2013-11-26 Beslut i regionfullmäktige

Interpellationer

• Arne Lernhag (M) om Västtrafik
• Arne Lernhag (M) om ambulanssjukvården
• Birgitta Adolfsson (FP) om arbetet med pris- och sortimentsstrategi inom kollektivtrafiken
• Kristina Jonäng (C) om kollektivtrafikens utbyggnad och finansiering

Ärenden

8. Revidering av den regionala investeringsplanen för transportinfrastrukturen 2014-2025
Beslut: Enligt förslag
9. Miljöprogram för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering.
10. Försäljning av Västtrafik AB:s dotterbolag SmartPak AB
Beslut: Enligt förslag
11. Begäran från servicenämnden om beslut avseende målbild och plan för införande av utvecklad måltidsprocess
Beslut: Enligt förslag
12. Ändring av nuvarande § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård
Beslut: Enligt förslag
13. Förslag till höjning av slutenvårdsavgiften och översyn av högkostnadsskydden i sluten respektive öppen hälso- och sjukvård
Beslut: Enligt förslag. Reservation: SD.
14. Ändrade regler för subventionering av preventivmedel
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering. Reservation: FP.
15. Vårdval rehabilitering inom primärvård
Beslut: Ärendet utgår
16. Förslag till styrmodell för regionservice
Beslut: Ärendet utgår
17. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2014 och ändring av sammanträdesdagar 2014
Beslut: Enligt förslag
18. Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner
Beslut: Enligt förslag
19. Motion av Lisbeth Sundén Andersson (M) och David Josefsson (M) om att förstärka dialysvården
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M.
20. Motion av Conny Brännberg (KD) om vård i livets slutskede - Satsa på palliativa vårdenheter 
Beslut: Enligt förslag
21. Motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om en ny strategi för lönebildning
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering.
22. Motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om specialistutbildning för sjuksköterskor
Beslut: Motionen bifalles. Ärendet avgjordes efter votering.
23. Motion av Gunilla Levén (M) och Anders G Högmark (M) om att öka intresset för vårdutbildningar
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering.
24. Anmälan av inkomna motioner
25. Anmälningsärenden
26. Valärenden
27. Fortsättning interpellationer
28. Beslut om att dosdispensering av läkemedel är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
Beslut: Enligt förslag

Regionfullmäktige avslutades klockan 17.02.

Presskontakt: Jan Nyman, 0702-544162

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m