2012-10-22--23 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 22-23 oktober 2012 med start måndagen den 22 oktober kl 10.00.

Handlingar till sammanträdet

22 oktober

- Temadag om Omvänt demokratitorg (se separat program)

Kl 10.00

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Temadag om Omvänt demokratitorg

23 oktober

Kl 13.00: Utdelning av handikappidrottsstipendier

Umeå Universitet kommer under dagen att genomföra en enkätundersökning om regionpolitikernas roll i det politiska systemet?

Kl 09.00

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 4. Frågestund
 5. Interpellationer
   - Jonas Andersson (FP) om ledtider vid sjukhusens akutmottagningar. Interpellationssvar.
   - Jonas Andersson (FP) om arbetet med att uppfylla Kömiljardens kriterier under 2012. Interpellationssvar.
 6. Delårsrapport augusti Västra Götalandsregionen
 7. Förslag till riktlinjer inför beslut om lokalisering av administrativa funktioner inom Västra Götalandsregionen
 8. Förslag till ny hyresmodell och ny investeringsmodell
 9. Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015
 10. Förslag till ökad ägarstyrning för Västra Götalandsregionens bolag
 11. Införande av löneväxling till personalbil
 12. Följdbeslut av beslut om ”Strategi med tillhörande förslag till åtgärder för hantering av vissa läkemedelsnära produkter”
 13. Samverkansavtal med Region Halland om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun
 14. Motion av Gunilla Levén (M) om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FoU
 15. Motion av Jonas Andersson (FP) om vårdval inom sjukgymnastik
 16. Motion av Linnea Hultmark (C) om matlandet Västra Götaland
 17. Motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om att sätta Västra Götaland på den kulinariska världskartan
 18. Anmälan av inkomna motioner
 19. Anmälningsärenden
 20. Valärenden (utdelas vid mötet)
   - Valberedningens förslag till val
   - Valberedningen – ny ersättare för MP

Vänersborg den 11 oktober 2012


Kjell Nordström
Ordförande

Samtliga handlingar och beslutsförslag i ovan kungjorda ärenden finns tillgängliga på Regionkansliet, Residenset, Vänersborg, tel 010-44 101 42 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m