2011-06-21 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 21 juni 2011 kl 10.00

Kompletta handlingar

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (FP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Västsvenska paketet – avtal om genomförande av block 1

8. Framställan från fastighetsnämnden om förvärv och försäljning av del av fastigheten Stenungsund Höga 2:124 för uppförande av vårdcentral

9. Regionfullmäktiges sammanträdestider för 2012

10. Motion av Kerstin Keen (FP) om kampanj för en ”vit” alkoholfri februari” i regionen

11. Motion av Lars-Erik Hansson m.fl. (V) – För en vetenskapligt grundad hälso- och sjukvårdsorganisation

12. Motion av Birgitta Losman (MP) om att ta bort förmånsbilarna för  toppchefer och politiker i Västra Götalandsregionen

13. Motion av Gunilla Levén (M) om näringslivsprogram i samverkan

14. Anmälan av inkomna motioner

15. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

 

Vänersborg den 8 juni 2011

 

Mariella Olsson
Ålderspresident

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m