2013-02-05 Fullmäktiges dagordning

FÖREDRAGNINGSLISTA REGIONFULLMÄKTIGE 2013-02-05

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 5 februari 2013 kl 10.00.

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer - Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser
- Monica Selin (KD) om nedskärningar inom BUP
- Jonas Andersson (FP) om kollektivtrafikens framtida utveckling och finansiering

8. Utökad tillgänglighetssatsning 2013-2014

9. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om samarbete med kommunerna om ungas hälsa

10. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om behovet av en ny prioriteringsprocess

11. Motion av Annika Tännström (M) om organdonationer

12. Motion av Soili Brunberg m.fl. (MP) om att ta ansvar för kompetenta språk- och teckentolkar

13. Motion av Gunilla Levén (M) om offentlig innovationsupphandling som stöd i utvecklingen

14. Motion av Magnus Palmlöf (M) om återvinning som nytt styrkeområde i Västra Götaland

15. Motion av Dan Hovskär (KD) om miljöforum för ungdomar

16. Motion av Billy Bertilsson (SVG) om att införa enhetstaxa i kollektivtrafiken

17. Motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg

18. Motion av Johnny Magnusson (M) om teknikneutralt stöd för framväxten av klimatvänlig teknik

19. Motion av Martin Andréasson (M) om öppna nätverk i en öppen region

20. Motion av Benny Strandberg (KD) om läkemedelshantering inom barnsjukvården

21. Motion av Helena Holmberg (FP) om att avgiftsbefria screeningsprogrammen

22. Motion av David Josefsson m.fl. (M) om inrättande av patientsäkerhetsprofessur

23. Anmälan av inkomna motioner

24. Anmälningsärenden

25. Valärenden (utdelas vid mötet)
- Arvodesberedningen – val av ny ersättare för Vänsterpartiet - Valberedningen – val av ny ersättare för Sverigedemokraterna
- Valberedningens förslag till val - Revisorskollegiets förslag till val

26. Ev fortsättning interpellationer

Vänersborg den 23 januari 2013

Kjell Nordström
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m