2012-11-27 Beslut i regionfullmäktige

17:53 Mötet avslutas

Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en god jul.

Interpellationsdebatt

Interpellationsdebatten avbröts i samband med lunchen och lades då sist på dagordningen. Tre interpellationer kvarstår:

 • Monica Selin (KD) om färre vårdplatser inom psykiatrin. Interpellationen besvaras av Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S). IP-svar
 • Helena Holmberg (FP) om dialogen mellan regionen och kommunerna gällande utformningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland IP-svar
 • Kristina Jonäng (C) om att halvera energiförbrukningen i de egna fastigheterna fram till år 2030 IP-svar
 • 16.29 Valärenden

  Fullmäktige beslutade i ett antal valärenden. Bland annat beslutade man att Ulf Olsson (S) från Borås väljs som ersättare i regionstyrelsen. Ulf ersätter Annelie Stark (S) som lämnar regionpolitiken efter 14 år.

  16.25 Inlämnade motioner

  (Ärende 17) Regionfullmäktiges ledamöter lämnade under sammanträdet in 11 motioner för beredning av regionstyrelsen.

  • Kurt Karlsson (SD) om etiska regler för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen.
  • Conny Brännberg (KD) om biogaståg på Kinnekullebanan.
  • Conny Brännberg (KD) om vård i livets slutskede – satsa på pallitativa vårdenheter.
  • Heikki Klaavuniemi (SD) om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Marit Hesse, Kristina Holmgren och Ingrid Jarlsson (M) om instiftande av Västra Götalandsregionens årliga hälsopris samt stipendium.
  • Johan Fält och Anders G Högmark (M) om självtestning vid blodförtunnande behandling.
  • Arne Lernhag (M) om digitala kallelser.
  • Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården.
  • Gunilla Levén och Marit Hesse (M) om hälsocheck till regionens anställda.
  • Linn Brandström (M) om ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen.
  • Anders Fasth (KD) om ökade insatser mot ungdomsarbetslösheten.

  16.20 Västra Götalandsregionen vill satsa på kulturprogram i vården

  (Ärende 16) Västra Götalandsregionen ska satsa på kultur i vården genom att ta fram en katalog med kulturprogram där kultur riktat mot sjukvården är prioriterad, det beslutade regionfullmäktige vid tisdagens sammanträde.

  Bakgrunden är en motion från Karin Green (C) som pekar på de positiva effekterna av kultur för patienter som vistas länge på sjukhus. Patienterna ska kunna ta del av kultur i vårdmiljön och regionens kulturinstitutioner kan med sin kompetens bidra till att sätta samman program för vården. 

  Ingen generell barnvaccination mot Hepatit B

  (Ärende 15) Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen utreder vad det kostar att låta vaccination mot Hepatit B ingå i det ordinarie vaccinationsprogrammet för barn samt att utreda om Västra Götalandsregionen kan erbjuda vaccination mot Hepatit B ifall föräldrarna själva betalar i väntan på att det ingår i det ordinarie programmet.

  Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen i väntan på en nationell utredning och beslut om Hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även när det gäller förslaget att erbjuda vaccination mot ersättning beslutade fullmäktige om avslag och hänvisar till att Västra Götalandsregionens vaccinationsprogram för barn inte tidigare varit beroende av föräldrarnas betalningsförmåga.

  16.10 Förslag om vårdcentral för patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar ska utredas

  (Ärende 14) Karin Greenberg (C) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda vilka patientgrupper som har behov av särskild kompetens i bemötandet och hur vårdcentraler stimuleras att rikta sig till dessa grupper.

  Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. I och med vårdvalet har det visat sig att behoven av primärvård hos patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar inte kan tillgodoses på alla vårdcentraler. Det fortsatta arbetet, att utveckla vårdcentraler för patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar ska ske i samråd med Rådet för funktionshindersfrågor. 

  15.25 Utökning av valfrihetssystemet ska beredas brett

  (Ärende 12 och 13) Magnus Berntsson (KD) och Marianne Nilsson (KD) har i var sin motion föreslagit att regionstyrelsen ska inrätta ett valfrihetssystem för mödrahälsovård och att utreda möjligheterna att inrätta ett valfrihetssystem inom öppen gynekologi. Dessutom föreslås att regionstyrelsen ska genomföra valfrihetssystemet inom öppenvården för ortopedi, psykiatri och urologi men även senare även inom övrig öppenvård.

  Den politiska ledningen anser att partierna bör bereda frågor om valfrihet i breda politiska överläggningar på samma sätt som tidigare. Regionfullmäktige beslutade att motionerna är besvarade och att förslagen om utökningen valfrihetssystemet ska beredas i breda politiska överläggningar efter det att valfrihetsreformen för primärvårdsrehabilitering har utretts.

  15.16 Regionen ska skriva till regeringen om att hela E20 ska bli motorväg

  (Ärende 11) Rosie Rothstein med flera (FP) har föreslagit att Västra Götalandsregionen tydligt ska uttala att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard. Motionärerna vill dessutom att regionstyrelsen ska skriva till regeringen om Västra Götalandsregionens ställningstagande med krav på att E20 prioriteras i kommande infrastrukturplaner.

  Regionfullmäktige beslutade efter en närmare två timmar lång debatt att bifalla motionen. Beslutet avgjordes genom votering. 76 ledamöter röstade för att bifalla motionen. 72 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

  Regionutvecklingsnämnden bedömde tidigare i höst att de insatser som hittills gjorts i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren till viss del tillgodoser syftet med motionen. Bland annat har man tagit fram planer för en fortsatt utbyggnad av E20 och träffat infrastrukturministern. Genom att bifalla motionen anser dock majoriteten av fullmäktiges ledamöter att detta inte är tillräckligt utan önskar med dagens beslut ett tydligare ställningstagande i E20-frågan.

  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för regionstyrelsens förslag.

  13.19 Redovisning av motionsbalansen

  (Ärende 10) Enligt kommunallagen ska alla motioner som inte beretts klart inom ett år anmälas till regionfullmäktige i en så kallad motionsbalans. I årets motionsbalans finns 40 motioner av dessa har 29 lämnats in sedan förra årets balansredovisning. Enligt ett beslut i fullmäktige ska också bifallna motioner redovisas. Elva motioner har bifallits sedan juni 2011.

  Regionfullmäktige beslutade att lägga motionsbalansen och redovisningen av bifallna handlingar till handlingarna.

  13.14 Höjda avgifter för ortopediska skor

  (Ärende 9) Regionfullmäktige beslutade att egenavgiften för ortopediska skor höjs från 600 till 800 kronor för vuxna och från 300 till 400 kronor för barn till och med 19 år. De nya avgifterna är en anpassning till nivåerna i övriga landsting och gäller från och med 1 januari 2013.

  13.12 Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd

  (Ärende 8) Från och med 1 januari 2013 ändras ersättningsreglerna och referensprislistan för specialisttandvård. Det innebär bland annat att tandvårdsstödet utökas så att fler delar ingår i högkostnadsskyddet och patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd mot höga kostnader. Dessutom införs ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper.

  Läs mer om ärendet i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 13 november.

  13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris

  Läs mer om jämställdhetspriset, motiveringen och pristagarna

  på Västra Götalandsregionens hemsida

  i Primärvårdens pressmeddelande

  12.00 Lunch

  Interpellationsdebatten avbryts för lunch. Återstående tre interpellationer läggs nu sist på dagordningen och debatten återupptas när övriga ärenden är avklarade.

  10.45 Interpellationsdebatt

  • Monica Selin (KD) om färre vårdplatser inom psykiatrin. Interpellationen besvaras av Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S). IP-svar (Uppehåll i debatten. Debatten fortsätter sist på dagordningen)
  • Dan Hovskär (KD) om en förbättrad och jämlik smärtvård. Interpellationen besvaras av Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S). IP-svar
  • Heikki Klaavuniemi (SD) om hedersrelaterat våld och förtryck. Interpellationen besvaras av Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S). IP-svar

  10.10 Frågestund

  1. Fråga från Monica Selin (KD) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om rutiner för uppföljning efter suicid.
  2. Fråga från Cecilia Andersson (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S)om vårdgarantin och patienters besked om väntan.
  3. Fråga från Lars Nordström (FP) till regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) om åtgärder med anledning av den svåra sysselsättningskrisen.
  4. Fråga från Jonas Andersson (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om ledtider vid regionens akutmottagningar.
  5. Fråga från Jonas Andersson (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om – När kan vi räkna med en ny regional utvecklingsplan för psykiatrin.
  6. Fråga från Gunilla Levén (M) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om arbetsmiljöprojektet i Västra Götaland.

   

  10.00 Sammanträdet startar

  Upprop

  uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m