2011-06-14 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 14 juni 2011 kl 10.00

Kompletta handlingar

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll

5. Val av ordförande i regionfullmäktige

6. Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige

7. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

8. Val av ledamöter tillika regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen

9. Val av valberedning

10. Val av arvodesberedning

11. Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser

12. Frågestund

13. Interpellation
 - Ann-Christine Simonsson (C) om valfrihet i vården - gäller det även  inom akutpsykiatrin? Svar till interpellationen

14. Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen

15. Tider för regionfullmäktiges sammanträden återstoden av 2011

16. Annonsering av fullmäktiges sammanträden

17. Förslag till politisk organisation för primärvården från och med 2012

18. Framställan från fastighetsnämnden om energieffektivisering av Kärnsjukhuset i Skövde

19. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, och Simmersröds barnhus samt  kommunalförbundet för fastigheten Stretered

20. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2010. Årsredovisningarna.

21. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: ansvarsfrihet för 2010

22. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget för 2012

23. Avtal om förvärv av samtliga aktier i Västtrafik AB samt förslag till nybolagsordning

24. Godkännande av avtal avseende förvärv av tomtmark för ett nytt Regionens Hus i Göteborg samt godkännande av genomförandeavtal

25. Motion av Johan Fält (M) om sänkning av vårdgarantin för behandling av cancersjuka

26. Motion av Marianne Nilsson (KD) om projekt för bättre hälsa

27. Anmälan av inkomna motioner

28. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val


Vänersborg den 30 maj 2011

 

Mariella Olsson
Ålderspresident

 

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m