2012-06-11/12 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 11-12 juni 2012 med start måndagen den 11 juni kl 10.00.

Utdelningen av kulturpriset som tidigare annonserats flyttas till fullmäktiges sammanträde den 18 september.

Budgetdebatten planeras till 13.15 på måndagen den 11 juni.

Handlingar till sammanträdet

Kl 10.00

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen
 8. Sammanträdestider 2013
 9. Kommunalförbundet avancerad strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2011
 10.  Kommunalförbundet avancerad strålbehandling: Budget för 2013 samt plan för verksamhet
 11.  Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2011
 12.  Ansvarsfrihet för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered för verksamhetsåret 2011 
 13.  Kapitaltäckningsgaranti för Västtrafik AB
 14.  Budget 2013
 15.  Taxor för Västtrafik
 16.  Krav- och Kvalitetsboken
 17.  Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 18.  Motion av Thomas Åvall m.fl. (SD) om offentliga hjärtstartare i Västra Götaland
 19.  Motion av Rosie Rothstein (FP) om öppna nämndsammanträden
 20.  Anmälan av inkomna motioner
 21.  Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

Kjell Nordström
Ordförande
Vänersborg den 30 maj 2012

Samtliga handlingar och beslutsförslag i ovan kungjorda ärenden  finns tillgängliga på Regionkansliet, Residenset, Vänersborg, tel 010-44 101 42

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m