2011-09-19-20 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 19-20 september

  • Måndag: 19 september kl 10.00.
  • Tisdag 20 september kl 9.00

Utdelning av Kulturpriset 2011 den 19 september kl 13.00   

Kompletta handlingar

Måndag kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Förslag om kompletteringar/justeringar av Krav- och Kvalitetsboken för  VG Primärvård inför 2012

8.   Förslag till politisk organisation för primärvården från och med 2012

9.   Förändringar i prislistor för Folktandvården i Västra Götaland, allmän-, specialist- och frisktandvård

10. Hemställan om extra partistöd

11. Riktlinjer för medlemskap i föreningar och organisationer

12. Framställningar om användning av eget kapital

13. Förslag till avskiljning av ytterligare 400 mnkr av befintliga likvida medel till framtida pensionsutbetalningar

14.  Budget 2012 Partiernas förslag till budget

15.  Miljöpolitiskt program

16.  IS/IT-strategi för Västra Götalandsregionen

17.  Motion av Lars Nordström (FP) om att upphandla IT-verksamheten

18.  Anmälan av inkomna motioner

19.  Valärenden (utdelas vid mötet)  - Valberedningens förslag till val

Samtliga handlingar och budgetförslag finns tillgängliga på Regionkansliet,
Residenset i Vänersborg, tel 0521-27 52 55

Vänersborg den 6 september 2011

Kjell Nordström, Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m