2012-04-17 Beslut i regionfullmäktige

19.00 Sammanträdet avslutas

18.59 Valärenden

Regionfullmäktige fattade beslut i ett flertal valärenden. Bland annat fattade fullmäktige beslut om nya ledamöter i miljönämnden, kulturnämnden, patientnämnden Göteborg och Kommittén för folkhälsofrågor.

Valberedningens förslag.

18.59 Sju motioner inlämnade

Ledamöterna i regionfullmäktige lämnade under sammanträdet in sju motioner.

• Motion av Magnus Berntsson (KD) om vaccin mot Hepatit B.
• Motion av Benny Strandberg (KD) om läkemedelshantering inom barnsjukvården.
• Motion av Rosie Rothstein (FP) om öppna nämndsammanträden.
• Motion av Gunilla Levén (M) om regionövergripande arbetsmiljöstrategi.
• Motion av Karin Greenberg (C) om kultur i Vården.
• Motion av Magnus Berntsson (KD) om justering av regionfullmäktiges arbetsordning
• Motion av Annika Tännström (M) om organdonationer

18.58 Ambulanssamarbete ses över efter motion

Miljöpartisterna Birgitta Losman och Göran Larsson har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen organiserar den prehospitala ambulanssjukvården i en egen förvaltning. Dessutom vill de att samarbetet med berörda aktörer inom området utreds och förslag läggs om en detaljerad organisation.
Regionfullmäktige beslutade att motionärernas första förslag anses besvarad med hänvisning till hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om en samlad utvärdering av den prehospitala ambulanssjukvården under 2013.
Motionärernas andra förslag ligger i linje med arbetet kring AmbuAlarm. De fem utförarstyrelserna för ambulanssjukvård ges i uppdrag att stärka sitt samarbete och förslaget anses därför bifallet.
Länk till AmbuAlarm

18.48 Motion om att reformera tandvården avslås

Regionfullmäktige beslutade att avslå en motion av Roland Abwin (SVG) om att regionstyrelsen skulle begära en rapport från Socialstyrelsen om synen på olika metoder för rotfyllning. Motionen har beretts i hälso- och sjukvårdsutskottet och i tandvårdsstyrelsen. Båda instanserna menar att frågan redan är utredd.

18.45 Motion om medborgarförslag avslås

Regionfullmäktige beslutade att avslå en motion av Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag. Västra Götalandsregionen arbetar på flera andra sätt för att stärka demokratin. Bland annat har flera så kallade Demokratitorg på gymnasieskolor genomförts. Dessutom förnyade fullmäktige i år beställarnämndernas uppdrag att ge medborgare möjlighet att ställa frågor till nämnderna.

18.23 Västra Götalandsregionen undersöker möjlighet för investeringsfond för unga

Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen undersöker möjligheten att inrätta en investeringsfond för barns och ungas utveckling och hälsa. Detta ska ske i samarbete med kommuner i Västra Götaland.
Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

18.12 Vårdgivare erbjuder rökavvänjning inför operation

Samtliga vårdgivare i Västra Götalandsregionen ska erbjuda patienter rökavvänjning inför en operation. Det anser Karin Greenberg (C) i en motion. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

18.10 Motion om att söka klarhet i riksavtal bifallen

Karin Greenberg (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska agera för att få klarhet i det nationella avtal som reglerar vårdutbytet med länder inom EU, EES och Schweiz. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

18.05 Tilläggsbudget

Västra Götalandsregionen måste uppnå ekonomisk balans för att kunna möta de utmaningar man står inför, både inom sjukvården och kollektivtrafiken.
Regionfullmäktig beslutade bland annat att:

 • tillföra regionstyrelsen 150 miljoner kronor 2012 för att säkerställa tillgängligheten under sommaren i syfte att uppnå måluppfyllensen för kömiljarden.
 • låta styrelserna för fyra av regionens sjukhus överskrida budgeten 2012 - NU-sjukvården med upp till 100 miljoner kronor, Södra Älvsborgs Sjukhus med upp till 130 miljoner kronor samt Kungälvs sjukhus/Frölunda Specialistsjukhus med upp till 30 miljoner kronor.
 • tillföra servicenämnden 14 miljoner kronor för att finansiera utökad inköpsverksamhet.

Beslutet avgjordes delvis genom votering. Punkterna ett, två, fem och sju avgjordes till förmån för regionstyrelsens förslag medan punkterna tre, fyra och sex avgjordes till förmån för oppositionens förslag.

17.30 Förändrat högkostnadsskydd

Regionfullmäktige beslutade bland annat att högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård höjs från 900 till 1100 kronor från och med 1 juni i år. Fullmäktige beslutade också att patientavgiften för så kallade telefonrecept tas bort för samtliga vårdgivare. Avgiften har tidigare tagits bort för vårdgivare som ingår i vårdvalsmodellen VG Primärvård.

Mer information i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 27 mars. Delar av beslutet avgjordes genom votering till förmån för oppositionens förslag.

17.30 Beslut om patientavgifter

Regionfullämäktige beslutade bland annat att patienten måste lämna återbud till ett bokat besök senast 24 timmar innan avtalad tid. Detta för att vårdgivaren ska ha en rimlig möjlighet att boka in en ny patient. I annat fall tas ordinarie patientavgift ut. I dag gäller återbud dagen innan. Beslutet avgjordes delvis av votering till förmån för oppositionens förslag.

16.27 Seminarium om klimatanpassning för fullmäktiges ledamöter

Regionrådet Birgitta Losman (MP) har lämnat ett förslag till regionfullmäktgies presidium om en så kallad tillfällig beredning med rubriken ”Är Västra Götaland redo för klimatförändringar?”. Enligt förslaget ska beredningen samla in kunskap om klimatförändringar för att göra det möjligt för regionfullmäktiges ledamöter att arbeta med klimatanpassning på bästa sätt.

Regionfullmäktige beslutade att ge miljönämnden uppdraget att under 2012 arrangera och bjuda in regionfullmäktiges ledamöter till ett seminarium om vad klimatförändringar innebär för Västra Götaland.

Beslutet avgjordes genom votering. 131 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 9 ledamöter röstade mot förslaget och 8 ledamöter avstod från att delta i beslutet.

16.30 Utvecklingsstrategi för tandvården

Hur ska Västra Götalandsregionen nå de invånare som har störst behov av tandvård? Det är utgångspunkten för den regionala utvecklingsstrategin för tandvården i Västra Götaland 2011-2015 som regionfullmäktige antog.

Strategin anger bland annat att Västra Götalandsregionen ska undersöka invånarnas behov av tandvård och ta fram konkreta förslag för tandvårdens utveckling de kommande åren. Målet för tandvården i Västra Götalandsregionen är god tandhälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Regionfullmäktiger beslutade att godkänna den regionala utvecklingsstrategin för tandvården i Västra Götaland.

Fullmäktige beslutade även att bifalla Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristemokraternas tilläggsyrkande om att införa en ny punkt under Prioriterade utvecklingsområden i strategin. Den nya punkten lyder: "Att öka mångfalden av vårdgivare inom specialisttandvården för att förbättra valfriheten och tillgängligheten". Beslutet om tilläggsyrkandet avgjordes genom votering, 73 ledamöter röstade för avslag och 74 för bifall till tilläggsyrkandet. 

15.50 Patientnämnderna redovisar sin verksamhet

Patientnämnderna har lämnat in årsredovisningar för 2011. Enligt reglementet ska patientnämndernas verksamhetsberättelse årligen lämnas in till regionfullmäktige. Fullmäktige noterade informationen.

15.35 Årsredovisning 2011 – ett händelserikt år

Västra Götalandsregionen präglades av flera stora händelser under 2011. Omvalet den 15 maj innebar omställningar inom politiken och en försenad budget. Dessutom tog Västra Götalandsregionen över ägandet av Västtrafik AB. Det totala ekonomiska resultatet visade på ett underskott, däremot visade verksamheternas egna resultat på ett överskott.

Årets resultat för Västra Götalandsregionen blev minus 858 miljoner. Räknar man bort den sänkta kalkylräntan hamnar däremot resultatet på plus 124 miljoner. Läs mer om det ekonomiska resultatet i pressmeddelandet om bokslutskommunikén från den 15 februari 2012.

Återhämtningen i världsekonomin kom av sig under hösten och den svenska ekonomin försvagades. För Västra Götalandsregionens blev utvecklingen ändå bättre än förväntat. Investeringsnivån blev under 2011 den högsta hittills i regionens historia. Totalt investerades 2,5 miljarder kronor i fastigheter och utrustning.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för 2011 och de föreslagna bokslutsdispositionerna.

Läs mer om årsredovisningen i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 27 mars.

14.10 Revisionsberättelse för 2011 års verksamhet

Regionfullmäktige beslutade, med hänvisning till revisionsrapporterna för 2011, att bevilja regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser samt de enskilda förtroende valda i dessa organ, ansvarsfrihet för förvaltning och räkenskaper under 2011.

13.15 Information om Västra Götalandsregionens internationella arbete

Magnus Engelbrektsson, chef för internationella enheten vid regionutvecklingssekretariatet informerar om Västra Götalandsregionens internationella arbete.

13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens miljöstipendium

12.00 Lunch

Fullmäktige samlas igen 13.00 med utdelning av miljöstipendier.

11.04 Interpellationer

 1. Interpellation från Tord Gustafsson (M) om anslagen till GöteborgsOperan. Interpellationen besvaras av Gert-Inge Andersson (S) regionstyrelsens ordförande.
 2. Interpellation från Patrik Ehn (SD) om strategi för att upptäcka prostatacancer. Interpellationen besvaras av Helen Eliasson (S) hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande.
 3. Interpellation från Monica Selin (KD) om patienter som vårdas inom rättspsykiatrin. Interpellationen besvaras av Helen Eliasson (S) hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande.
 4. Interpellation från Linn Brandström (M) om regionens hantering av hjälpmedel. Interpellationen besvaras av Lena Hult (S) servicenämndens ordförande.

10.15 Frågestund

 1. Fråga från Magnus Berntsson (KD) Kerstin Brunnström (S), ordförande för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhus, om borttaget stöd till registrerade trossamfund verksamma inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets område.
 2. Fråga från Agneta Granberg (M) till Kjell Nordström (S), regionfullmäktiges ordförande, om rätten för regionstyrelsen att avvika från regionfullmäktiges beslut.
 3. Fråga till Lars Nordström (FP) till Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, om handläggningen av ärendet om utbyggnad av E 20.
 4. Fråga från Henrik Ekelund (M) till Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande, om Regionteater Väst AB.
 5. Fråga från Gunilla Levén (M) till Sören Kviberg (V), personalutskottets ordförande, om bemanningssituationen i sommar.
 6. Fråga från Gunilla Levén (M) till Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande, om resandeutvecklingen.
 7. Fråga från Birgitta Kullvén (SD) till Helen Eliasson (S), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, om korttidsboendeplatser.

10.00 Sammanträdet startar med upprop

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m