2012-09-18 Beslut i regionfullmäktige

18:53 Mötet avslutas

Regionfullmäktige samlas nästa gång den 22 oktober klockan 10.00 i kommunhuset i Vänersborg. I anslutning till sammanträdet delas Västra Götalandsregionens handikappidrottstipendium ut.

18:50 Fyra motioner inlämnade

Fullmäktiges ledamöter lämnade i samband med sammaträdet in fyra motioner.

  • Martin Andreasson (M) om öppna nätverk i en öppen region.
  • Marith Hesse (M) om tydligare samarbete mellan BVC och förskolor.
  • David Josefsson (M) och Martin Andreasson (M) om inrättande av patientsäkerhetsprofessur.
  • Valéria Kant (KD) om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa.

Motion om ändring i kulturplan besvarad

(Ärende 22) Sverigedemokraterna Michael Andersson och Patrik Ehn vill i en motion att meningen ”I Sverige har ett främlingsfientligt parti valts in i riksdagen” stryks i ”Underlag till kulturplan 2011-2012”.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till kulturnämndens yttrande. Nämnden menar att det inte går att ändra i det fastlagda dokumentet som fungerar som underlag i förhandlingarna med staten. Arbetet med nästa kulturplan 2013-2015 har påbörjats och kommer att diskuteras och beslutas av fullmäktige under hösten 2012. I samband med revideringsarbetet kommer formuleringen i den nuvarande planen att strykas.

Motion om företagshälsovård besvarad

(Ärende 21) Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att en motion från Cecilia Andersson (C) är besvarad. Andersson vill att dagens utbud av företagshälsovård ska bli mer flexibelt för att kunna anpassas efter förvaltningarnas behov samt att mer kraft läggs på förebyggande åtgärder och hälsofrämjande arbete.

Regionstyrelsen hänvisar sitt beslutsförslag till den översyn av riktlinjerna för företagshälsovård som pågår och ska presenteras under hösten 2012.

Beslutet avgjordes genom votering. 

Motion om att ställa interpellationer till fullmäktiges ordförande avslås

(Ärende 20) I en motion har Magnus Berntsson (KD) föreslagit att det ska bli möjligt för ledamöterna i regionfullmäktige att ställa frågor och interpellationer till fullmäktiges ordförande.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Beslutet motiveras av kommentarerna i kommunallagen. Där står att det formellt är möjligt men inte lämpligt att ställa interpellationer till ordförande och vice ordförande i fullmäktige. Syftet med interpellationerna är att ställa förtroendevalda till svars, som har ett direkt politiskt ansvar för ett visst område, vilket inte ordföranden i regionfullmäktige har.

Motion om företagsakademi för kvinnor besvarad

(Ärende 19) Mimmi von Troil (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen initierar en samverkan med lämpliga parter för att skapa en särskild företagsakademi för kvinnor.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden anser, efter en remiss till ett tjugotal organisationer att behovet av särskilda insatser för kvinnligt företagande kan behövas men att det kan tillgodoses inom befintliga strukturer. Nämnden rekommenderar dock att kompetens- och kvalitetshöjande insatser kan riktas till rådgivningsorganisationer och inkubatorer för att integrera ett genusmedvetet arbetssätt i deras verksamheter.

Införande av barnskyddsteam ska utredas

(Ärende 18) Monica Selin (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag till ett barnskyddsteam. Teamet ska höja kompetensen och underlätta och höja kvaliteten på medicinska utredningar och anmälningar vid misshandel och sexuella övergrepp på barn.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att regionstyrelsen därmed ska utreda förutsättningarna och ett uppdrag för ett barnskyddsteam inom Västra Götalandsregionens verksamhet.

17: 54 Motion om att utreda enklare biljettsystem och enhetspris i kollektivtrafiken avslagen

(Ärende 17) Västra Götalandsregionens politiska ledning, Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V), föreslår i en motion att regionstyrelsen och Västtrafik tillsammans ska utreda förutsättningarna för ett enklare taxesystem utifrån modellen med en enhetstaxa.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska avslås. Beslutet avgjordes genom votering med siffrorna 75 röster för avslag mot 73 röster för bifall till motionen.

17:23 Motion om att avveckla kärnkraften – en folkhälsofråga besvarad

(Ärende 16) Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta initiativ till att tillsammans med kommuner och andra aktörer motverka brytning och slutförvaring av uran i Västra Götaland. Dessutom vill motionärerna att Västra Götalandsregionen, utifrån folkhälsoperspektivet, ska initiera en dialog med regeringen med flera för att fastställa en plan för hur kärnkraftsproduktionen vid Ringhals ska kunna avvecklas.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med miljönämndens och folkhälsokommitténs yttranden där de nämner att Västra Götalandsregionen bör föra en dialog med regeringen om lagstiftningen men att också att dialogen med regeringen måste föras utifrån flera aspekter och också omfatta kärnkraften som företeelse snarare än en specifik anläggning. Nämnden och kommittén anser vidare att en insats mot uranbrytning bör riktas till de berörda kommunerna Skövde och Falköping och en överenskommelse om att kommunerna använder sin möjlighet att förbjuda brytning i området.

Beslutet avgjordes genom votering.

Tydligare regler för handikappidrottsstipendium

(Ärende 15) Regionfullmäktige beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna i reglerna för Västra Götalandsregionens handikappsidrottsstipendium. I den nya formuleringen blir nu tydligare att både enskilda och idrottslag kan söka och få handikappidrottsstipendiet.

Stipendiet inrättades år 2000 för att uppmärksamma personer och idrottslag som genom fina prestationer utmärkt sig inom individuella handikappidrotter. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor och finansieras av kommittén för rättighetsfrågor.

De nya reglerna träder i kraft i och med ansökan till 2013 års handikappidrottsstipendium. Stipendiet delas ut nästa gång i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Nämnden för intern företagshälsa byter namn

(Ärende 14) Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin vill byta namn till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin. Regionfullmäktige beslutade att godkänna namnändringen. Tidigare har förvaltningen, som 1 januari 2012, bytt namn till Hälsan och Stressmedicin.

I nämndens uppgifter ingår bland annat att ansvara för drift, förvaltning och utveckling inom sitt verksamhetsområde, att bedriva forskning utvecklingsarbete och kunskapsspridning om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö samt att fullgöra överenskommelser om intern företagshälsovård med andra nämnder och styrelser och bolag i regionen. 

17:00 Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

(Ärende 9) Kollektivtrafiken ska fördubblas, och fler ska välja att åka kollektivt istället för med bil. Det framgår av trafikförsörjningsprogrammet som beskriver kollektivtrafikens utveckling i länet, fram till år 2025.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna det Regionala trafikförsörjningsprogramets första fyra delmål. Regionfullmäktige beslutade även att återremittera delmål mål fem i trafikförsörjningsprogramet, om självfinansieringsgraden till kollektivtrafiknämnden för att utredas ytterligare.

Beslutet om delmål fem avgjordes genom votering.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Fyra nya policyer stöttar personalvisionen

(Ärende 10-13) Regionfullmäktige beslutade att fastställa de fyra delvis nya och reviderade policyerna för kompetensförsörjning, lönesättning, jämställdhet och mångfald samt policyn för hälsa och arbetsmiljö. Policyerna ersätter tidigare styrdokument inom samma områden.

Kompetensförsörjningspolicyn

Kompetensförsörjningspolicyn nämner bland annat att regionen ska främja och uppmuntra chefer och medarbetare att bredda och förnya sin kompetens och att organisationen ska ha en lärande kultur som leder till ständiga förbättringar och skapar möjlighet till karriärvägar, utbildning och forskning.

Lönepolicyn

Västra Götalandsregionen är en arbetsgivare och ska ha en gemensam lönepolitik. Enligt lönepolicyn ska Västra Götalandsregionen bland annat ha jämställda, individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner som bestäms utifrån medarbetarens prestation och marknadens påverkan.

Policyn för jämställdhet och mångfald

Enligt jämställdhets- och mångfaldspolicyn ska arbetet med jämställdhet och mångfald bedrivas systematiskt och långsiktigt och synliggöra och ifrågasätta strukturer i dagens samhälle. Västra Götalandsregionens verksamheter ska motverka all slags diskriminering.

Policyn för hälsa och arbetsmiljö

Enligt policyn för hälsa och arbetsmiljö ska varje förvaltning ha en handlingsplan för att främja hälsa och förebygga och åtgärda ohälsa. Mobbing, trakasserier och andra former av utanförskap ska motverkas och verksamheten ska vara genomsyrad av respekt för medarbetares, chefers och politikers olika roller.
Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

14.55 Debatten återupptas

Debatten kring ärende 10, om kompetensförsörjningspolicyn, avbröts vid lunch och återupptas nu.

13.20 Klimatseminarium

Klimatseminariet beräknas pågå i ca två timmar.

13.00 Utdelning av kulturpriset

Skådespelaren Henric Holmberg tilldelas Västra Götalandsregionens kulturpris

”En stor teaterman av i går, i dag och i morgon”, så inleds motiveringen till årets kulturpris som Västra Götalandsregionen tilldelar skådespelaren, manusförfattaren, lyrikern och föreläsaren Henric Holmberg.

Mer information se pressmeddelandet om kulturpriset.

11.50 Ny kulturstrategi

(Ärende 8) En mötesplats i världen, så heter den nya kulturstrategin som regionfullmäktige behandlade vid dagens sammanträde. Dokumentet ska ersätta Västra Götalandsregionens vision för kulturpolitik från 2005 och pekar ut en ny övergripande inriktning för kulturpolitiken på regionnivå. Västra Götalandsregionen vill vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, utnyttja tekniken och öka internationaliseringen.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag. Beslutet avgjordes genom votering. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna ändrings och tilläggsyrkanden.

För mer information om kulturstrategin se pressmeddelandet från regionstyrelsen den 4 september

Kulturstrategin

10.23 Interpellationer

 1. Anders G Högmark (M) om regionala skillnader och underbehandling vid diagnosen förmaksflimmer. Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S).
Interpellationssvar

 2. Conny Brännberg (KD) om informationsbrist om behandlingsbegränsningar. Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S).
Interpellationssvar

10.10 Frågor

1. Fråga om finansieringen av forskningen av Skaraborgsinstitutet från Conny Brännberg (KD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S).

2. Fråga om "Marknadsplatsen" från Marith Hesse (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S). 

3. Fråga om motionssvar från Gunilla Druve Jansson (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S). 

10.00 Sammanträdet startar

Ordföranden förklarar mötet öppnat. Upprop.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m