2012-04-17 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 17 april 2012 kl 10.00.

Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendier 2012

Kl 13.15 Information om regionens internationella arbete

Handlingar till sammanträdet

Kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (FP) att jämte ordföranden
       justera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellationer

8.   Revisionsberättelser för 2011 års verksamhet

9.   Årsredovisning 2011 för Västra Götalandsregionen

10. Redovisning 2011 för patientnämndsverksamheten

11. Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland

12. Uppdrag om seminarium kring klimatförändringar

13. Förslag till högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen

14. Patientavgifter i Västra Götalandsregionen

15. Tilläggsbudget 2012

16. Motion av Karin Greenberg (C) om byråkrati om kostnadsersättning förhindrar vård till europeiska patienter

17. Motion av Karin Greenberg (C) om att motivera rökstopp inför operation

18. Motion av Ann-Christin Simonsson (C) om att pröva att inrätta en investeringsfond för ungas utveckling och hälsa

19. Motion av Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag

20. Motion av Roland Abwin (SVG) om att reformera tandvården

21. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om modern och trygg ambulanssjukvård

22. Anmälan av inkomna motioner

23. Valärenden (utdelas vid mötet)

  • Valberedningens förslag till val 
  • Revisorskollegiets förslag till val

24.  Ev. fortsättning  interpellationer

Vänersborg den 3 april 2012

Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m