Ansvarsberedningen 2004–2010

 
I Västra Götalandsregionen tillsattes 2004 en politisk beredningsgrupp, ansvarsberedningen, för att följa Ansvarskommitténs arbete och den fortsatta beredningen av förslagen.

Beredningens arbete avslutades i samband med riksdagens beslut den 3 juni 2010 om lagen om regionalt tillväxtansvar i vissa län. Genom det beslutet permanentades från och med 2011 Västra Götalandsregionens ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna som regionen på försök tog över från staten 1999.

Ansvarsberedningens ledamöter:
Johnny Nilsson (S), ordförande
Kent Johansson (C)
Lars Nordström (FP)
Johnny Magnusson (M)
Anders Fasth (KD)
Sören Kviberg (V)
Stefan Kristiansson (MP)
Margaretha Bjälkemo (-)
Sekreterare i beredningen har Yngve Johansson varit. Beredningens arbetsgrupp bestod av Kerstin Einarsson, Lars-Göran Moberg och Yngve Johansson.

 

Dokument om regionfrågan


Nedan beskrivs ett antal centrala dokument kring regionfrågan och det regionala självstyret som Västra Götalandsregionen tagit fram eller medverkat i. De flesta kan laddas ner via "Dokument" eller "Läs mer" i högerkolumnen.

Yttrandet över Ansvarskommitténs slutbetänkande och regeringens ställningstaganden
Regionfullmäktige lämnade den 18 september 2007 sitt yttrande till regeringen över ansvarskommitténs slutbetänkande.

Perspektiv på regionen
Västra Götlandsregionen har tagit fram en skrift, "Perspektiv på regionen" (dec 2007), som sammanfattar erarenheter och perspektiv på Västra Götalandsregionen. Den innehåller intervjuer med politiker, regionens medarbetare, regioninvånare, forskare, näringslivs- och myndighetsföreträdare och andra intressenter. Skriften kan beställas via länken "Beställ eller ladda ner material" i högerkolumnen.

Framställning och beslut om permanentning av regionala utvecklingsuppdraget
Västra Götalandsregionen och Region Skåne gjorde i maj 2008 en framställning till regeringen om permanentning av det regionala utvecklingsuppdrag som regionerna haft på försök i tio år. Framställningen avser det utvecklingRiksdagen beslutade om permanentningen i juni 2010.  Den nya lagen om regionalt tillväxtansvar i vissa län gäller även Gotland och Halland. suppdrag som regionerna har idag. Fråga om eventuella nya uppgifter för regionerna får anstå till senare.

Västra Götalandsregionens positionspapper om regionala självstyret
Regionfullmäktige antog i oktober 2005 ett positionspapper om Västra Götalandsregionens roll som regionalt självstyrelseorgan. I positionspapperet finns bland annat en sammanställning av erfarenheter från de första sju åren med regionen och förslag om vilka uppgifter som bör ligga på regionen framöver. Dokumentet överlämnades till Ansvarskommittén. Region Skåne har tagit fram ett  motsvarande dokument.  

Samverkan Västra Götalandsregionen – länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tog 2006 fram en gemensam rapport om erfarenheter och slutsatser av att arbeta i ett nytt och större län med en ändrad regional ansvarsfördelning, där ett direktvalt regionfullmäktige ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Rapporten överlämnades till Ansvarskommittén. Dåvarande landshövdingen Göte Bernhardsson, regionstyrelsens ordförande Roland Andersson, länsöverdirektör Göran Bengtsson och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson skrev  en debattartikel om samarbetet.

Samverkan Västra Götalandsregionen – kommunerna
På uppdrag av Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) togs 2006 en rapport fram om ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i genomförandet av Vision Västra Götaland. Rapporten innehåller bland annat en genomgång av erfarenheter av samarbetet kommuner–region sedan regionbildningen 1999, bland annat med utgångspunkt från överenskommelserna i Väststyrelseprocessen, där gränssnitten kommuner–region lades fast. Rapporten har remissbehandlats i kommunförbunden och regionen och den är underlag för fortsatt diskussion i BRU om samverkan kommuner-region..

Uppföljning av Västra Götalandsprocessen
Göteborgs universitet har följt och utvärderat Västra Götalandsregionen sedan regionen bildades 1999. Ett stort antal rapporter har publicerats, bl.a. om medborgarnas syn på regionen och demokratin, mediernas bevakning av regionen, ekonomi, effektivitet och styrning. Läs mer på www.som.gu.se.

Idébok om självstyret
Västra Götalandsregionen och Region Skåne har tagit fram en idébok om det lokala och regionala självstyret, där elva författare belyser olika perspektiv på självstyret. Boken "Självstyrelse på lokal och regional nivå" kan beställas via länken "Beställ eller ladda ner material" i högerkolumnen.  En dokumentation har tagits fram från ett seminarium om boken.

PM med frågor och svar
om bildandet av Västra Götalandsregionen 

Regioner i Europa
Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting har tagit fram en ny antologi om regioner i Europa (oktober 2008). Där finns en bred genomgång av olika självstyrelsemodeller i Europa, både sammanfattande perspektiv och exempel på regioner. Boken ger en utmärkt sammanfattning av regionfrågan i ett europeiskt perspektiv. Boken kan beställas via länken "Beställ eller ladda ner material" i högerkolumnen.

Aktuellt från övriga Norden
Danmark har genomfört en kommun- och regionreform. I Norge kommer fylkeskommunerna att få vissa utökade uppgifter. Även i Finland, där de regionala uppgifterna till stor del sköts genom kommunal samverkan, pågår arbete om  den regionala organsiationen. De här frågorna kan följas på webbsidan för Sveriges Kommuner och Landsting.

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m