2011-10-25 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg,
tisdagen den 25 oktober kl 10.00.

Kl 13.00 Utdelning av handikappidrottsstipendier 2011

Kompletta handlingar

Kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellation - Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser
      Svar på interpellationen           

8.   Framtida ägande i AB Transitio

9.   Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen

10. Ny organisation för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin

11. Motion av Magnus Berntsson (KD) om vaccin mot rotavirusinfektioner

12. Motion av Billy Bertilsson (SVG) om folkomröstning om storregion

13. Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om inlandssjöfartens framtid

14. Motion av Karin Greenberg (C) om regionalt idrottsmuseum

15. Anmälan av inkomna motioner

16. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val  - Revisorskollegiets förslag till val  

Vänersborg den 5 oktober 2011

Kjell Nordström, ordförande

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m