2013-09-24 Beslut i regionfullmäktige

7. Budgetuppdrag – handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland /Samling för social hållbarhet
Beslut: Enligt förslag. Votering om tilläggsyrkande av Jonas Andersson med flera. Reservation: FP, KD, C.
8. Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-2014
Beslut: Enligt förslag samt ett tilläggsyrkande från Lars Åke Carlsson (M) om nödvändiga redaktionella justeringar.
9. Slutrapport kemikaliestrategin
Beslut: Enligt förslag
10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, och Simmersröds barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered
Beslut: Enligt förslag
11. Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
Beslut: Enligt förslag.
12. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Beslut: Enligt förslag, men med en ändring under rubriken Stråk 6, (andra stycket rad elva): "en utbyggnad av hela E20" byts ut mot "att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard". Alliansens ändringsförslag vann bifall efter votering. Reservation: MP och V.
Länk till planen: www.trafikverket.se/nationellplan
13. Västra Götalandsregionens miljöredovisning 2012
Beslut: Enligt förslag
14. Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen
Beslut: Enligt förslag. Reservation: SD.
15. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus
Beslut: Ärendet återremitteras. Ska återkomma för beslut i fullmäktige senast februari 2014.
16. Godkännande av hyresprinciper och riskfördelning avseende tillbyggnad av GöteborgsOperan, GO+
Beslut: Enligt förslag
17. Uppförandekod för leverantörer
Beslut: Enligt förslag
18. Förslag till organisationsform för Tillgänglighetsdatabasen
Beslut: Enligt förslag
19. Motion av Stig-Olof Tingbratt m.fl.(C) om att utveckla smart energi – satsa på affärsmodeller för hållbar konsumtion
Beslut: Enligt förslag
20. Motion av Conny Brännberg (KD) om biogaståg på Kinnekullebanan
Beslut: Enligt förslag
21. Motion av Daniel Rondslätt (SD) om bättre tågtrafik och fler stationer i stråket Trollhättan-Göteborg
Beslut: Enligt förslag
22. Motion av Lars Nordström (FP) om regionens agerande för ökade insatser inom infrastrukturområdet
Beslut: Enligt förslag
23. Motion av Monica Selin (KD) om mottagning för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa
Beslut: Enligt förslag. Reservation: KD.
24. Motion av Johan Fält m.fl. (M) om självtestning vid blodförtunnande behandling
Beslut: Enligt förslag
25. Motion av Linn Brandström (M) om ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
26. Motion av Monica Selin (KD) om nollvision för suicid
Beslut: Enligt förslag
27. Motion av Marith Hesse m.fl. (M) om instiftande av Västra Götalandsregionens årliga hälsopris samt stipendium
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering.
28. Motion av Gunilla Levén (M) om regionövergripande arbetsmiljöstrategi
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering. Reservation: M.
29. Anmälan av inkomna motioner
30. Anmälningsärenden
31. Valärenden

Frågor besvaras av regionfullmäktiges ordförande, Kjell Nordström (S), 070-530 42 96

Presskontakt: Jan Nyman, 0702-544162

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m