Investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014-2020

EU-målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning stärks dels via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och dels via Europeiska socialfonden (ESF).

Sverige är indelat i åtta programområden där Västsverige, Västra Götaland och Hallands län, utgör ett område. Varje programområde omfattas av ett regionalt strukturfondsprogram för projekt som finansieras via regionalfonden och en Västsvensk handlingsplan för projekt som finansieras via socialfonden.

Förvaltande myndighet för regionalfonden är Tillväxtverket.
Förvaltande myndighet för socialfonden är Svenska ESF-rådet.

Samtliga åtta programområden har ett strukturfondspartnerskap vars främsta uppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd från det regionala strukturfondsprogrammet samt den regionala handlingsplanen socialfonden.

Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden

- Den Västsvenska handlingsplanen är ännu inte godkänd och innehållet kan komma att ändras

Det övergripande målet för programmet är hållbar tillväxt och utveckling genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud.

Programmet har två övergripande programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning
Insatserna ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.

Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete
Syftar till att få kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas och komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

Västsveriges regionala handlingsplan har tagits fram utifrån programområdes förutsättningar samt tillväxtstrategierna Västra Götaland 2020 och Halland 2014-2020 för att på bästa sätt kunna bidra till det övergripande EU2020-målen.

Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Dess övergripande mål är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja hållbar stadsutveckling. Projekt som bedrivs inom programmet ska innehålla satsningar inom något av följande insatsområden:

  1. Samverkan inom forskning och innovation
  2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
  3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Programmet ska främja hållbar stadsutveckling genom integrerade insatser i samtliga insatsområden.

Läs mer om Västsveriges regionalfondsprogram

 


 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m