Internationellt samarbete inom forskning, utveckling och innovation

www.vgregion.se/hp-internationell-foi

FoI

Ständigt pågående globaliseringsprocesser innebär att Västra Götaland, som många andra regioner, är helt beroende av sin omvärld. Västra Götaland är genom handel, utländskt ägande, forsknings- och studentutbyten, besöksnäring, med mera, en starkt globaliserad del av Sverige.

De största marknaderna ligger med få undantag i Europa men även USA och Kina är betydelsefulla handelspartners. Andra tillväxtmarknader i Asien, Latinamerika och på sikt Afrika kommer att växa i betydelse.

Västra Götaland rankar högt i internationella jämförelser om regioners innovationskapacitet. I genomsnitt investeras ca 4,5% (år 2011) av bruttoregionalprodukten i Västra Götaland på forskning och innovation. Detta är klart högre än det svenska genomsnittet på ca 3,6% (år 2011). Dock är Västra Götaland starkt beroende av ett fåtal stora företag, vilket ökar sårbarheten då det handlar om globala spelare som är rörliga. Å andra sidan är dessa företag en viktig tillgång då de bidrar till konkurrens- och attraktionskraften i regionen och fungerar som viktiga samarbetspartners för akademin och små och medelstora företag (SMF).

Internationella samarbeten är i detta sammanhang nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft. De europeiska utvecklingsverktygen, såsom strukturfonder och forsknings- och innovationsfinansiering, bör användas på ett strategiskt och kompletterande sätt i Västra Götalands tillväxtarbete.

Insatserna finns också som en del av handlingsprogrammet ”Internationella forsknings- och innovationssamarbeten".

Handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2014-2020

Regionutvecklingsnämnden antog Handlingsprogrammet för internationella forsknings- och innovationssamarbeten på nämndmötet den 3 maj. Programmet syftar till att stödja västsvenska aktörers internationella forsknings och innovationssamarbeten. Ett särskilt fokus i programmet är att stimulera västsvenska aktörer till att delta i europeiska forsknings- och innovationsprogram.

Programmet är en del av Västra Götalandsregionens Tillväxtstrategi 2014-2020 (Västra Götaland 2020) och ska ses i det bredare sammanhanget om målet om Västra Götaland som en ledande kunskapsregion med världsrenommé inom utvalda områden.

Internationella forsknings- och innovationssamarbeten ska bidra till att:

 • Stärka konkurrenskraften i regionen genom att öka kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor
 • Utveckla ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar 
 • Positionera Västra Götaland som global kunskapsregion

Handlingsprogrammets insatser syftar till att möta de möjligheter och utmaningar som framförallt EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, innebär i form av krav på nya typer av partnerskap, fokus på stora strategiska satsningar kopplade till samhälleliga utmaningar och styrkeområden, test och demonstration, samt användardriven innovation där näringsliv och offentlig sektor är viktiga samarbetspartners. Det blir därför särskilt viktigt att förbereda aktörerna för breda samarbeten, samt att öka näringslivets, i synnerhet små och stora företags, deltagande.

Inom ramen för handlingsprogrammet kommer Västra Götalandsregionen att initiera och driva utvecklingsarbete men också öppna upp för aktörer att ansöka om planeringsbidrag och finansiering för samverkansprojekt via löpande ansökningsförfarande och riktade utlysningar. Insatser kommer även att ske via organisationer som Västra Götalandsregionen finansierar.

Kontinuerlig dialog mellan de myndigheter och organisationer som arbetar med att främja medverkan och påverkan på europeiska forsknings- och innovationssamarbeten är nödvändig för att insatserna ska komplettera varandra och aktörerna få stöd i hela kedjan; från analys av möjligheter inom internationella program, till bildande av konsortier, skrivande av ansökningar, medfinansiering av större projekt, samt spridning av resultat.

Handlingsprogrammet riktar sig till aktörer inom Västra Götaland, där målgrupperna framförallt är:

1. Partnerskap inom prioriterade FoU-intensiva styrkeområden

2. Små och medelstora företag (SMF) 

3. Västra Götalandsregionens egna verksamheter, såsom till exempel hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, miljö och regionutveckling

Insatserna inbegriper:

 • Planeringsanslag och förstudiemedel inför deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprogram, framförallt Horisont 2020
 • Stöd till internationella forsknings- och innovationssamarbeten
 • Spridning av resultat och nyttiggörande i regionen
 • Påverkans- och informationsinsatser
 • Stödfunktion för Västra Götalandsregionens eget deltagande

Samarbetsorganisationer i genomförandet är framförallt:

 • Science Parks
 • FoU-drivna kluster
 • EEN Västsverige

Exempel på projekt som stöds

Västra Götalandsregionen stödjer och deltar aktivt i internationella samverkansprojekt som handlar om forskning och innovation. Här är några exempel:

Deltagande i ERASysAPP  (ERA-Net for Applied Systems Biology), ett sk ERA-Net projekt inom EU:s 7:e ramprogram där regionala och nationella finansiärer samarbetar för att stimulera forskning och innovation inom systembiologi.
Mer information: http://www.erasysapp.eu/

Internationellt mobilitetsprogram för erfarna forskare - MoRE (Mobility for Regional Excellence), medfinansierat av EU inom 7:e ramprogrammet för forskning och utveckling (Marie Curie). MoRE syftar till att attrahera internationella forskare till starka forskningsmiljöer i Västra Götaland och erbjuda västsvenska forskare möjligheten att åka ut till starka forskningsmiljöer utomlands.
Mer information: http://www.vgregion.se/more

Deltagande i ERA-MBT (ERA-Net in Marine Biotechnology), ett sk ERA-Net projekt inom EU:s 7:e ramprogram där regionala och nationella finansiärer samarbetar för att stimulera forskning och innovation inom marin bioteknik.

Stöd till en ansökan från Europas viktigaste fordonskluster till EIT om ett så kallat "Knowledge and Innovation Community" inom hållbara transporter. Ansökan har koordinerats av Chalmers .

Deltagande i projektet CROSSTEXNET, ett så kallat  ERANET-projekt i EU:s 7e ramprogram där Västra Götalandsregionen kommer samarbeta med ett stort antal europeiska regioner att samordna sin FoU-finansiering och utveckla en gemensam internationell forskningsstrategi för området teknisk textil.

Deltagande i projektet SAGE, ett europeiskt samarbetsprojekt som samlar regionala kunskapskluster för säkra och gröna fordon. Projektet syftar till att stärka den regionala kapaciteten för forskning och innovation samt skapa transnationella samarbeten mellan klustren. Den övergripande målsättningen är stödja utvecklingen av framtidens säkra och miljövänliga fordon och bidra till stärkt konkurrenskraft i Europa.

Engagemang i internationella samarbeten och nätverk såsom Scanbalt, Medcoast Scandinavia och North Carolina, U.S, genom Västra Götalandsregionens samarbetsavtal.   

Kontakt

För mer information, diskussion eller initiativ, kontakta: 
Susanne Hammarström
 
Mobil: +46 722 500 987


Utlysning om stöd till förberedelse inför Horisont 2020 

Utlysning: ”EU-kort": Ansök om förstudiemedel och planeringsanslag för att delta i europeiskaforsknings- och innovationsprogram


Läs mer

Vinnovas sidor om EU och internationell samverkan

Handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2014-2020


Logo Horizon2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation och en av världens största satsningar på forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 70 miljarder euro. De första utlysningarna förväntas öppna i december 2013.

Horisont 2020 innebär bland annat att forsk­ning och innovation ska användas för att lösa gemensamma samhällsutmaningar samt behålla Europa på en konkurrenskraftig position i världen.

Programmet delas in i tre områden: spetskom­petens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Skillnaden mot tidigare rampro­gram är att Horisont 2020 fokuserar mer på att överbrygga glappet mellan forskning och marknad.

Mer info finns på kommissionens webbplats

 

uiqt|wB{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m