2012-06-11/12 Beslut i regionfullmäktige

20:40 mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Fyra motioner inlämnade

Vid sammanträdet lämnades ledamöterna i två motioner:

 • Jonny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för framväxten av klimatvänlig teknik.
 • Gunilla Levén (M) om offentlig innovationsupphandling som stöd i utvecklingen.
 • Monica Selin (KD) om en välorganiserad vård.
 • Monica Selin (KD) om nollvision för suicid.

Budget 2013 fastslagen

Regionfullmäktige beslutade att fastställa Västra Götalandsregionens budget 2013 med flerårsplaner för 2014 och 2015 enligt den politiska ledningens, Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag. Beslutet om budgeten fattades efter en 15 timmar och 25 minuter lång debatt.

Beslutet avgjordes genom votering till förmån för den politiska ledningens förslag. I propositionsordningen ställdes förslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot Moderaternas förslag med röstsiffrorna: 73 röster för (S-MP-V) och 37 för (M). 36 avstod från att rösta och tre ledamöter var frånvarande.

Mer om budgeten finns att läsa på Västra Götalandsregionens hemsida

Budgetdebatt

Under dagen debatterasföljande områden (antal anmälda talare inom parentes):

 • folkhälsa (13)
 • regional utveckling (19)
 • kollektivtrafik (12)
 • kultur (12)
 • miljö (10)
 • hälso- och sjukvård (33)
 • revision (0)
 • patientnämnderna (2)
 • fastigheter (2)
 • regionservice (7)
 • övrigt
 •  

  09.00 Sammanträdet öppnas

  Budgetdebatten fortsätter. Nedan finns de rubriker under vilka budgetten debatteras.

  17:50 Uppehåll i debatten. Återsamling 09.00 den 12 juni

  Regionfullmäktige gör uppehåll i budgetdebatten fram till imorgon då ledamöterna återsamlas 09.00. Hittills har fullmäktige avhandlat den övergripande budgetdebatten, personalfrågorna och rättighetsfrågor. Debatten om folkhälsofrågor återupptas i morgon.

  13.15 Budgetdebatt

  Budgetdebatten förväntas pågå resten av dagen. Den bryts vid 18-tiden och kommer att återupptas 09.00 imorgon. Många talare är anmälda och sluttiden är inte fastställd men debatten kan som längst pågå fram till 22.00 imorgon kväll.

  Budgetdebatten är uppdelad i flera delar. Först en övergripande budgetdebatt då gruppledarna håller sina anföranden om de egna budgetförslagen. Sedan följer debatterna i följande områden och ordning (antal anmälda talare inom parentes):

  • personalfrågor (11)
  • rättighetsfrågor (9)
  • folkhälsa (13)
  • regional utveckling (19)
  • kollektivtrafik (12)
  • kultur (12)
  • miljö (10)
  • hälso- och sjukvård (33)
  • revision (0)
  • patientnämnderna (2)
  • fastigheter (2)
  • regionservice (7)
  • övrigt

   

  11.28 Lunch

  Sammanträdet återupptas 13.15 med budgetdebatt

  11.20 Öppna nämndsammanträden möjliga

  Rosie Rothstein (FP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens nämnder ska få besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger.

  Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Fullmäktige behandlade en liknande motion 2002 då motionen bifölls. Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder får redan i dag ha öppna möten i enlighet med kommunallagens regler.

  11.19 Motion om offentliga hjärtstartare avslagen

  Thomas Åvall och Patrik Ehn (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen i samarbete med kommunerna ska öka tillgängligheten till hjärtstartare i Västra Götaland.

  Regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det i dag saknas erfarenheter som visar att det fungerar bra att placera ut hjärtstartare i offentliga miljöer utan att man samtidigt lägger till andra åtgärder som till exempel utbildning i hjärt-lungräddning samt att det finns system för tekniskt underhåll av hjärtstartarna.

  11.18 Motion om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna besvarad

  Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska säkerställas i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

  Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande. Utskottet anser att nämndernas uppdrag redan är tydligt och hänvisar till att det står i hälso- och sjukvårdsnämndernas reglemente att de ska företräda befolkningen och verka för en förbättring av folkhälsan. Detta gäller enligt utskottet även när hälso- och sjukvårdsnämnderna beställer hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård. Utskottet anser vidare att uppföljningen kan bli bättre inom området och att det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet utvecklas och blir tydligt inom exempelvis VG Primärvård och folktandvården.

  11.16 Förändringar i krav- och kvalitetsboken för VG-Primärvård

  Regionfullmäktige beslutade om flera förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken styr uppdraget för de vårdenheter som ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell VG Primärvård. Bland förändringarna kan nämnas att patienter ska erbjudas besök för bedömning inom högst sju dagar hos samtliga yrkeskategorier (idag endast läkarbesök) och att alla vårdcentraler ska arbeta aktivt för att identifiera personer som har risk för ett ökat vårdbehov.

  Mer om förändringarna i pressmeddelandet från hälso- och sjukvårdsutskottet

  11.05 Justering av Västtrafiks priser tidigarelagd

  Stora satsningar på kollektivtrafiken inför 2013 och högre kostnader för bland annat drivmedel, gör att Västtrafik beräknas få ett underskott på 90 miljoner för 2012. För att förbättra ekonomin, och minska underskottet låter regionfullmäktige Västtrafik höja sina priser med omkring 6 procent från den 1 oktober 2012. Höjningen var planerad sedan tidigare, men läggs nu tre månader tidigare.

  10.37 Regionen garant för underskott i Västtrafik

  Regionfullmäktige beslutade om en kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik. Garantin innebär att Västra Götalandsregionen, som ägare till Västtrafik, ska täcka framtida underskott om bolagets ekonomi går så dåligt att mer än hälften av det egna aktiekapitalet förbrukats. Garantibeloppet uppgår till maximalt 500 miljoner kronor och avtalet gäller fram till Västtrafiks bolagsstämma 2015. Därefter måste ett nytt garantibeslut fattas.

  Enligt avtalet kan Västra Götalandsregionen få tillbaka eventuella kapitaltillskott om Västtrafik vid ett senare tillfälle går med vinst.

  10.35 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet

  Regionfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för styrelsen och rektorn för stiftelsen Stenebyskolan, styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen), förvaltningsledmöterna och verkställande direktör för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus samt direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

  10.34 Ansvarsfrihet för samordningsförbunden

  Fullmäktige beviljade samtliga samordningsförbund ansvarsfrihet. I samband med årsredovisningen för 2011 beviljades ansvarsfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden samordnar till exempel rehabiliteringsinsatser och ingår inte koncernen.

  Under 2011 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland. Sammanlagt fick förbunden 127 miljoner kronor från huvudmännen, där cirka 25 procent kom från Västra Götalandsregionen.

  10.33 Godkänd budget och verksamhetsplan för kommunalförbund

  Fullmäktige beslutade att godkänna kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings verksamhetsplan och budgetram för 2013.

  10.32 Beviljad ansvarsfrihet

  Fullmäktige beviljade kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ansvarsfrihet för 2011.

  10.30 Fullmäktiges sammanträdestider för 2013

  Fullmäktige kommer att sammanträde på följande datum: 5 februari, 16 april, 14 maj, 10-11 juni, 24 september, 21-22 oktober och 26 november.

  10.25 Delårsrapport för mars – resultat och årsprognos

  Hög tillgänglighet till vården och bättre ekonomisk prognos än förväntat men fortfarande med ett beräknat minusresultat. Så kan Västra Götalandsregionens delårsrapport per mars månad sammanfattas. Regionfullmäktige godkände delårsrapporten. Läs mer om delårsrapporten i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

  10.00 Sammanträdet startar

  Regionens skattehistoria

  Med anledning av förslaget att höja skatten redovisar vi här region-/landstingsskattens utveckling sedan Västra Götalands regionen bildades 1999.

  ÅR

  Förändring

  Skattesats

  1999

  -

  9,50

  2001

  + 0,75

  10,25

  2005

  + 0,20

  10,45

  2012 *

  + 0,43

  10,88

  2013 **

  + 0,25

  11,13

  * Höjningen av skattesatsen 2012 genomfördes genom skatteväxling där landstings-/regionskatten höjdes med 43 öre samtidigt som kommunalskatten i Västra Götalands kommuner sänktes med 43 öre. Växlingen genomfördes eftersom Västra Götalandsregionen tog över hela ägarskapet av Västtrafik från den 1 januari 2012.

  ** Skattesatsen 2013 är ett förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som utgör Västra Götalandsregionens politiska ledning.

  uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m