2012-11-27 Fullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 27 november 2012 kl 10.00.

Handlingar till sammanträdet

Kl 11.30 Avtackning av ledamöter som lämnat fullmäktige 2011-2012
Kl 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris 2012

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (FP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer

- Heikki Klaavuniemi (SD) om hedersrelaterat våld och förtryck IP-svar
- Dan Hovskär (KD) om en förbättrad och jämlik smärtvård IP-svar
- Monica Selin (KD) om färre vårdplatser inom psykiatrin IP-svar
- Helena Holmberg (FP) om dialogen mellan regionen och kommunerna gällande utformningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland IP-svar
- Kristina Jonäng (C) om att halvera energiförbrukningen i de egna fastigheterna fram till år 2030 IP-svar

8. Förändring av prislistor för allmän- och specialisttandvård samt anpassning till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets reviderade regelverk 

9. Egenavgifter för ortopediska skor

10. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

11. Motion av Rosie Rothstein m.fl. (FP) – Tag tydlig ställning för utbyggnad av E20 till motorväg

12. Motion av Magnus Berntsson (KD) om valfrihetssystem för öppen  gynekologi och mödrahälsovård

13. Motion av Marianne Nilsson (KD) om fortsatt tillämpning av lagen om valfrihetssystem

14. Motion av Karin Greenberg (C) om vårdcentral för patienter med svåra funktionsnedsättningar/ multihandikappade

15. Motion av Magnus Berntsson (KD) om vaccin mot hepatit B

16. Motion av Karin Greenberg (C) om kultur i vården

17. Anmälan av inkomna motioner

18. Anmälningsärenden

19. Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val
- Regionstyrelsen – ny ersättare för Socialdemokraterna 

20. Ev fortsättning interpellationer

 

Vänersborg den 15 november 2012

Kjell Nordström
Ordförande

Samtliga handlingar och beslutsförslag i ovan kungjorda ärenden finns tillgängliga på Regionkansliet, Residenset, Vänersborg, tel 010-44 101 42

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m