälsoundersökning

9.   Krishanteringsplan

10. Framställan från Västtrafik AB om tåginvesteringar

11. Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

12. Behov av och förutsättningarna för inrättandet av ett hospice för barn och unga

13. Komplettering av arvodesbestämmelserna. 

14. Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) om att genomföra en klimatrevision för att utvärdera regionens beslut 

15. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om ett målmedvetet och strukturerat miljöarbete i Västra Götalandsregionen

16. Motion av Sören Kviberg (V) ”Hur ska vi mäta jämställdhet?”

17. Motion av Magnus Berntsson (KD) om fritt val av hjälpmedel

18. Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om att göra det möjligt att ta ansvar för sin egen hälsa genom hälsokontroll på vårdcentraler/distriktssköterskemottagningar 

19. Motion av Monica Selin (KD) om förbättrad vård för patienter med endometrios

20.  Anmälan av inkomna motioner

21.  Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

- Revisorskollegiets förslag till val

22. Ev. fortsättning interpellationer

 

Vänersborg den 19 januari 2011

Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m