2012-05-15 Beslut i regionfullmäktige

14.15 Regionfullmäktiges sammanträde avslutas

Nästa gång fullmäktige sammanträder blir måndagen den 11 juni. Observera att det då är frågan om ett tvådagars-sammanträde.

14.13 Inkomna motioner registreras

Motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg.
Motion av Dan Hovskär (KD) om miljöforum för ungdomar.
Motion av Magnus Palmlöf (M) om återvinning som nytt styrkeområde i Västra Götalandsregionen

13.30 Information av Rolf Thor, regionutvecklingssekretariatet

Rolf Thor är chef för den enhet inom regionutvecklingssekretariatet som arbetar
med frågor om infrastruktur och kollektivtrafik. Han presenterar en utredning om E20.

Bilder till föredragningen om E20

13.00 Information av Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

 Bilder till föredragningen om ekonomi i balans

Se dragningen i webb-TV

Regiongemensam medarbetarenkät

Alla medarbetare inom Västra Götalandsregionen ska ges möjlighet att medverka i en regionövergripande medarbetarenkät, det föreslår Gunilla Levén (M) i en motion. Regionfullmäktiger biföll motionen och regionstyrelsen fick i uppdrag att utforma en enkät som kan genomföras under 2013.

Beslut om patientavgift för läkarbesök hos specialist

Regionfullmäktige behandlade vid sitt senaste sammanträde högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen. En av punkterna i beslutsförslaget återremitterades för förtydligande; ”Patientavgiften vid läkarbesök hos specialist i allmänmedicin och sjukvårdande behandling inom övrig primärvård ska vara oförändrade.”

Beslutstexten har nu behandlats av hälso- och sjukvårdsutskottet och regionstyrelsen där politikerna har fått ett förtydligande av beslutets betydelse.

Regionfullmäktige beslutade att patientavgiften vid läkarbesök hos specialist i allmänmedicin och sjukvårdande behandling inom övrig primärvård ska vara oförändrade.
 

Miljöredovisning 2011

Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2011 är klar. Rapporten visar att regionens verksamheter gjort flera förbättringar det gångna året men samtidigt att resultaten kan förbättras ytterligare inom flera områden.

Under förra året antog regionfullmäktige ett miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens egna verksamheter för 2011-2013. Sju målområden ska göra Västra Götalandsregionen till en föregångare i miljöarbetet när det gäller minskad klimatpåverkan, giftfri miljö och resurseffektivitet. Miljöredovisningen 2011 är en uppföljning och resultaten av verksamheternas arbete med det miljöpolitiska programmet.

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om miljöredovisningen. Fullmäktige beslutade även att ge regionstyrelsen i uppdrag att öka takten så att 95 procent av årsarbetarna omfattas av miljöledningssystemert senast vid utgången av 2013.

Miljöredovisningen

Arvodet till ersättare i regionstyrelsen höjs

Ersättarna i regionstyrelsen har fått utökade arbetsuppgifter och arvodesberedningen har därför föreslagit att regionfullmäktige beslutar att höja ersättarnas arvode från dagens 15 procent av heltid till 20 procent. Regionfullmäktige beslutade att anta arvodesberedningens förslag och höja arvodet för ersättarna i regionstyrelsen.

Reviderad tidningslista för fullmäktigeannonser

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktiges sammanträden annonseras i media. I juni 2011 beslutade regionfullmäktige att revidera listan med de tidningar där annonseringen ska ske.

Regionfullmäktige beslutade att anta regionstyrelsens reviderade förslag och annonsera inför fullmäktiges sammanträden i sammanlagt 21 tidningar i Västra Götaland. Annonseringen ska nå minst 60 procent av hushållen i respektive kommun. För att uppfylla kraven behöver tidningen komma ut minst en dag i veckan och vara av dagstidningskaraktär. Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om annonseringen i början av varje mandatperiod.

Komplett lista över vilka tidningar i vilka tidningar som annonsering ska ske.

11.12 Interpellationer

Interpellation från Kristina Jonäng (C) om resurstilldelning till invånarna i norra Bohuslän och Dalsland.
Interpellationen besvarades av Helen Eliasson (S) hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande. 

10.07 frågestund

  1. Fråga från Cecilia Andersson (C) till Peter Rosholm (S) om personalplanering på SÄS stänger förlossningsverksamheten i sommar. (Frågan bordlades till nästa sammanträde)
  2. Fråga från Karin Greeberg (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson  (S) om regionstyrelsens uttag av medel från hälso- och sjukvårdsnämnd.
  3. Fråga från Linnéa Hutmark (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson  (S) om beslut har fattats om förflyttning av Folktandvårdens kansli i Skövde till Göteborg.
  4. Fråga från Birgitta Kullvén (SD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om tillgängligheten och öppettiderna på ungdomsmottagningarna.
  5. Fråga från Birgitta Kullvén (SD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om det finns någon handlingsplan för hur man ska hantera problematiken om hedersrelaterat våld.
  6. Fråga från Patrik Ehn (SD) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson om regiondirektörens mångmiljonavtal.
  7. Fråga från Jonas Andersson (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om regional satsning på patientsäkerhet.
  8. Fråga från Mariella Olsson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om hälso- och sjukvårdsnämndernas eventuella uppdrag att skapa ekonomiska överskott.
  9. Fråga från Daniel Andersson (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om förändringar av utbudet vid lokalsjukhusen.

10.00 Sammanträdet startar med upprop

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m