2011-04-12 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen  i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 12 april 2011 kl 10.00

Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendium 2011

Kompletta handlingar


1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer

- Kristina Jonäng (C) om flygresornas roll för att locka affärsresenärer, turister och övriga besökare till Västra Götaland Interpellationssvar

- Monica Selin (KD) om vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin Interpellationssvar

- Ulf Eriksson (C) om strategiskt arbete med infrastruktur Interpellationssvar

- Benny Strandberg (KD) om brist på vårdplatser Interpellationssvar

- Magnus Berntsson (KD) om sjukvårdsrådgivningen i Västra Götaland Interpellationssvar

- Patrik Ehn (SD) om personalens språkkunskaper och den medicinska säkerheten Interpellationssvar

- Patrik Ehn (SD) om upphandling av omskärelse Interpellationssvar

- Jonas Andersson (FP) om lokalsjukhusens framtida roll och organisationsform Interpellationssvar

- Daniel Rondslätt (SD) om sammanslagning av VGR och Värmland Interpellationssvar

8. Revisionsberättelser för 2010 års verksamhet

9. Årsredovisning 2010 för Västra Götalandsregionen

10. Bokslutsdispositioner för 2010

11. Framställan från hälso- och sjukvårdsutskottet om användning av eget kapital

12. Årsredovisning 2010 för patientnämndsverksamheten

13. Framställan från fastighetsnämnden om försäljning av del av fastighet vid Uddetorps naturbruksgymnasium

14. Framställan från fastighetsnämnden om arrendeavtal avseende vindkraftsetablering

15. Miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionen

16. Slutrapport av kunskapsöverföring – att bygga broar

17. Avtal om huvudmannaskap för kollektivtrafiken

18. Reglemente för kollektivtrafiknämnd

19. Ändring av reglementet för regionutvecklingsnämnden

20. Arvoden – övergångsbestämmelser i anledning av omval

21. Arvoden till kollektivtrafiknämnden

22. Tid för nyvalda regionfullmäktiges sammanträden 2011 mm

23. Motion av Monica Selin (KD) om att införa nattstopp i kollektivtrafiken

24. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om att rusta upp Kinnekullebanan

25. Motion av Valéria Kant (KD) om hälsocertifierade vårdcentraler

26. Motion av Göran Larsson m.fl. (MP) – Förstärk vårdkedjan för människor med prostatacancer

27. Motion av Annette Ternstedt (V) – Dags att ta krafttag mot bemanningsföretagen

28. Anmälan av inkomna motioner

29. Kriterier för fördelning av partibidrag inför omvalet

30. Valärenden (utdelas vid mötet)
 - Valberedningens förslag till val
 - Valberedningen – ny ersättare för SVG

31. Ev. fortsättning interpellationer

Samtliga handlingar och årsredovisningen finns tillgängliga på Regionkansliet,
Residenset i Vänersborg, tel 0521-27 52 55

Vänersborg den 30 mars 2011

 

Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m