2012-02-07 Fullmäktiges dagordning

Fullmäktiges dagordning 2012-02-07

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg,
tisdagen den 7 februari 2012 kl 10.00.

Kl 13.00    Information om framtidens hälso- och sjukvård

Handlingarna till sammanträdet finns här 

Kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (C) att jämte ordföranden
       justera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellationer

8.   Ställningstagande till förslag Strategi för eSamhället 

9.   Återrapportering av uppdrag till beställarnämnderna om medborgarkontakter

10. Inrättande av tillfällig beredning om välfärdens finansiering

11. Förslag till arvode för nya nämnder och ny bolagsstyrelse 

12. Taxor för intyg, hälsoundersökningar, vaccinpriser mm.

13. Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

14. Uppdatering av policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen

15. Västra Götalandsregionens syndikerade lånelöfte och upplåning

16. Investeringsmedel enligt den kompletterande investeringsmodellen för införande av servicepaketet och matrialförsörjning vid regionens sjukhus

17. Bildande av Sahlgrenska forskningsstiftelsen

18. Förvaltningsåtagande av stiftelsen Britten och Ruben Berghs fond för njursjuka

19. Förvaltningsåtagande av stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård  

20. Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Angered 94:3, Göteborg – markanskaffning för Angereds Närsjukhus

21. Motion av Monica Selin (KD) om regional vårdplatsgaranti

22. Motion av Monica Selin (KD) om suicidprevention på Internet

23. Motion av Rosie Rothstein (FP) om service och sjukvården - underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler

24. Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om handlingsplan för att öka barn och ungas fysiska aktivitet

25. Motion av Monica Selin (KD) om à la carte på sjukhusen

26. Motion av Monica Selin (KD) om Första hjälpen vid psykisk ohälsa

27. Anmälan av inkomna motioner

28. Valärenden (utdelas vid mötet)

  • Valberedningens förslag till val  
  • Revisorskollegiets förslag till val 

29. Ev. fortsättning interpellationer

Vänersborg den 1 februari 2012
Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m