2012-05-15 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 15 maj 2012 kl 10.00.

Kl. 13.00
• Information om regionövergripande aktiviteter som stöd för verksamheternas arbete för ekonomi i balans, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör informerar
• Information om E20-utredningen, Rolf Thor, regionutvecklingssekretaratet informerar

Handlingar till sammanträdet

Kl 10.00
1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden
       justera dagens protokoll

5.   Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellation

8.   Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden     

9.   Förslag till ändring av arvoden för regionstyrelsens ersättare

10. Miljöredovisning 2011 

11. Förtydliganden av vissa patientavgifter mm (Återremiss RF 17/4, § 65)

12. Motion av Gunilla Levén (M) om medarbetarundersökning

13. Anmälan av inkomna motioner

14. Valärenden (utdelas vid mötet)

15.  Ev. fortsättning  interpellationer

Vänersborg den 3 maj 2012
Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m