2011-11-29 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg,
tisdagen den 29 november kl 10.00.

Kl 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris 2011

Kompletta handlingar

Kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (V) att jämte ordförandenjustera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellationer
- Kristina Jonäng (C) om kollektivtrafiken i Västra Götaland
- Maria Kjellberg (M) om grön rehabilitering
Johan Fält (M) om Sahlgrenska Universitetssjukhusets möjligheter att klara vårdgarantin 2012
- Gunilla Levén (M) om regionens arbete för att stärka möjligheterna för kvinnors företagande.

8. Fastställande av styrdokument, visioner och policyer för regionens verksamhet 2011-2012 

9. Förtydligande av arvodesbestämmelserna

10. Fastighetsregleringsavtal avseende dels försäljning av Trollhättan Öjebro 1, dels förvärv av Trollhättan Skogshöjden 1:3

11. Förslag till investeringsplan 2011-2012 samt fördelning av låneramar 2012.

12. Handlingsplan kompetensplattform Västra Götaland

13. Reglementen för primärvårdsstyrelser

14. Förslag om bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling 

15. Kompletterande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet

16. Revidering av Västra Götalandsregionens prissättning av lokaler för konkurrensutsatt verksamhet

17. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

18. Motion av Monica Selin (KD) och Valéria Kant (KD) om barns rätt till hälsa och inflytande

19. Motion av Jonas Andersson (FP) om ökad kunskap om jämlik vård

20. Anmälan av inkomna motioner

21. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

22. Ev. fortsättning interpellationer

Vänersborg den 16  november 2011

Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m