2012-02-07 Beslut i regionfullmäktige

15.37 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet är slut. Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 17 april.

15.20 Fortsatt interpellationsdebatt

15.17 Sju motioner inlämnade

I samband med sammanträdet lämnade ledamöterna in sju motioner.
 • Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelser för regionens unga.
 • Tomas Åvall och Patrik Ehn (SD) om offentliga hjärtstartare i Västra Götaland.
 • Michael Andersson och Partik Ehn (SD) om underlag till regionala kulturplanen 2011-2012.
 • Rosie Rothstein, Lars Nordström, Mikale Wendt (FP) om att ta tydlig ställning för att bygga ut E20 till motorväg.
 • Lisbeth Sundén andersson och David Josefsson (M) om att förstärka dialysvården.
 • Linnea Hultmark (C) om matlandet Västra Götaland.
 • Gunilla Levén (M) om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FOU.

15.15 Ledamöter kan utbildas i första hjälpen vid psykisk ohälsa

(Ärende 26) I en motion från juni i år föreslår Monica Selin (KD) att regionstyrelsen gör det möjligt för regionfullmäktiges ledamöter att få utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Regionfullmäktige bifaller motionen och gör det möjligt för de av fullmäktiges ledamöter som önskar att gå utbildningen ”Första hjälpen vid psykisk ohälsa” inom ramen för arvodesbestämmelserna för förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen. 

15.10 Motion om à la carte-meny besvarad

(Ärende 25) Monica Selin (KD), tillsammans med flera partikamrater, föreslår i en motion att ett akutsjukhus inom Västra Götalandsregionen inför à la carte-menyer på prov. Detta för att få mer patientanpassade måltider.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad eftersom att det inom Västra Götalandsregionen redan pågår ett arbete som motsvarar det motionen vill åstadkomma och som omfattar samtliga sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

14.55 Motion om skolidrott besvarad

(Ärende 24) Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté tillsammans med länets kommuner ska arbeta för att Västra Götaland ska ha den bästa skolidrotten i landet.

Eftersom det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland och förslaget ligger helt i linje med det arbetet beslutade regionfullmäktige att motionen är besvarad.

14.49 Motion om tillgång till journaler besvarad

(Ärende 23) Rosie Rothstein (FP) har i en motion föreslagit att patienter på ett enkelt sätt med bibehållen säkerhet och sekretess, ska få tillgång till sina egna journaler. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Fullmäktiges beslut grundas på att Västra Götalandsregionen är med i organisationen CeHis, Center för eHälsa i samverkan, som syftar till att utveckla nationella IT-tjänster för hälso- och sjukvård. En del av CeHis arbete är möjligheten för patienter att ta del av sina journaler. Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska vara pådrivande för att just den biten av CeHis införs samt snabbt kunna anpassa de egna journalsystemen till det nationella systemet.

14.46 Nationellt arbete för att förhindra självmord och självskador

(Ärende 22) Monica Selin (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen initierar ett nationellt samarbete för att med förebyggande arbete och närvaro på Internet försöka förhindra människor att skada sig själv, där detta uppmuntras av andra eller ges möjlighet att genomföra inför publik.

Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att initiera ett nationellt samarbete kring förebyggande arbete och närvaro på de så kallade självmords- och självskadesajterna.

14.44 Motion om överbeläggningar besvarad

(Ärende 21) Monica Selin (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen tar fram en regional vårdplatsgaranti. Garantin ska förhindra att patienter, på grund av överbeläggningar, placeras i utrymmen som inte är avsedda för vård eller hamna på avdelningar som saknar rätt kompetens.
 
En rapport från sjukhuschefläkarna och en omfattande kartläggning av överbeläggningar gjordes under 2011. Utredningarna syftar till att minimera överbeläggningarna vid regionens sjukhus. I rapporterna finns bland annat förslag på en obligatorisk kapacitetsplanering av vårdplatser samt en beräkning över det långsiktiga behovet av vårdplatser. Med dessa utredningar som grund pågår ett arbete för att minska överbeläggningarna. Bland annat förbereds ett regionalt rapporteringssystem för att antalet överbeläggningar ska kunna följas upp och åtgärdas.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet

14.11 Regionen köper fastighet till Angereds Närsjukhus

(Ärende 20) Regionfullmäktige beslutade att köpa en fastighet för 2 miljoner kronor i Angereds Centrum där Angereds Närsjukhus ska byggas. Angereds Närsjukhus är ett nytt sjukhus i nordöstra Göteborg. Sjukhuset arbetar för att befolkningen i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg ska få en bättre hälsa. Det nya sjukhuset beräknas vara klar år 2014. I väntan på den nya sjukhusbyggnaden bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler.

Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.

14.08 Förvaltningsåtagande av donation för cancervård

(Ärende 19) Västra Götalandsregionen har genom ett testamente tagit emot en donation som ska användas till cancervård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionfullmäktige beslutade att ta emot donationen enligt Karl-Herman Lindestams testamente och förvalta stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård som en anknuten stiftelse.

14.07 Regionen förvaltar fond för njursjuka

(Ärende 18) Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska förvalta stiftelsen Britten och Ruben Berghs fond för njursjuka. Britten och Ruben Bergh har testamenterat en miljon kronor till fonden.

14.06 Stiftelse för forskning inom vård bildas

(Ärende 17) Forskningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver mer pengar. Det nuvarande ekonomiska stödet från staten, regionen och fristående stiftelser räcker inte. Regionfullmäktige beslutade att en insamlingsstiftelse bildas, med namnet Sahlgrenska Forskningsstiftelse, SF. Stiftelsen ska bidra till att patienter i Västra Götaland även i fortsättningen ska kunna få bästa tänkbara vård. Enligt stiftelsens stadgar ska minst en ledamot ha erfarenhet av medicinskt forskning och en av ekonomisk förvaltning.

Stiftelsen ska identifiera donatorer och samla in pengar för att kunna stödja forskning inom sjukvården vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och vid andra nationella och internationella högskolor samt i näringslivet. Stiftelsen ska också göra det tydligt för donatorer att se vad pengarna används till.

14.05 Satsningar på servicepaket ska frigöra resurser till vård

(Ärende 16) Regionstyrelsen har tidigare beslutat att bevilja totalt 47 miljoner kronor till att införa så kallade servicepaket vid regionens sjukhus. Syftet är dels att frigöra resurser inom sjukvården, dels att effektivisera materialförvaltningen. Eftersom ett par pilotprojekt visat att besparingspotentialen är stor när servicepaketen införs vill servicenämnden fortsätta arbetet och införa servicepaketen på bredare front och har begärt mer pengar till projektet.

Regionullmäktige beslutade att servicenämnden beviljas 11 miljoner kronor till de investeringar som behöver göras för att införa servicepaket och materialförsörjning vid regionens sjukhus.

13.58 Syndikerat lönelöfte förnyas

(Ärende 15) Västra Götalandsregionen har i dag ett så kallat syndikerat lånelöfte på tre miljarder kronor. Ett syndikerat lånelöfte är ett lånelöfte som flera banker har del i. Det nuvarande lånelöftet löper ut om ett år och regionfullmäktige beslutade därför att ansöka om ett förnyat syndikerat lånelöfte på tre miljarder kronor. Lånelöftet ska säkerställa Västra Götalandsregionens likviditet och ska endast användas om andra lånemöjligheter inte kan användas.

13.53 Nytt ansvarsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommuner

(Ärende 13) Regionfullmäktige godkände det avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Beslutet sker under förutsättning av att samtliga kommuner i länet godkänner avtalet. De patienter som berörs av avtalet är de som får hälso- och sjukvårdsinsatser från både Västra Götalandsregionen och kommunen. Det kan till exempel vara personer i särskilda boendeformer och personer som har hemsjukvård.

Dessutom beslutade fullmäktige att regionstyrelsen ska följa effekterna av ett utökat regionalt ansvar, enligt ett tilläggsyrkande från Folkpartiet.

13.45 Enhetliga taxor för intyg, hälsoundersökningar och vaccinationer

(Ärende 12) Regionfullmäktige fastslog nya regiongemensamma taxor för intyg, hälsoundersökningar och förebyggande vaccinering. Grundtanken är att patienten betalar självkostnadspriset för insatsen.

När det gäller hälsoundersökningar och intyg delas de fasta taxorna in i tre delar beroende på hur lång tid man beräknar att insatsen tar och det finns även en timtaxa. Både de fasta taxorna och timtaxan påverkas av om det är läkare eller någon annan personalkategori som genomför insatsen.

Läs mer om taxorna för intyg, hälsoundersökningar och förebyggande vaccinering i pressmeddelandet från Hälso- och sjukvårdsutskottet

13.44 Förslag på arvoden till nya nämnder och styrelser

(Ärende 11) Vid årsskiftet gjordes ändringar i Västra Götalandsregionens politiska organisation. Med anledning av detta, har arvodesberedningen förslagit arvoden för de två nya primärvårdsstyrelserna, nämnden för Hälsan & Arbetslivet och institutet för stressmedicin samt bolagsstyrelsen för Västtrafik.

Regionfullmäktige beslutade att fastslå arvodesberedningens förslag.

13.42 Förslag till framtida beredning av välfärdens finansiering

(Ärende 10) Regionfullmäktige beslutade att införa en tillfällig beredningsgrupp om välfärdens framtida finansiering. Gruppen ska bland annat följa material i ämnet som publiceras av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och publikationer och forskning från högskolor och universitet.
Beredningsgruppen ska bestå av en representant från varje parti i regionfullmäktige och redovisa ett förslag om välfärdens framtida finansiering till fullmäktige under det första kvartalet 2014.

13.39 Medborgardialog utvärderad

(Ärende 9) Beställarnämnderna i Västra Götalandsregionen fick 2007 i uppdrag av regionfullmäktige att på lämpligt sätt ge medborgare möjlighet att ställa frågor om nämndernas verksamhetsområden. Regionstyrelsen fick uppdraget att redovisa resultatet av arbetet till regionfullmäktige. De beställarnämnder som avses är hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden.

Nämnderna ger i sin redovisning exempel på bland annat medborgarråd, dialogmöten, föreläsningar och andra arrangemang samt olika webbaktiviteter.

Regionfullmäktige godkännde återrapporteringen och att beställarnämndernas uppdrag att ge medborgare möjlighet att ställa frågor fortsätter. Dessutom ska även kollektivtrafiknämnden delta i återrapporteringen. Fullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera de olika aktiviteterna vid mandatperiodens slut. Läs mer om utvärderingen i handlingarna från regionstyrelsens sammanträde den 24 januari 2012.

13.35 Regionstyrelsen godkänner Strategi för eSamhället

(Ärende 8) Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ”Strategi för eSamhället.” Syftet med strategin är att ge stöd åt kommuner, landsting och regioner i deras arbete med internet och informationsteknik.

Just nu pågår en översyn av IT-verksamheten inom Västra Götalandsregionen. Till det arbetet behöver en översyn göras om hur regionen kan samarbeta med kommunerna i Västra Götaland, eftersom ett förverkligande av strategin kräver att alla parter är delaktiga.

Regionfullmäktige beslutade att anta ”Strategi för eSamhället” och ger styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra strategin, bland annat genom att bjuda in kommunerna för att utarbeta en gemensam handlingsplan.

Läs hela Strategi för eSamhället i handlingarna från mötet den 13 december 2011

13.00 Sammanträdet fortsätter

Sammanträdet fortsätter med information om framtidens hälso- och sjukvård.

ca 12.00 Lunchuppehåll

Regionfullmäktige gör uppehåll för lunch. Ledamöterna samlas åter 13.00 och kommer då få en föredragning med rubriken Framtidens sjukvård.

11.15 Interpellationer

En av dagens tre interpellationer, Kristina Jonäng (C) om  E20 och övriga infrastruktursatsningar i Västra Götaland, debatterades innan lunch. De två återstående interpellationerna läggs sist på dagordningen och kommer att debatteras senare under sammanträdet

10.10 Frågestund

 1. Fråga från Conny Brännberg (KD) till Göteborgsoperans ordförande Frank Andersson (S) om förändringar av verksamheten vid Skövdescenen.
 2. Fråga från Monica Selin (KD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 3. Fråga från Mats Abrahamsson (M) till regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) om stimulansmedel inom Fyrbodalsområdet.
 4. Fråga från Mats Abrahamsson (M) till NU-sjukvårdens ordförande Carina Åström (S) om den nya patientsäkerhetslagen.
 5. Fråga från Cecilia Andersson (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om måluppfyllelse inom ambulanssjukvården.
 6. Fråga från Ann-Christine Simonsson (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om hyra för parkeringshus på SÄS
 7. Fråga från Patrik Ehn (SD) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om lönesättningen för regionens toppchefer.
 8. Fråga från Magnus Berntsson (KD) till Sahlgrenska universitetssjukhusets ordförande Kerstin Brunnström (S) om stöd till registrerade trossamfund verksamma inom Sahlgrenska universitetssjukhusets område.
 9. Fråga från Gunilla Levén (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om utbyggnad av E20 till fyrfältsväg.
 10. Fråga från Anders G Högmark (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om tänkbara insatser för att ytterligare stimulera klinisk forskning inom ramen för Västra Götalandsregionens verksamhet och kompetens.
 11. Fråga från Martin Andreasson (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om Sahlgrenska International Cares möjlighet att bidra till såväl god vård som utveckling och tillväxt i Västra Götalandsregionens.
 12.  Fråga från Jonas Andersson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om  styrsignaler för regionens sjukhus.

10.00 Upprop

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m