2012-09-18 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 18 september 2012 med start kl 10.00.

Kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset
Kl 13.15 Klimatseminarium

Handlingar till sammanträdet

Kl. 10.00
1. Sammanträdets öppnande
2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
3. Tidpunkt för protokollets justering
4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (V) att jämte ordföranden justeraDagens protokoll
5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
6. Frågestund
7. Interpellationer
 - Anders G Högmark (M) om regionala skillnader och underbehandling vid diagnosen förmaksflimmer
Interpellationssvar
 - Conny Brännberg (KD) om informationsbrist om behandlingsbegränsningar
Interpellationssvar
8. Förnyad kulturpolitik – kulturstrategi för Västra Götaland
9. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
10. Kompetensförsörjningspolicy
11. Lönepolicy
12. Policy för jämställdhet och mångfald
13. Policy för hälsa och arbetsmiljö
14. Framställan om nytt namn för Nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin
15. Förslag till uppdatering av reglerna för handikappidrottsstipendium
16. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om att avveckla kärnkraften – en folkhälsofråga
17. Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om enhetspris i kollektivtrafiken
18. Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta ett regionalt barnskyddsteam
19. Motion av Mimmi von Troil (M) om företagsakademi för kvinnor
20. Motion av Magnus Berntsson (KD) om justering av fullmäktiges arbetsordning
21. Motion av Cecilia Andersson (C) om förbättrad företagshälsovård för regionens anställda
22. Motion av Michael Andersson m.fl. (SD) om underlag till regional kulturplan 2011-2012
23. Anmälan av inkomna motioner
24. Anmälningsärenden
25. Valärenden (utdelas vid mötet)
 - Valberedningens förslag till val
 - Revisorskollegiets förslag till val

 

Vänersborg, Den 5 september 2012
Kjell Nordström
Ordförande

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m