2012-10-22--23 Beslut i regionfullmäktige

18.51 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet för avslutat. Under dagen har mötet gått att följa på hemsidan, via närradio och webb-TV. Webb-TVsändningen går att se i repris med start dagen efter sammanträdet och då på adressen www.vgregion.se/webb-tv

Interpellationsdebatten fortsätter

interpellationsdebatten om akutmottagningar påbörjades under förmiddagen men avbröts av brandövning och lunch. Debatten fortsätter därför enligt reglerna sist på dagordningen efter att alla andra frågor är avgjorda.

 - Jonas Andersson (FP) om ledtider vid sjukhusens akutmottagningar. Interpellationssvar.
 - Jonas Andersson (FP) om arbetet med att uppfylla Kömiljardens kriterier under 2012. Interpellationssvar.

Fem motioner inlämnade

Regionfullmäktige beslutade att sända följande motioner för beredning av regionstyrelsen.

 • Monica Selin (KD) om mottagningar för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa.
 • Monica Selin (KD) om att införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken.
 • Marit Hesse (M) och Anders G Högmark (M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall.
 • Eva-Lott Gram (KD) om att förbättra eftervården vid förlossning.
 • Martin Andreasson (M) om ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården.

Motion att sätta Västra Götaland på den kulinariska världskartan bifallen

Gunilla Levén m.fl. (M) föreslår i en motion att regionen tar initiativ till att stärka och synliggöra livsmedelsindustrin i Västra Götaland genom ett lokalt och regionalt samarbete mellan livsmedelsproducenter, landsbygdens aktörer, kommunerna, turismnäringens aktörer och Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Motionärerna föreslår även att Västra Götalandsregionen, i samverkan med andra berörda aktörer, ska arbeta fram ett program för bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Beslutet avgjordes genom votering med rösterna 73 för regionstyrelsens förslag och 76 för att bifalla motionen.

Motion om matlandet Västra Götaland besvarad

Linnea Hultmark (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen utformar en strategi för Matlandet Västra Götaland i samarbete med näringslivet. Hultmark vill även att Matlandet Västra Götaland blir ett signum för de måltider som serveras i Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

 Inom Västra Götalandsregionen pågår redan idag arbeten med samma inriktning som motionen ger uttryck för. Bland annat medfinansierar regionutvecklingsnämnden en treårig västsvensk kraftsamling inom livsmedel och hälsa. Nämnden har även påbörjat en handlingsplan, tillsammans med näringslivet, för livsmedel/gröna näringar. Genom Västsvenska Turistrådet arbetar Västra Götalandsregionen även med kvalitetssäkringsprogrammet Västsvensk Mersmak och varumärket ”Smaka på Västsverige”. Även inom Västra Götalandsregionen pågår arbeten i motionens inriktning, bland annat inom den pilotverksamhet för måltider på sjukhusen som drivs av Regionservice.

Beslutet avgjordes genom votering med rösterna 74 mot 71 till förmån för regionstyrelsens förslag.

17.13 Bifall till motion om vårdval inom sjukgymnastik

I en motion föreslår Jonas Andersson (FP) att Västra Götalandsregionen ska införa ett vårdvalssystem för sjukgymnastik.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade tidigare i år att ta fram ett förslag till vårdvalsmodell för sjukgymnastik och arbetsterapi och styrelsen anser därför att motionens syfte har uppnåtts.

17.06 Motion om helhetsgrepp kring arbetet med FoU besvarad

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta ett helhetsgrepp på Forskning och Utveckling (FoU) och ta fram ett övergripande FoU- och innovationsprogram, strategier och handlingsprogram för strategiska forskningsområden inom Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Styrelsen anser att Västra Götalandsregionen redan tagit fram flera strategier, handlingsprogram och satsningar som verkar i motionens riktning. Dessutom ska Västra Götalandsregionen under 2012 ta fram handlingsprogram för viktiga områden för Västra Götalands konkurrenskraft och attraktivitet. Även nya tillväxtprogram/strategier ska tas fram för perioden 2013-2020 och FoU är en viktig del i dessa.

17.03 Samverkansavtal om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun

Samverkansavtalet om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun mellan Västtrafik AB och Hallandstrafiken AB behöver uppdateras med utgångspunkt i att Västra Götalandsregionen och Region Halland blev kollektivtrafikmyndigheter vid årsskiftet.

Regionfullmäktige godkände det nya samverkansavtalet och att kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Västtrafik har sedan januari 1999 hand om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun vilket regleras genom ett samverkansavtal mellan Hallandstrafiken AB och Västtrafik AB.

17.01 Egenavgifter för stomiprodukter tas bort

Regionfullmäktige beslutade att stomiprodukter ska hanteras utanför läkemedelsförmånssystemet vilket innebär att patientens egenavgift tas bort.

Beslutet är ett följd av ett tidigare beslut i regionstyrelsen om en strategi för hantering av vissa läkemedelsnära produkter inom stomi-, diabetes- och inkontinensbehandling. Produkterna hanteras idag av apoteken men i och med att apoteksmonopolet upphört planerar Västra Götalandsregionen nu för hur hanteringen ska skötas framöver. Upphandling och hantering av dessa produkter i egen regi, beräknas också sänka kostnaderna för Västra Götalandsregionen.

17.00 Inga personalbilar för Västra Götalandsregionens anställda

Det blir inga personalbilar för Västra Götalandsregionens anställda. Det beslutade regionfullmäktige. Bakgrunden till förslaget om personalbil är en fullmäktigemotion från kristdemokraten Conny Brännberg om att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt att genom så kallad löneväxling införa personalbil för de regionanställda. Enligt Brännberg är personalbilar en uppskattad personalförmån och skulle bidra till ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla miljöbilar till en lägre kostnad än om de anställda själva köper en miljöbil. Betalningen skulle ske genom bruttolöneavdrag och vara kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen.

Beslutet avgjordes genom votering 81 för och 67 mot regionstyrelsens förslag.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

16.13 Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens bolag

Som ett komplement till Västra Götalandsregionens övergripande bolagspolicy fastställde regionfullmäktige ägardirektiv för regionens sju bolag, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Sahlgrenska International Care AB, Västsvenska Turistrådet AB och Västtrafik AB.

Syftet med ägardirektiven är förbättra styrningen över regionbolagen genom att komplettera den övergripande bolagspolicyn med specifika styrdirektiv för varje organisation.

16.10 Regional kulturplan 2013-2015

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalands regionala kulturplan för åren 2013-2015.

Kulturplanen visar den kulturpolitiska riktningen i Västra Götaland för den kommande treårsperioden. Planen fungerar också som underlag i förhandlingen om statens ekonomiska bidrag till den regionala kulturverksamheten. Kulturplanen är en del av den så kallade Samverkansmodellen vars tanke är att flytta beslutsfattande inom kulturområdet från staten till regionen samtidigt som de nationella kulturpolitiska målen inkluderas.

I anslutning till beslutet om kulturplanen begärdes votering om ett tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna. Fullmäktige avslog tilläggsyrkandet. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Läs mer om kulturplanen i pressmeddelandet från regionstyrelsen

14.45 Nya investerings- och internhyresmodeller

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ny investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell för Västra Götalandsregionen från 2013. Regionfullmäktige beslutade även att fastighetsnämnden från och med 2013 ska hantera alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Dessutom fattade fullmäktige beslut om hur övergången till de nya modellerna ska gå till och finansieras.

Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

14.25 Västra Götalandsregionen ser över lokaliseringen av administrationen

Västra Götalandsregionens administrativa ledningsfunktioner ska samordnas och koncentreras till färre platser. Den politiska ledningen och dess ledningskanslier föreslås i framtiden samlas i Vänersborg, Göteborg och Skövde. Regionens hus, på sex orter i Västra Götaland, blir samtidigt kvar och ska samla och samlokalisera andra delar av Västra Götalandsregionens administrativa verksamhet.

Regionfullmäktige beslutade att fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

14.20 Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat räddas av engångseffekter

Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för årets första åtta månader visar ett plus på drygt 1,1 miljarder, jämfört med budget.

Även årsprognosen för Västra Götalandsregionen har förbättrats markant jämfört med budget, från ett underskott på 560 miljoner till ett överskott på 400 miljoner. Läget har påverkats av flera faktorer. Dels beräknas skatteintäkterna bli 450 miljoner kronor högre eftersom Sverige hittills klarat sig bra genom den europeiska konjunktursvackan, dels påverkas årsresultatet av en återbetalning av ett engångsbelopp för avtalsförsäkringar på 560 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten. Fullmäktige beslutade dessutom om att satsa 50 miljoner ytterligare på tillgänglighet till vården under 2012.

 Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

 Delårsrapport augusti 2012

13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens handikappidrittsstipendium

I samband med fullmäktiges sammanträde delades Västra Götalandsregionens handiakappidrottsstipendium ut på totalt 100 000 kronor. I år fick två ledare, ett lag och två utövare dela på pengarna för sina insatser inom handikappidrotten i Västra Götaland.

Handikappidrottsstipendiet Västra går 2012 till:

 • Pernilla Lindberg, simmare på internationell nivå, 40 000 kronor.
 • Filip Silvstrand Olsson, innebandy, som är aktiv utövare på regional och nationell nivå, 20 000 kronor.
 • Göteborgs rullstolsbasket klubb/ Utvecklingslaget, ett lag på regional och nationell nivå, 20 000 kronor.
 • Per Svensson, ledare i judo, 10 000 kronor.
 • Sabina Larsson, ledare i ridning, 10 000 kronor.

10.50 Interpellationer

Den första interpellationen om akutmottagningar behandlades delvis på förmiddagen. Interpellationsdebatten läggs nu sist på dagordningen och återupptas senare under dagen.

 - Jonas Andersson (FP) om ledtider vid sjukhusens akutmottagningar. Interpellationssvar.
 - Jonas Andersson (FP) om arbetet med att uppfylla Kömiljardens kriterier under 2012. Interpellationssvar.

09.10 Frågestund

 1. Fråga om vårdavtal mellan privatpraktiserande specialistläkare och hälso- och sjukvårdsnämnd Västra Skaraborg från Bertil Jonsson (M) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd Västra Skaraborg Claes-Göran Borg (V).
 2. Fråga om tågtidtabeller för Dalsland från Gunnar Lindell (M) till ordförande i Västtrafik Leif Blomqvist (S).
 3. Fråga om ökat antal varsel från Gunilla Levén (M) till ordförande i regionutvecklingsnämnden Birgitta Losman (MP).
 4. Fråga om avsteg från regionfullmäktiges budget från Tord Magnusson (M) till regionstyrelsens ordförande. Frågan besvaras av kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S).
 5. Fråga om rimliga pendlingsmöjligheter till och från Dalsland från Claes Åke Sörqvist (C) till ordförande i kollektivtrafiknämnden Ulrika Frick (MP).
 6. Fråga om samlat program och taxa för livsstilsbedömningar från Ann-Christine Simonsson (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S). 
 7. Fråga om de offentligt drivna vårdcentralerna och konkurrensneutralitet från Jonas Andersson (FP) till ägarutskottets ordförande Gert-Inge Andersson (S).
 8. Fråga om fortsättning för arbetsmarknadsnoderna från Kristina Grapenholm (FP) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V).
 9. Fråga om stängningen av mottagningarna i Partille och Härryda från Marith Hesse (M) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Evert Svenningsson (S).
 10. Fråga om anslag till GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker från Lars Nordström (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).
 11. Fråga om  vikten att följa regionfullmäktiges budgetbeslut från Henrik Ekelund (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).
 12. Fråga om kulturutbudet i Mexico från Conny Brännberg (KD) till kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S).
 13. Fråga om vemsom fattar beslut om drift av vårdcentral i Angereds Närsjukhus från Helena Holmberg (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).
 14. Fråga om regionfullmäktiges ställningstagande i frågan om E20:s utbyggnad från Mikael Wendt (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Tisdag den 23 oktober

Sammanträdet öppnas med upprop

Temadag om Omvänt demokratitorg

Program

10.15 Inledande ord och välkomnande

10.20 Makt att bestämma - rätt till välfärd. Per Nilsson talar om hur det är att vara ung idag och hur ungas livsvillkor ser ut idag.

11.10 Paus och mingel

11.30 Unga som resurs för hållbar tillväxt

12.20 Lunch

13.20 Information: Omvänt demokratitorg

13.30 Omvänt demokratitorg - gruppdialog

14.45 Fika och mingel

15.05 Omvänt demokratitorg - gruppdialog

15.50 Omvänt demokratitorg - sammanställning

16.20 Avslutande ord

22 oktober 

10.00 Sammanträdet startar

Ordföranden förklarar mötet öppnat. Upprop.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m